DO3PVPC1 Právo duševního vlastnictví II.

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit světové soustavy práva autorského a práva patentového; argumentačně promyšleně dosáhnout rozhodnutí o právech duševního vlastnictví; vykládat právní pojmy duševního vlastnictví v mezinárodních, unijních a vnitrostátních souvislostech, jakož i v historickém kontextu. Předmět je určen pouze pro studenty se specializací Právo duševního vlastnictví.

Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit světové soustavy práva autorského a práva patentového; argumentačně promyšleně dosáhnout rozhodnutí o právech duševního vlastnictví; vykládat právní pojmy duševního vlastnictví v mezinárodních, unijních a vnitrostátních souvislostech, jakož i v historickém kontextu.
Osnova
 • 1. Světové a unijní soustavy práva autorského I
 • 2. Světové a unijní soustavy práv průmyslových I
Literatura
  povinná literatura
 • OUKAL, Pavel, MYŠKA, Matěj et al. Právo duševního vlastnictví Multimediální elektronický výukový materiál. Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X
  neurčeno
 • KOUKAL, P. ČERNÝ, M., CHARVÁT, R. Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2015.
 • CHALOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K., JAROLÍMKOVÁ, A., HEJL, P., MALÝ, J. Patentový zákon. Praha: C.H.Beck, 2016.
 • KOUKAL, Pavel. Autorská práva, public domain a lidská práva. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 524 s. Sciencia. ISBN 978-80-210-9279-2. Open access fakulty info
 • KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA a Jaromír ŠAVELKA. Free Licenses and Recodification of Civil Law in the Czech Republic. In Alex Metzger. Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models A Comparative Analysis. Heidelberg: Springer, 2016. s. 141 - 157. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-319-21559-4. doi:10.1007/978-3-319-21560-0. info
 • KOUKAL, Pavel. Economic and Moral Rights of the Deceased Designer in the Czech Republic. In Jacek Gołaczyński, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Turłukowski, Daniel Karkut. Non omnis moriar Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane. Wroclaw: Oficyna Prawnicza, 2015. s. 473-487. ISBN 978-83-62832-08-8. info
 • KOUKAL, Pavel. Přímá aplikovatelnost Bernské úmluvy a sdělování díla veřejnosti. In Zuzana Adamová. NOVÉ TECHNOLÓGIE, INTERNET A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014. s. 45-64. 165. ISBN 978-80-8082-810-3. info
 • KOUKAL, Pavel. Předmět sporu a souběhy ochran duševního vlastnictví. In Petr Blaho, Adriana Švecová. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. s. 904-913. ISBN 978-80-8082-587-4. info
 • KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu-průmyslové vzory, autorská díla. Praha: Wolter Kluwer Česká republika, 2012. 139 s. Právní monografie 1048. ISBN 978-80-7357-886-2. info
Výukové metody
skupinové diskuse a presentace, domácí práce
Metody hodnocení
Diskuse nad písemným výstupem (článek, kapitola, rozbor judikátů), který se vztahuje k tématu, které student zkoumá.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.