BOPP011c Zdravotnická první pomoc

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (přednášející)
MUDr. David Kříž (cvičící)
MUDr. Eva Niedobová (cvičící)
Petra Čutová (pomocník)
RNDr. Martin Komenda, Ph.D. (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zdravotnická první pomoc je předmět předávající vědomosti a zkušenosti pro poskytování poznatků předlékařské první pomoci při různých stavech náhlé poruchy zdraví, dovednosti obvazové techniky, organizace první pomoci na místě nehody: v terénu, v domácnosti a ve zdravotnickém zařízení, transport raněných, dovednosti při úrazech elektrickým proudem, teplem, chladem a tlakem, při intoxikacích, při krvácení, úrazech hlavy a CNS, páteře a míchy, hrudníku, břicha, pánve, genitálu, kostí a kloubů při šokových stavech, poruchách vědomí a bezvědomí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- provést primární a sekundární vyšetření pacienta v rozsahu laické první pomoci
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dospělého
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dítěte
- poskytnout první pomoc u osoby v bezvědomí, při vědomí
- zprůchodnit DC a zhodnotit dýchání
- ošetřit masivní krvácení
- provést tlak v ráně
- naložit tlakový obvaz
- naložit škrtidlo
- provést Rautekův manévr
- otočit bezvědomého z břicha na záda
- rozpoznat projevy alergické reakce a anafylaxe
- použít autoinjektor s adrenalinem
- popsat příznaky cévní mozkové příhody a poskytnout pacientovi první pomoc
- popsat příznaky a možné příčiny křečových stavů a provést pacientovi první pomoc.
- popsat pravidla chování na místě dopravní nehody a třídění zraněných, zajistit své bezpečí v místě události
- komunikovat s pacientem při vědomí
Osnova
 • Přístup k bezvědomému Posouzení situace, vyšetření zraněného, kontrola základních životních funkcí.
 • Kardiopulmonální resuscitace dospělých a použití AED
 • KPR dítěte, obstrukce dýchacích cest u dospělých a dětí
 • Zástava krvácení, základy obvazové techniky, šok
 • Zlomeniny, imobilizace, manipulace s bezvědomým
 • Další život ohrožující stavy
 • Konzultace
Literatura
  povinná literatura
 • Guidleines 2015 - http://www.resuscitace.cz/?page_id=47
  doporučená literatura
 • DADÁK, Lukáš, Tomáš TOMÁŠ, Zbyněk ROZKYDAL, Břetislav GÁL, Bronislav KLEMENTA a Olga KLEMENTOVÁ. Zdravotnická první pomoc pro obor fyzioterapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9194-8. info
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc : pro studenty zdravotnických oborů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 183 s. ISBN 9788024721835. info
  neurčeno
 • PETRŽELA, Michal. První pomoc pro každého. 2., doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 102 stran. ISBN 9788024755564. info
 • MALÁ, Lucie a David PEŘAN. První pomoc pro všechny situace : v souladu s evropskými doporučeními 2015. Illustrated by Radek Benda, Photo by Martin Koula. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2016. 182 stran. ISBN 9788074296932. info
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc II : pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 180 s. ISBN 9788024742007. info
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc I : pro studenty zdravotnických oborů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 109 s. ISBN 9788024721828. info
 • ERTLOVÁ, Františka, Josef MUCHA a Jan MIKLICA. Přednemocniční neodkladná péče. IDV PZ,Vinařská 6,Brno. Brno: IDV PZ, 2000. s. 304-313. Náhlé příhody gynekologické a porodnické. ISBN 80-7013-300-7. info
Výukové metody
Podrobné a aktuální informace naleznete v e-learningu v kapitole Instrukce k výuce první pomoci
https://is.muni.cz/auth/do/med/el/prvni_pomoc/index.html
Při výuce první pomoci jsou využívány principy simulační výuky. Student si v rámci domácí přípravy před cvičením prostuduje danou lekci v e-learningu první pomoci. Každá lekce e-learningu je zakončena testem. Tento test student musí splnit před příchodem na cvičení, jinak nebude k výuce připuštěn. Během cvičení bude probíhat nácvik jednotlivých technik a postupů v krátkých simulacích, po kterých následuje strukturovaný debriefing a další trénink.
Po absolvování každého cvičení je povinností studenta vyplnění zpětnovazebního dotazníku, jehož součástí jsou opět i testové otázky.
Metody hodnocení
Účast na cvičeních je povinná ve 100 %.
Před každým cvičením je nutné vyplnit vstupní test, jinak student nebude připuštěn na hodinu. Student vybírá nejlepší správnou odpověď. K úspěšnému splnění testu je nutné mít 80 % odpovědí správně. Počet opakování připouštěcího testu není omezen.
Předmět je zakončen kolokviem, které se skládá z praktické části a teoretické diskuze. V rámci praktické části musí student úspěšně projít jednou simulací. Hodnocení bude probíhat dle standardizovaného checklistu. V teoretické části student diskutuje na 2 losovaná témata.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.