BVV07K Softwarové právo

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MgA. Jakub Míšek (pomocník)
JUDr. Danuše Spáčilová (pomocník)
Garance
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BVV07K/01: Po 26. 2. až Pá 18. 5. St 16:40–18:10 214, M. Koščík, M. Myška
BVV07K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Koščík, M. Myška
BVV07K/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Myška
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Předmět nemá nastaveny žádné formální předpoklady. Avšak doporučené je absolvování předmětu Úvod do práva ICT I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/40, pouze zareg.: 1/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je orientován na studenty technických a informatických oborů. Hlavním cílem kurzu tedy je praktická orientace v právní problematice související s tvorbou počítačových programů a jejich distribucí. Kurz je rozdělen do tří modulů: I. Duševní vlastnictví - (4 semináře) Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s ochranou počítačových programů a dalších elementů software II. Závazkové vztahy - (4 semináře) Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s právními instituty používanými při komercializaci software III. Odpovědnost - (3 semináře) Cílem modulu je seznámit studenty s odpovědnostními vztahy z porušení práv duševního vlastnictví nebo závazků při vývoji a distribuci software.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student: - znát, rozumět a schopen na praktických případech aplikovat relevantní ustanovení Autorského zákona k ochraně počítačových programů a databází - znát a rozumět pravidlům aplikovatelným k licenčním smlouvám a smlouvám s koncovými uživateli software - znát a umět správně aplikovat licenční ustanovení u open software (GNU GPL)
Osnova
  • Část 1 - ochrana práv autorů Autoskoprávní ochrana software Úvod do softwarového práva, prameny právní úpravy, základy duševního vlastnictví, smluvního práva Předmět a rozsah ochrany, Obecná definice autorského díla vs definice počítačováho programu. Autorství software, Zaměstnanecká díla, Kolektivní díla, Evropská směrnice o ochraně software, dekompilace software, Ochrana ne-literárních složek počítačového programu,Problematická ochrana funkcionality a architektury, otázky grafického designu, fontů, ochranné známky, obchodní tajemství, interoperabilita, právní režim kompilace-dekompilace, DRM, Non-disclosure, confidentiality and non-competition agreements, Právní ochrana databází Patentová ochrana software Rozdíly od autorskoprávní ochrany, stav v USA, EU, ČR, vynálezy implementované počítačem Část 2 - Distribuce software Smluvní právo, obecná pravidla pro uzavírání smluv, kontraktační dovednosti, specifika licenční smlouvy, uzavírání smluv na dálku, click-wrap , shink-wrap, brosewrap. Platnost smlouvy, Podrobná úprava licenční smlouvy mezinárodní prvek smlouvy, specifika spotřebitelských smluv a) End User License Agreement - obvyklá struktura, obsah, práva spotřebitele, b) Software as a service, Cloudové služby, Service level agreement - právní a eknomický model distribuce Free and Open Source Software Historické okénko, právní základ F/OSS, vývoj a způsob distribuce F/OSS, nejznámější licence (GNU GPL vX, MIT, BSD, Mozilla PL) Část 3 - Odpovědnost, vymáhání a veřejnoprávní regulace Odpovědnost za vady software, odpovědnost za výpadky cloudových služeb, ztrátu a únik dat cloudových aplikací, odpovědnost ISP Soutěžní aspekty software Nekalosoutěžní aspekty, hospodářská soutěž, sekundární trh, interoperabilita, zneužití dominantních kanálů distribuce Vymáhání práv vymáhání práv z duševního vlastnictví, vymáhání práv z vad software, nároky soukromoprávní povahy, předběžné opatření
Literatura
    povinná literatura
  • JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 414 s. ISBN 9788025142011. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a samostudia materiálů uvedených v interaktivní studijní osnově. Průběh studia je hodnocen na základě odpovědníků v muni a kolokvia.
Metody hodnocení
Úspěšnost studenta bude hodnocena na základě zodpovězení dvou interaktivních odpovědníků přes informační systém Masarykovy univerzity a kolokvia. K připuštění ke kolokviu musí student získat alespoň 60 procent všech možných bodů z kolokvia. Kolokvium bude spočívat v řešení praktického úkolu.
Informace učitele


Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2018/BVV07K

Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2018 13:37, 3. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému