EN

PrF:BVV07K Softwarové právo - Informace o předmětu

BVV07K Softwarové právo

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MgA. Jakub Míšek (pomocník)
Garance
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BVV07K/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. St 18:00–19:40 214, M. Koščík, M. Myška
BVV07K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Koščík, M. Myška
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Předmět nemá nastaveny žádné formální předpoklady. Avšak doporučené je absolvování předmětu Úvod do práva ICT I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/40, pouze zareg.: 1/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je orientován na studenty technických a informatických oborů. Hlavním cílem kurzu tedy je praktická orientace v právní problematice související s tvorbou počítačových programů a jejich distribucí. Kurz je rozdělen do tří modulů: I. Duševní vlastnictví a software Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s ochranou počítačových programů a dalších elementů software II. Závazkové vztahy - distribuce software Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s právními instituty používanými při komercializaci software III. Odpovědnost, vymáhání práv a veřejnoprávní regulace Cílem modulu je seznámit studenty s odpovědnostními vztahy z porušení práv duševního vlastnictví nebo závazků při vývoji a distribuci software, jakož i problematikou vymáhání práv z duševního vlastnictví a vybranými veřejnoprávními aspekty problematiky
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student: - znát, rozumět a schopen na praktických případech aplikovat relevantní ustanovení autorského zákona o ochraně počítačových programů a databází; - znát a rozumět pravidlům aplikovatelným na licenční smlouvy a smlouvy s koncovými uživateli software; - znát a umět správně aplikovat licence free a open source software - rozumět problematice odpovědnostních vztahů vznikajících při tvorbě a distribuci software, jakož i vymáhání práv z duševního vlastnictví a vybraným veřejnomprávním aspektům problematiky
Osnova
  • Část 1 - Duševní vlastnictví a software Autoskoprávní ochrana software Úvod do softwarového práva, prameny právní úpravy, základy duševního vlastnictví, smluvního práva Předmět a rozsah ochrany, Obecná definice autorského díla vs definice počítačováho programu. Autorství software, Zaměstnanecká díla, Kolektivní díla, Evropská směrnice o ochraně software, dekompilace software, Ochrana ne-literárních složek počítačového programu,Problematická ochrana funkcionality a architektury, otázky grafického designu, fontů, ochranné známky, obchodní tajemství, interoperabilita, právní režim kompilace-dekompilace, DRM, Non-disclosure, confidentiality and non-competition agreements, Právní ochrana databází Patentová ochrana software Rozdíly od autorskoprávní ochrany, stav v USA, EU, ČR, vynálezy implementované počítačem Část 2 - Závazkové vztahy - distribuce software Smluvní právo, obecná pravidla pro uzavírání smluv, kontraktační dovednosti, specifika licenční smlouvy, uzavírání smluv na dálku, click-wrap , shink-wrap, brosewrap. Platnost smlouvy, Podrobná úprava licenční smlouvy mezinárodní prvek smlouvy, specifika spotřebitelských smluv a) End User License Agreement - obvyklá struktura, obsah, práva spotřebitele, b) Software as a service, Cloudové služby, Service level agreement - právní a eknomický model distribuce Free and Open Source Software Historické okénko, právní základ F/OSS, vývoj a způsob distribuce F/OSS, nejznámější licence (GNU GPL vX, MIT, BSD, Mozilla PL) Část 3 - Odpovědnost, vymáhání práv a veřejnoprávní regulace Odpovědnost za vady software, odpovědnost za výpadky cloudových služeb, ztrátu a únik dat cloudových aplikací, odpovědnost ISP Soutěžní aspekty software Nekalosoutěžní aspekty, hospodářská soutěž, sekundární trh, interoperabilita, zneužití dominantních kanálů distribuce Vymáhání práv vymáhání práv z duševního vlastnictví, vymáhání práv z vad software, nároky soukromoprávní povahy, předběžné opatření
Literatura
    povinná literatura
  • JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 414 s. ISBN 9788025142011. info
    neurčeno
  • Další literatura bude studentům poskytnuta v interaktivní osnově.
Výukové metody
semináře; e-learningová aplikace; teoretická příprava; diskuze; rozbor judikatury;
Metody hodnocení
Studenti musí úspěšně složit dva ze tří odpovědníků (písemný test). Studenti, kteří úspěšně složí testy mohou absolvovat kolokvium, které spočívá v řešení praktického úkolu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2019/BVV07K