EN

PrF:MV926K Právnické výpočty - Informace o předmětu

MV926K Právnické výpočty

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Předpoklady
! MV926Zk Práv.výpočty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 36 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/36, pouze zareg.: 0/36
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty praktickým dovednostem spočívajícím v právně relevantních početních operacích.
Výstupy z učení
Na úspěšném ukončení tohoto kursu bude student schopen:
chápat a aplikovat právní úpravu numerických operací
počítat běh času v hmotném a procesním právu
počítat pravidelné platby, úroky a jiné finanční operace
počítat náklady právního zastoupení
počítat náklady orgánů veřenné moci
Osnova
 • Počítání
 • Počítání času
 • Úroky a úroky z prodlení
 • Souběhy plateb a dluhů
 • Náklady právní pomoci
 • Náhrada nákladů řízení
 • Náklady orgánů
 • Právnické dělení
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠULÁKOVÁ, Martina. Náhrada nákladů řízení ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2015, roč. 26, č. 4, s. 25-30. ISSN 1210-6348.
 • COUFALÍK, Petr. Kritické zhodnocení nálezu ÚS ve věci paušální náhrady hotových výdajů nezastoupenému účastníku. Soudní rozhledy, Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 21, č. 1, s. 8-9. ISSN 1211-4405. info
 • COUFALÍK, Petr. Několik poznámek k náhradě nákladů řízení v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2015, roč. 26, č. 3, s. 39-43. ISSN 1210-6348. URL info
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr LAVICKÝ. Základy civilního procesu. 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 139 s. Edice učebnic PrF č. 491. ISBN 978-80-210-5062-4. info
 • HULVA, Tomáš. Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2006. ISBN 80-7357-217-6. info
Výukové metody
Kurs sestává z praktických cvičení, na nichž se demonstrují početní operace.
Metody hodnocení
Znalosti studentů budou ověřovány teoretickým písemným testem v elektronické podobě, a z diskuse k řešení komplexního praktického příkladu zaměřeného na spojení několika témat kurzu. Diskuse k řešení příkladu může být nahrazena prezentací řešení odborného problému.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zkouška může být písemná i ústní.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.