EN

PrF:MV502K Ekonomické souvislosti - Informace o předmětu

MV502K Ekonomické souvislosti právní úpravy obchodních společností

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (přednášející)
Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
( MP301Zk Národní hospodářství || CM301Zk Národní hospodářství ) && ( MP310Zk Ústavní právo II || CM310Zk Ústavní právo II ) && ( MP405Z Obchodní právo I || CM405Z Obchodní právo I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět propojuje znalosti z oblasti práva a ekonomie a ukazuje na praktických příkladech význam ekonomických znalostí pro právníky. Akcent kurzu je kladen na problematiku obchodních činností. Student bude rozumět ekonomickým souvislostem právní úpravy obchodních společností, bude schopen orientovat se v účetních dokumentech, posuzovat ekonomickou situaci společnosti a bude mu zřejmá i organizační struktura společností.
Osnova
  • 1) obchodní společnost jako ekonomická jednotka: význam obchodní společnosti pro společníky - investory, společnost sociální jednotka 2) základní pojmy charakterizující obchodní společnost: - základní kapitál: právní význam základního kapitálu, analýza společnosti na základě účetních výkazů, význam základního kapitálu, zdroje financování společností, časová hodnota peněz, vysvětlení významu zahajovací rozvahy. - podíl: právní charakteristika podílu, příklad výpočtu vypořádacího podílu z účetní závěrky, výpočet podílu na likvidačním zůstatku - vklad: význam vkladu pro společnost, vklad jako investice, souvztažnost mezi vkladem a podílem na zisku, rizika spojená s vkladem jako investicí. 3) Organizační struktura společnosti: hlediska právní úpravy a hlediska způsobů řízení podniku, postavení vedoucích různých úrovní 4) Informace o společnosti ze sbírky listin: analýza veřejně dostupných účetních výkazů 5) Zásady pro rozdělování zisku: zásady pro přípustnost rozdělení zisku, zdanění zisku, jak se výsledky hospodaření společnosti projeví v účetních výkazech 6) Přeměny obchodních společností: průběh přeměn z hlediska právního, ekonomická hlediska: význam rozhodného dne, načasování průběhu přeměny z hlediska povinnosti sestavovat účetní závěrky, z hlediska daňových povinností, definování kritické cesty pro posloupnost činností při přeměně 7)Likvidace společnosti a průběh likvidace: postavení likvidátora a význam likvidace, způsob stanovení likvidačního zůstatku, bankrotní modely
Literatura
  • POKORNÁ, Jarmila, Jaromír KOŽIAK, Milan PEKÁREK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Alena KERLINOVÁ. Obchodní společnosti a družstva. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxx, 414. ISBN 9788074004759. info
Výukové metody
Výuka je prováděna ve formě seminářů (1x týdně). Témata seminářů se střídají – na právní problematiku navazují semináře s problematikou ekonomickou. Jednotlivé poznatky jsou demonstrovány na příkladech, studenti řeší případové studie
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, podmínky udělení kolokvia spočívají v řešení konkrétního příkladu, např. analýzy účetních výkazů a určení informací, které z nich o společnosti vyplývají
Informace učitele
Právní a ekonomická témata se budou střídat v rámci týdnů (jeden týden shrnutí právní problematiky, návazný týden ekonomické aspekty této právní úpravy). Pro právní část je nutno přinést předpisy, literatura a příklady budou zadávány průběžně vyučujícími.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.