BLKBC0211s Biochemie - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
10. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Monika Šudáková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Monika Šudáková
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BLKLC011s Lék. chemie seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře jsou doplňkem k předmětu Biochemie I-přednáška VSBC021p. Na konci kurzu student dokáže popsat základní metabolické dráhy a jejich význam.Rozumí metabolismu základních živin a procesům získávání energie při metabolismu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- rozumí významu a funkci enzymů
- popíše základní katabolické i anabolické dráhy buněčného metabolismu sacharidů, lipidů a bílkovin a jejich návaznosti.
- rozumí principům získávání,využívání a ukládání energie pochody na buněčné úrovni.
- je obeznámen s funkcí buněčných membrán a principem kompartmentace na buněčné úrovni a transportními procesy na membráně.
- má znalosti o syntéze proteinů, počínaje procesy replikace a transkripce,translace a posttranslační úpravy. Rozumí vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů.
- je obeznámen s funkcí hemoglobinu při transportu kyslíku a udržování acidobazické rovnováhy.Diskutuje principy některých chorob na molekulární úrovni.
Osnova
 • Úvod do metabolismu buňky (rozdíly mezi prokaryontní a eukaryontní buňkou, kompartmentace metabolických dějů, enzymové markery buněčných frakcí, nevazebné interakce v buňce a jejich význam).
 • Hemoglobin, struktura, saturace hemoglobinu kyslíkem, glykace hemoglobinu, hemoglobinopatie.
 • Kinetika enzymových reakcí, kvantifikace enzymu, optický test, rychlost enzymové reakce, saturační křivka, inhibitory, izoenzymy.
 • Kofaktory oxidoreduktas, kofaktory transferas.
 • Membránový transport, struktura membrán.
 • Metabolismus glukosy, glykolýza, glukoneogeneze, glykogen.
 • Metabolismus proteinů, transaminace, deaminace, detoxikace amoniaku.
 • Metabolismus vybraných aminokyselin.
 • Metabolismus lipidů, beta-oxidace MK, ketolátky, syntéza MK, syntéza lipidů a cholesterolu.
 • Peroxidace lipidů. Desaturace MK. Ikosanoidy.
 • Citrátový cyklus. Syntéza hemu.
 • Respirační řetězec, aerobní fosforylace.
Literatura
  povinná literatura
 • Podklady k seminářům dostupné v Informačním systému
Výukové metody
Kurs probíhá formou diskuze k zadaným tématům. Osnova diskuzí je zahrnuta v doporučeném skriptu. doplňkové materiály jsou zveřejňovány v sekci Studijní materiály .
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu: Základní podmínkou je absolvování všech seminářů. V průběhu semestru se v semináři píší 3 průběžné testy. Pokud z průběžných testů získá student nejméně 70% bodů, je mu udělen zápočet bez povinnosti psát zápočtový test. Ostatní studenti píší zápočtový test, který má 30 otázek. Podmínkou pro udělení zápočtu je 12 bodů. Studenti, kteří v zápočtovém týdnu nesplní podmínky zápočtového testu, mají možnost jej jedenkrát opakovat. Opakované termíny budou realizovány do 15.6.2009, při nesplnění podmínek do tohoto termínu nebude zápočet udělen. Získání zápočtu ze semináře je podmínkou přístupu ke zkoušce z Biochemie I.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Všechny formy kontaktní výuky předmětu vyjma přednášek jsou povinné.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BLKBC0211s