CM405Z Obchodní právo I

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Katedra obchodního práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 2. až Pá 23. 5. St 13:30–15:00 034
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CM405Z/01: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý čtvrtek 13:30–15:00 124, J. Šilhán
CM405Z/02: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý sudý čtvrtek 13:30–15:00 124, J. Šilhán
CM405Z/03: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý lichý čtvrtek 15:05–16:35 126, J. Šilhán
CM405Z/04: Po 3. 3. až Pá 23. 5. každý sudý čtvrtek 15:05–16:35 126, J. Šilhán
CM405Z/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Pokorná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s oborem v celém jeho rozsahu. Výuka zahrnuje soutěžní právo v dělení na právní ochranu soutěžního prostředí a nekalou soutěž, dále výklad o právní úpravě postavení podnikatelských subjektů (především obchodní společnosti a družstvo), výklad o obchodních závazkových vztazích a seznámení se základy práva cenných papírů (právo směnečné a šekové, výklady o akciích, dluhopisech a dalších druzích cenných papírů, výklad o kapitálovém trhu). Student nabývá vědomostí tvořících teoretický základ oboru, v seminární výuce praktikuje výklad a aplikaci práva. Na konci tohoto kursu student ovládá právní úpravu obchodních společností, hospodářské soutěže, obchodních závazkových vztahů a cenných papírů, tuto úpravu umí vysvětlit, aplikovat ji na konkrétní případy a vytvářet právní stanoviska k těmto případům.
Osnova
  • Obecné výklady ** Úvod do obchodního práva (předmět, metody, prameny) ** Obchodní firma ** Obchodní tajemství ** Výklad o soutěžním právu ** Obecné otázky soutěžního práva - generální klausule proti nekalé soutěži ** Speciální skutkové podstaty nekalé soutěže ** Právní prostředky proti nekalé soutěži ** Existenční ochrana hospodářské soutěže (teoretický úvod, kartelové smlouvy, spojování podniků soutěžitelů,zneužívání dominantního postavení) * Výklad o subjektech obchodněprávních vztahů ** Subjekty obchodně právních vztahů (pojem podnikatele, ostatní subjekty obchodně právních vztahů) ** Obchodní rejstřík, jednání podnikatelů ** Obecné otázky právní úpravy obchodních společností (základní pojmy, vznik a zánik obchodní společnosti) ** Družstvo
Literatura
  • Eliáš, K. - Bartošíková, M. - Pokorná, J.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé, 5. vyd., Praha: C. H. Beck 2005. ISBN 80-7179-391-4
  • Eliáš, K. - Bejček, J. - Hajn, P. - Ježek, J.: Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo, 5. vyd., Praha, C. H. Beck, 2007
Výukové metody
Výuka je prováděna ve formě přednášek (1x týdně) a seminářů (1x týdně). Přednášky mají účel poznávací, semináře jsou určeny k procvičování schopnosti aplikovat právní úpravu na konkrétní situace. Úprava se diskutuje a řeší se konkrétní příklady.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, podmínky udělení zápočtu stanoví učitel, který vede semináře, nutný je alespoň jeden písemný test, který se skládá z otázek, jejichž počet určí učitel. Je nutno dosáhnout nadpoloviční většiny bodů.
Informace učitele
Pro seminární výuku je nezbytné mít k dispozici právní předpisy.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM405Z