BVV07K Softwarové právo

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dominika Collett (cvičící)
JUDr. Jan Zibner (cvičící)
Mgr. Veronika Žolnerčíková (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Veronika Žolnerčíková (pomocník)
Garance
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BVV07K/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. St 18:00–19:40 214, M. Koščík, M. Myška
BVV07K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Koščík, M. Myška
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Předmět nemá nastaveny žádné formální předpoklady. Avšak doporučené je absolvování předmětu Úvod do práva ICT I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je orientován na studenty technických a informatických oborů. Hlavním cílem kurzu tedy je praktická orientace v právní problematice související s tvorbou počítačových programů a jejich distribucí. Kurz je rozdělen do tří modulů: I. Duševní vlastnictví a software Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s ochranou počítačových programů a dalších elementů software II. Závazkové vztahy - distribuce software Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s právními instituty používanými při komercializaci software III. Odpovědnost, vymáhání práv a veřejnoprávní regulace Cílem modulu je seznámit studenty s odpovědnostními vztahy z porušení práv duševního vlastnictví nebo závazků při vývoji a distribuci software, jakož i problematikou vymáhání práv z duševního vlastnictví a vybranými veřejnoprávními aspekty problematiky
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student: - znát, rozumět a schopen na praktických případech aplikovat relevantní ustanovení autorského zákona o ochraně počítačových programů a databází; - znát a rozumět pravidlům aplikovatelným na licenční smlouvy a smlouvy s koncovými uživateli software; - znát a umět správně aplikovat licence free a open source software - rozumět problematice odpovědnostních vztahů vznikajících při tvorbě a distribuci software, jakož i vymáhání práv z duševního vlastnictví a vybraným veřejnomprávním aspektům problematiky
Osnova
  • Část 1 - Duševní vlastnictví a software Autoskoprávní ochrana software Úvod do softwarového práva, prameny právní úpravy, základy duševního vlastnictví, smluvního práva Předmět a rozsah ochrany, Obecná definice autorského díla vs definice počítačováho programu. Autorství software, Zaměstnanecká díla, Kolektivní díla, Evropská směrnice o ochraně software, dekompilace software, Ochrana ne-literárních složek počítačového programu,Problematická ochrana funkcionality a architektury, otázky grafického designu, fontů, ochranné známky, obchodní tajemství, interoperabilita, právní režim kompilace-dekompilace, DRM, Non-disclosure, confidentiality and non-competition agreements, Právní ochrana databází Patentová ochrana software Rozdíly od autorskoprávní ochrany, stav v USA, EU, ČR, vynálezy implementované počítačem Část 2 - Závazkové vztahy - distribuce software Smluvní právo, obecná pravidla pro uzavírání smluv, kontraktační dovednosti, specifika licenční smlouvy, uzavírání smluv na dálku, click-wrap , shink-wrap, brosewrap. Platnost smlouvy, Podrobná úprava licenční smlouvy mezinárodní prvek smlouvy, specifika spotřebitelských smluv a) End User License Agreement - obvyklá struktura, obsah, práva spotřebitele, b) Software as a service, Cloudové služby, Service level agreement - právní a eknomický model distribuce Free and Open Source Software Historické okénko, právní základ F/OSS, vývoj a způsob distribuce F/OSS, nejznámější licence (GNU GPL vX, MIT, BSD, Mozilla PL) Část 3 - Odpovědnost, vymáhání práv a veřejnoprávní regulace Odpovědnost za vady software, odpovědnost za výpadky cloudových služeb, ztrátu a únik dat cloudových aplikací, odpovědnost ISP Soutěžní aspekty software Nekalosoutěžní aspekty, hospodářská soutěž, sekundární trh, interoperabilita, zneužití dominantních kanálů distribuce Vymáhání práv vymáhání práv z duševního vlastnictví, vymáhání práv z vad software, nároky soukromoprávní povahy, předběžné opatření
Literatura
    povinná literatura
  • JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 414 s. ISBN 9788025142011. info
    neurčeno
  • Další literatura bude studentům poskytnuta v interaktivní osnově.
Výukové metody
semináře; e-learningová aplikace; teoretická příprava; diskuze; rozbor judikatury;
Metody hodnocení
Studenti musí úspěšně složit dva ze tří odpovědníků (písemný test). Studenti, kteří úspěšně složí testy mohou absolvovat kolokvium, které spočívá v řešení praktického úkolu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2019/BVV07K