EN

PrF:MVD030K Klinika exekutorského práva - Informace o předmětu

MVD030K Klinika exekutorského práva

Právnická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Mgr. Antonín Toman (cvičící)
Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová (cvičící)
JUDr. Stanislav Pazderka (cvičící)
Garance
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Sochorová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD030K/01: St 2. 3. 16:40–18:10 302, 18:15–19:45 302, St 16. 3. 16:40–18:10 302, 18:15–19:45 302, St 30. 3. 16:40–18:10 302, 18:15–19:45 302, St 13. 4. 16:40–18:10 302, 18:15–19:45 302, St 27. 4. 16:40–18:10 302, 18:15–19:45 302, St 11. 5. 16:40–18:10 302, 18:15–19:45 302
Předpoklady
( MP410Zk Občanské právo III || CM410Zk Občanské právo III ) && MP510Zk OPP II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit a na praktických případech poukázat na dílčí problémy exekučního práva z pohledu soudu, exekutora, účastníků řízení a dalších zúčastněných subjektů. Bude upozorněno na hlubší souvislosti a „třecí plochy“ mezi jednotlivými instituty exekučního řízení, aktuální judikaturu a časté chyby a omyly odborné veřejnosti. Student bude řešit příklady vycházející z praxe a vypracovávat podání na základě reálných podkladů; dále se bude (dle možností) účastnit se poraden Exekutorské komory ČR, mobiliární exekuce, dražebního jednání, kárného řízení a chodu exekutorského úřadu.
Osnova
  • Postavení soudního exekutora. Zahájení exekučního řízení. Provedení exekuce. Zastavení, přerušení a odklad exekuce. Exekuce srážkami ze mzdy. Exekuce přikázáním pohledávky. Exekuce prodejem movitých věcí. Exekuce na nepeněžitá plnění. Exekuce vs. ostatní řízení. Kárná odpovědnost. Samospráva exekutorů.
  • Praktická část výuky - Účast na mobiliární exekuci; - Jednání u kárného soudu; - Bezplatná poradna Komory; - Odpoledne na Komoře (stížnostní agenda); - Účast na dražebním jednání;
Literatura
  • WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Vydání první. 352 stran. ISBN 9788075020772. info
  • LAVICKÝ, Petr. Občanský soudní řád (§ 251 až 376). Exekuční řád. Exekuční právo. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. 556 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-988-5. info
  • HLAVSA, Petr, Radovan DÁVID a Michal KOJAN. Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů a rozhodnutí : poznámkové vydání s judikaturou podle stavu k 1. září 2013. 1. vyd. Praha: Leges, 2013. 256 s. ISBN 9788087576540. info
Výukové metody
Právní klinika. Student bude řešit příklady vycházející z praxe a vypracovávat podání na základě reálných podkladů, zejména bude vypracovávat podání k soudu nebo exekutorovi, rozhodnutí soudu nebo exekutora, řešit rozmanité procesní situace jednotlivě i v jejich souhrnu a užívat správné procesní úkony, účelně pracovat s judikaturou, nahlížet na exekuce v souvislostech. Vyučující poskytnou studentovi zpětnou vazbu na jím zpracované podání.
Metody hodnocení
Semináře s diskusí a praktickými příklady. Předmět je ukončen kolokviem. Na závěr kurzu bude uspořádána kolokviální rozprava nad fiktivním případem, s využitím probraných řešení, kdy student poukáže v rámci řízené diskuse na vhodnost či nevhodnost jejich uplatnění.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
Předmět je vyučován ve spolupráci s Exekutorskou komorou ČR.
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.