BLLC0111s Lékařská chemie - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
Monika Šudáková (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Monika Šudáková
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře jsou doplňkem k předmětu Lékařská chemie-přednáška BLLC011p. V jeho rámci jsou aplikovány a procvičovány znalosti z obecné, anorganické, organické a bioorganické chemie požadované jako výstup předmětu BLLC011p.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- rozumět základům obecné, anorganické a organické chemie v rozsahu nezbytném pro další studium biochemie.
- Bude schopen aplikovat obecné fyzikálně chemické zákony na procesy v živých organismech.
- Bude schopen popsat vlastnosti nejdůležitějších biogenních prvků a sloučenin významných v lékařství, výživě a toxikologii.
- Bude schopen popsat a diskutovat vlastnosti a reakce organických a bioorganických sloučenin významných pro pochopení biochemických pochodů.
Osnova
 • Vlastnosti částic, mol a molové veličiny, složení roztoků, základní výpočty.
 • Test 1 (Základní chemické výpočty, 10 otázek). Roztoky elektrolytů, aktivita iontů, iontová síla. Osmotický tlak, osmolarita a osmolalita.
 • Acidobazické rovnováhy.
 • Nevazebné interakce, adsorbenty, tenzidy. Málo rozpustné soli. Součin rozpustnosti.
 • Test 2 (Elektrolyty, výpočty pH, hydrolýza solí, pufry, osmotický tlak, osmolarita nevazebné interakce, tenzidy, 12 otázek). Reakční kinetika. Chemická rovnováha.
 • Gibbsova energie. Redoxní rovnováhy.
 • Test 3 (Reakční kinetika, rovnováha, Gibbsova energie, redoxní reakce, 12 otázek). Organické sloučeniny I.
 • Organické sloučeniny II. Procvičení latinských názvů.
 • Organické sloučeniny III.
 • Test 4 (Organické sloučeniny, názvosloví, struktury, reakce,latinské názvosloví, 18 otázek). Biochemicky významné heterocyklické sloučeniny. Vztah ke kofaktorům a vitamínům.
 • Chemie sacharidů.
 • Test 5 (Heterocykly, sacharidy, 12 otázek). Lipidy a steroidy.
 • Vlastnosti aminokyselin a struktura bílkovin.
 • Náhrady seminářů. Zápočtový test (30 otázek).
Literatura
  povinná literatura
 • DOSTÁL, Jiří. Lékařská chemie - Semináře. 4. přepracované. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2012. 60 s. skripta. ISBN 978-80-210-5900-9. info
 • Poklady pro semináře v IS.
Výukové metody
Diskuze v semináři, aktivní práce s podklady ve skriptech.
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu: První podmínkou je účast ve všech seminářích, příp. nahrazení všech omluvených absencí. V průběhu semestru se v semináři píše 5 průběžných testů. V testech je celkem 64 otázek, za každou správnou odpověď je 1 bod. Pokud z průběžných testů získá student nejméně 49 bodů, je mu udělen zápočet bez povinnosti psát zápočtový test. Ostatní studenti píší zápočtový test, který má 30 otázek. Limit pro udělení zápočtu je 14 bodů. Studenti, kteří v zápočtovém týdnu nesplní podmínky zápočtového testu, mají možnost jej jedenkrát opakovat. Získání zápočtu ze cvičení a seminářů je podmínkou registrace ke zkoušce z Lékařské chemie a k zápisu předmětu Biochemie v jarním semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BLLC0111s