ENSn4446 Kvantitativní výzkum v environmentalistice

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Müllerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–15:40 PC25
Předpoklady
! HEN446 Kvantitativní výzkum &&! NOW ( HEN446 Kvantitativní výzkum )&&(! ENSn4447 Kvalitativní výzkum && ! NOW ( ENSn4447 Kvalitativní výzkum ))&& TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Student/ka si smí zaregistrovat/zapsat a absolvovat pouze jeden z předmětů ENSn4446 Kvantitativní výzkum a ENSn4447 Kvalitativní výzkum
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci tohoto kurzu byste si měli zopakovat, vyjasnit a rozšířit znalosti, které jste v oboru kvantitativní metodologie získali v průběhu předchozích studií. Protože každý má jiné výchozí znalosti a potřebuje kvantitativní metodologii k jinému účelu, bude se přesný obsah kurzu do značné míry přizpůsobovat potřebám aktuálních studujících.
Po ukončení kurzu byste měli být schopni zpracovat vlastní kvantitativní výzkum založený na hypotézách, a to od návrhu dotazníku, přes výběr správného vzorku respondentů, až po vyhodnocení a prezentaci dat ve statistickém programu. Stejně tak byste měli zvládnout čtení a kritické zhodnocení výzkumných zpráv a jiných výstupů založených na kvantitativní analýze dat. Osvojené dovednosti by vám měly pomoci při psaní kvantitativně založené diplomové práce.
Vzhledem k výše uvedenému je kurz hodně interaktivní, z velké části veden seminární až individuální formou. Velký důraz je kladen na praktické vyzkoušení všech probíraných věcí, protože „dělat výzkum“ se člověk nejlépe naučí, když ho musí dělat na vlastní kůži.
Výstupy z učení
Studující bude po absolvování předmětu schopen:
- navrhnout kvantitativní dotazníkové šetření
- navrhnout výzkumný dotazník založený na hypotézách
- provést analýzu dat
- interpretovat výsledky vlastních nebo cizích statistických analýz
Osnova
 • Lekce 1: Základní přístupy k výzkumu (Výzkumné téma, výzkumná otázka, hypotéza. Struktura vědeckého textu. Propojení teorie s empirií. Způsoby měření v sociálních vědách)
 • Lekce 2: Kvantitativní a kvalitativní paradigmata (Sekundární analýza dat. Analýza textu. Výzkumný rozhovor. Fokusní skupina. Experiment.)
 • Lekce 3: Základní principy dotazníkového šetření
 • Lekce 4: Od tématu k hypotézám (Stanovení dostatečně úzkého výzkumného tématu. Formulace relevantních výzkumných otázek. Formulace hypotéz ukotvených v teorii. Konceptualizace zkoumaných jevů.)
 • Lekce 5: Tvorba dotazníku (Operacionalizace konceptů. Tvorba otázek do dotazníku. Nejčastější chyby. Dramaturgie dotazníku. Testování a pilotáž.)
 • Lekce 6: Volba cílové skupiny a výběrového vzorku (Reprezentativita výzkumu. Různé metody výběru vzorku. Průběh výzkumu)
 • Lekce 7: Základní principy statistické analýzy (Kódování a digitalizace dotazníků. Datová matice. Základy práce se statistickým programem JASP.)
 • Lekce 8: Popisné statistiky jedné proměnné (Frekvenční tabulky vs. průměry. Grafické znázornění. Zakázání koláčových grafů.)
 • Lekce 9: Úprava dat (Tvorba součtových indexů. Cronbachova alpha)
 • Lekce 10: Vztah dvou proměnných (Srovnání průměrů. Kontingenční tabulky.)
 • Lekce 11: Korelační analýza
 • Lekce 12: Statistická významnost a zobecnitelnost (Interval spolehlivosti. P-hodnota. Statistické testy (t-test, ANOVA, chi-kvadrát))
 • Lekce 13: Modely s více proměnnými, regrese (demonstrace)
Literatura
  povinná literatura
 • RABUŠIC, Ladislav, Petr SOUKUP a Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). 2. přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 573 s. ISBN 978-80-210-9247-1. URL info
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. Fourteenth edition. Boston: Cengage Learning, 2016. xxiv, 566. ISBN 9781305104945. info
 • DE VAUS, D. A. Surveys in social research. 6th edition. and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. xviii, 382. ISBN 9780415530187. info
  doporučená literatura
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 9788024601397. info
Výukové metody
semináře, demonstrační cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
5 domácích úkolů (á 10 b)
závěrečná zkouška (30 b teorie, 20 b statistická analýza)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/ENSn4446