MV846K Úvod do práva informačních technologií

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Klodwig (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Svoboda, LL.M. (přednášející)
Mgr. Jakub Vostoupal (přednášející)
Mgr. Petra Vydrová, LL.M. (přednášející)
JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Klodwig (pomocník)
Mgr. Anna Stárková (pomocník)
Mgr. Jakub Vostoupal (pomocník)
Garance
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV846K/01: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Út 16:00–17:40 214, J. Míšek, M. Myška
Předpoklady
MP410Zk Občanské právo III && MP511Zk Pr. duševního vlast. && MP510Z Civilní právo procesní II sem
Předmět je určen především studentům magisterského studia oboru právo, u nichž se předpokládá základní znalost disciplín vyučovaných v 1.-6. semestru. Předpokládá se znalost anglického jazyka, neboť doplňující studijní materiály jsou dostupné v tomto jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu, který je koncipován jako základní profilový kurz sloužící k úvodu do problematiky, je vysvětlit vybrané základní otázky soukromoprávní a veřejnoprávní regulace informačních technologií.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen porozumět základním otázkám soukromoprávní a veřejnoprávní regulace ICT a analyzovat a řešit právní problémy v diskutovaných oblastech.
Osnova
 • Témata seminářů: 1. Pojem a metoda IT práva informačních technologií 2. Působnost práva online 3. Odpovědnost ISP a internetové platformy 4. Duševní vlastnictví online 5. Doménová jména 6. Soukromí on-line 7. Ochrana osobních údajů online 8. Elektronické dokumenty, eID 9. eGovernment 10. Informace veřejného sektoru 11. Kyberkriminalita 12. Kyberbezpečnost
Literatura
  doporučená literatura
 • POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA a Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. 215 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 576. ISBN 978-80-210-8426-1. Vědecký web PrF - open access info
 • MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v České republice : právní a technologické aspekty. 2. podstatně přeprac. a ro. Praha: Leges, 2012. 464 s. ISBN 9788087576366. info
 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. edite Téma. ISBN 978-80-87284-22-3. info
  neurčeno
 • Další zdroje budou poskytnuty v interaktivní osnově. / Further reading will be provided in the interactive syllabus.
Výukové metody
semináře; e-learningová aplikace; teoretická příprava; rozbor judikatury
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytné kumulativně splnit následující dílčí podmínky: - Aktivní účast na seminářích (jedna absence dovolena) – předpokládá se příprava v podobě nastudování zadaných studijních materiálů - Pozitivní hodnocení 5 odpovědníků navazujících na semináře - Vypracování FIRAC anotace k zadanému judikátu a její prezentace na semináři ISP: Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytné kumulativně splnit následující dílčí podmínky: - Pozitivní hodnocení 8 odpovědníků navazujících na semináře - Vypracování dvou anotací zadaných judikátů FIRAC metodou
Navazující předměty
Informace učitele

Anotace vytvořené studenty metodou FIRAC v rámci tohoto předmětu mohou být dále užity v rámci "Repozitáře judikatury práva informačních a komunikačních technologií" a to jejich zpřístupněním a zveřejněním a to s možností šíření pod veřejnou licencí Creative Commons BY-NC-ND 4.0 International License (podmínky dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode). Zápisem do tohoto předmětu studenti souhlasí s takovým užitím tohoto školního díla a udělují MU nevýhradní, bezúplatnou, místně a množstevně neomezenou licenci ke všem známým způsobům užití anotace (zejména, nikoliv však pouze, k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti), samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to pod dobu trvání majetkových práv k dílu (anotaci), a to i s možností MU poskytovat třetí osobě či osobám oprávnění tvořící součást této licence, a to zcela nebo zčásti. MU není povinna tuto licenci využít.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/MV846K