BOAF0131p Anatomie a fyziologie oka I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto souboru přednášek bude student schopen porozumět stavbě buňky, histologii očních tkání, parametrům oka. Definuje, dokáže vysvětlit a interpretovat pojmy tunica vasculosa, tunica interna, vnitřní prostory oka, zrakovou dráhu, mozková centra. krevní a nervové zásobení oka, pomocné a ochranné orgány oka. Student bude ovládat problematiku embryologie, tzn. vývojové stádia oka a přídatných orgánů, vrozené anomálie, dědičnost očních chorob. Tento třísemestrální předmět je stěžejní, didakticky se student seznamuje se základními pojmy, v dalších semestrech upevňuje a studuje problematiku očních stuktur detailněji.
Výstupy z učení
Na konci tohoto souboru přednášek bude student schopen:
- porozumět stavbě buňky,
- znát histologii očních tkání,
- porozumět parametrům oka.
Osnova
 • Úvod do anatomie oka, základní pojmy z histologie, anatomie očních adnex, stěny oční koule, anatomie vnitřních prostor oční koule, anatomie zrakového nervu a zrakové dráhy, zrakového korového centra, všeobecný přehled anatomie mozku, inervace oka motorická, senzitivní a senzorická, krevní systém oka.
 • Fyziologie vidění- světelný vjem, vady optického systému oka, fyziologický kontrast, zraková ostrost, akomodace, konvergence, adaptace, zorné pole, barvocit.
Literatura
 • Syka, J., Voldřich, L., Vrabec, F.: Fyziologie a patofyziologie zraku a sluchu.Vydání 1. Praha: Avicenum.1981
 • 1. K. Kvapilíková: Anatomie a embryologie oka. IDVPZ, 1999
 • HYCL, Josef a Lucie TRYBUČKOVÁ. Atlas oftalmologie. 2. vyd. Praha: Triton, 2008. 239 s. ISBN 9788073871604. info
 • KUCHYNKA, Pavel. Oční lékařství. 1.vyd. Praha: Grada, 2007. [40], 768. ISBN 9788024711638. info
 • SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Fyziologie oka a vidění. 2004. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2004. 94 s. ISBN 80-247-0786-1. info
 • AUTRATA, Rudolf a Jana VANČUROVÁ. Nauka o zraku. Brno, 2002. 226 s. Učebnice pro LF. ISBN 80-7013-362-7. info
 • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
 • FENEIS, Heinz a Wolfgang DAUBER. Anatomický obrazový slovník. 2. české přeprac. a rozš. Praha: Grada, 1996. ix, 455. ISBN 8071691976. info
 • Vyšetřování oka. Edited by Květa Kvapilíková. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 87 s. ISBN 80-7013-195-0. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse, prezentace přednášky
Metody hodnocení
zápočtový vícevýběrový test min. na 80%
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.