DO2SZA1 Diskreční pravomoc veřejné správy

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout poznatky o významném institutu správního práva z oblasti výkonu pravomoci správních orgánů a vztahu k subjektivním právům dotčených osob, kde se střetává tzv. volnost a (právní) vázanost rozhodování. Diskreční pravomoc je poznávána z pohledu historického, teoreticko-právního, legislativního, aplikačně-právního, včetně soudního přezkoumání. Zdůrazněny jsou ústavní základy a mezinárodní a evropský kontext problematiky, a specifika diskreční pravomoci jako specifické oblasti výkonu pravomoci, včetně správního trestání. Jde rovněž o důkladné pochopení limitů pro rozhodování správních orgánů, a dále úlohy a působení požadavků, principů a zásad právním rámcem založených pro rozhodování se správním uvážením, významně ovlivňovaných judikaturou. Pochopení limitů, požadavků a také perspektiv diskreční pravomoci.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu - disponuje důkladným teoretickým základem pro rozpoznání projevů a určení povahy a rozsahu tzv. volnosti v rozhodovací činnosti veřejné správy, a jevů odlišných od diskreční pravomoci (analogie, neurčité pojmy, volné hodnocení důkazů), přičemž dokáže uplatnit adekvátní interpretační metody, včetně metody systematické a teleologické, a také argumentaci, opřenou mj. o principy a hodnotově orientovanou, - orientuje se v potřebném rozsahu teoretických zdrojů tuzemských i zahraničních, a to nejen z oblasti práva správního, ale také ústavního a evropského, a to s pochopením vývojové povahy zkoumané problematiky, ovlivňované významně judikaturou; rovněž dokáže využít relevantní judikaturu, včetně Ústavního soudu a soudů evropských, - je poté schopen správně identifikovat a objasnit povahu rozmanitých vnějších forem činnosti veřejné správy z hlediska jejich právní závaznosti, jakož i základ nastavení pravomoci správního orgánu vůči dotčeným osobám (adresátům působení) či jiným subjektům, za současné potřebné reflexe příslušných veřejných zájmů, - spolehlivě se orientuje ve specifických projevech diskreční pravomoci ve vybraných oblastech správního práva, včetně správního trestání, či rozhodování o věcech nenárokové povahy, a to jak v rovině práva hmotného, tak procesního, - je schopen samostatné vysoce odborné teoretické i analytické práce ve vztahu ke zkoumání konkrétních případů či projevů diskreční pravomoci ve správním rozhodování a v judikatuře, a také v rovině zobecňující, včetně tvorby odborných textů, a event. přípravy konceptů programové i legislativní povahy, a to v prostředí národním i evropském. - získané poznatky a dovednosti dokáže předávat v rámci vlastního pedagogického působení.
Osnova
 • Teoretické základy a ústavně-právní východiska diskreční pravomoci veřejné správy. Vztah vázanosti a volnosti v rozhodování veřejné správy, vývoj obsahu a působení legality při výkonu veřejné správy. Správní uvážení v souvislostech legislativních a právně-aplikačních. Problém identifikace správního uvážení. Působení limitů správního uvážení. Obsahová stránka správního uvážení - souvislost s účelem zákona, pravomoci. Hlediska ovládající správní uvážení (principy, zásady). Působení evropských principů správního práva. Kritéria legality, správnosti, spravedlnosti v rozhodování správních orgánů. Nároky na odůvodnění rozhodnutí se správním uvážením. Přezkoumání rozhodnutí vydaných na základě správního uvážení. Soudní přezkum správního uvážení. Úloha judikatury v oblasti diskreční pravomoci. Aktuální souvislosti, problémy a perspektivy diskreční pravomoci.
Literatura
  povinná literatura
 • SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení : základní charakteristika a souvislosti pojmu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 241 s. ISBN 8021032375. info
 • MATES, Pavel. Správní uvážení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 120 s. ISBN 9788073804244. info
  neurčeno
 • KOPECKÝ, Martin. Správní právo : obecná část. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2021. xxxiv, 539. ISBN 9788074008207. info
 • RIGEL, Filip. Judikatura NSS: Neurčité právní pojmy a správní uvážení. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2020, roč. 26, č. 3, s. 74-77. ISSN 1211-4405. info
 • HUSSEINI, Faisal, Michal BARTOŇ, Marian KOKEŠ, Martin KOPA, Jakub CAMRDA, David HEJČ, Lukáš HLOUCH, Michal MATOUŠ, Ondřej MORAVEC, Lucie NECHVÁTALOVÁ, Jiří NOVÁK, Lenka PEKAŘOVÁ, Filip RIGEL, Maxim TOMOSZEK, Veronika TOMOSZKOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Štěpán VÝBORNÝ. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2020. 1413 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-812-2. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Lukáš POTĚŠIL, Alena KLIKOVÁ a Radislav BRAŽINA. Správní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 486 s. ISBN 978-80-7380-830-3. info
 • SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 510 stran. ISBN 9788075985644. info
 • ČERNÍN, Karel. Principy dobré správy. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2019. xiv, 224. ISBN 9788075983008. info
 • BRAŽINA, Radislav, Markéta BEDNÁŘOVÁ a Terezie BOKOVÁ. Správní vyhoštění s důrazem na správní uvážení a neurčité právní pojmy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 196 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 679. ISBN 978-80-210-9494-9. info
 • SCHEUER, Jan. Správní uvážení ohledně společenské škodlivosti přestupku - který přístup je "správný" (vč. procesních důsledků)? In Dny práva 2018. 2018. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Markéta. Správní uvážení v řízení o udělení dlouhodobého víza. Správní právo. Ministerstvo vnitra ČR, 2018, roč. 2018, 8/2018, s. s. 544 - 552, 9 s. ISSN 0139-6005. info
 • SKULOVÁ, Soňa. Principy dobré správy a základní zásady činnosti správních orgánů (nejen) jako nástroj ochrany subjektivních práv. In Skulová, S., Potěšil, L., a kol. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 91-103. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0. info
 • SKULOVÁ, Soňa a Lukáš POTĚŠIL. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017. 464 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0. info
 • SKULOVÁ, Soňa, David HEJČ a Radislav BRAŽINA. Odůvodnění správního rozhodnutí: revitalizace institutu s dlouhou tradicí. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2016, roč. 155, č. 10, s. 895 - 912. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. xxix, 570. ISBN 9788074006241. info
 • ČERNÍN, Karel. Úvahy o nestrannosti úředního rozhodování. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2015, roč. 23, č. 4, s. 341-351. ISSN 1210-9126. Open access časopisu info
 • SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Administrative Appeals, Ombudsman, and Other ADR Tools in the Czech Administrative Law. In Dragos, Dacian C., Neamtu, Bogdana (Eds.). Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law. 1. vyd. Heidelberg New York Dordrecht London: Springer, 2014. s. 393-420. International, Foreign and Comparative Law. ISBN 978-3-642-34945-4. doi:10.1007/978-3-642-34946-1_13. info
 • CANE, Peter a Leighton MCDONALD. Principles of administrative law : legal regulation of governance. 2nd ed. South Melbourne: Oxford University Press, 2012. xxviii, 32. ISBN 9780195576092. info
 • KRÁL, Jakub. Správní uvážení vs. vyplňování mezer v právu. ASPI. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2012. info
 • WADE, William a C. F. FORSYTH. Administrative law. 10th ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. lxxxix, 89. ISBN 9780199231614. info
 • JURNÍKOVÁ, Jana. Správní uvážení a neurčité pojmy v řízení o udělení mezinárodní ochrany. In Soňa Košičiarová. Rada Európy a verejná správa. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita, 2009. s. 56-63. ISBN 978-80-8082-269-9. info
 • GALLIGAN, D. J. Law in modern society. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2007. xi, 380. ISBN 0199269785. info
 • Soudní řád správní : komentář. Edited by Vladimír Vopálka. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xi, 327. ISBN 8071798649. info
 • Nová úprava správního soudnictví : soudní řád správní, Code of administrative justice. Edited by Vladimír Vopálka. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2003. 407 s. ISBN 8086395650. info
 • THOMAS, Robert. Legitimate expectations and proportionality in administrative law. Oxford: Hart publishing, 2000. xvi, 129. ISBN 1841130869. info
 • HÁCHA, Emil. Slovník veřejného práva československého. Svazek II. Reprint původního vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vii, 1202. ISBN 80-902752-6-5. info
 • HÁCHA, Emil. Slovník veřejného práva československého. Svazek II. Reprint původního vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vii, 1202. ISBN 80-902752-6-5. info
 • Administrative law facing the future: old constraints and new horizons. Edited by Peter Leyland - Terry Woods. 1st pub. London: Blackstone Press Limited, 1997. xviii, 465. ISBN 1854316893. info
 • GALLIGAN, D. J. Due process and fair procedures : a study of administrative procedures. Oxford: Clarendon press, 1996. xxx, 537. ISBN 0198256760. info
 • MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996. 451 s. ISBN 8072010212. info
 • BAŽIL, Zdeněk. Neurčité právní pojmy a uvážení při aplikaci norem správního práva : (se zvláštním zřetelem na judikaturu bývalého čsl. nejvyššího správního soudu). 1.vyd. Praha: Karlova univerzita, 1993. 78 s. info
Výukové metody
Čtení, diskuzní seminář k četbě, diskuze nad seminárními eseji.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného zvládnutí předmětu je aktivní účast na diskuzním semináři a zpracování a obhájení seminární práce (rozsah 10-15 stran). Zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.