BOPP011c Zdravotnická první pomoc

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Kus (přednášející)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zdravotnická první pomoc je předmět předávající vědomosti a zkušenosti pro poskytování poznatků předlékařské první pomoci při různých stavech náhlé poruchy zdraví, dovednosti obvazové techniky, organizace první pomoci na místě nehody: v terénu, v domácnosti a ve zdravotnickém zařízení, transport raněných, dovednosti při úrazech elektrickým proudem, teplem, chladem a tlakem, při intoxikacích, při krvácení, úrazech hlavy a CNS, páteře a míchy, hrudníku, břicha, pánve, genitálu, kostí a kloubů při šokových stavech, poruchách vědomí a bezvědomí.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu je student schopen:
- porozumět zásadám poskytování první pomoci v souladu s evropskými doporučeními pro KPR Guidelines 2015
- definovat základní algoritmy při poskytování první pomoci
- popsat základní vyprošťovací a transportní techniky
- popsat postupy vedoucí k záchraně člověka při různých modelových situací
- použít automatický externí defibrilátor při resuscitaci postiženého
- rozhodnout o správném postupu dle klinických doporučení a guidelines
Osnova
  • Neodkladná resuscitace;Posouzení situace, základní životní funkce, zajitní prchodnosti dýchacích cest, umělé dýchání
  • Neodkladná resuscitace;Zástava srdeční činnosti, zástava krevního obhu, masáž srdce, AED
  • Neodkladná resuscitace dětí.Náhlé poruchy zdraví u dětí. Krvácení šok.Poruchy vědomí, křečové stavy.Úrazy hlavy, krku, páteře, pánve.Úrazy hrudníku, břicha, konetin.Dopravní nehody, hromadná neštěstí, situace s mnoha zraněnými, polytrauma. Naléhavé stavy u diabetiků.Pokození teplem, chladem, elektrickým proudem, chemikáliemi.Úrazy a akutní pokození očí.Naléhavé stavy v gynekologii a porodnictví.Bolest na hrudi, tonutí.Uštknutí hadem, pokousání zvířaty, bodnutí hmyzem, alergické reakce. Otravy.
Literatura
    doporučená literatura
  • Guidleines 2015 - http://www.resuscitace.cz/?page_id=47
  • PETRŽELA, Michal. První pomoc pro každého. 2., doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 102 stran. ISBN 9788024755564. info
  • MALÁ, Lucie a David PEŘAN. První pomoc pro všechny situace : v souladu s evropskými doporučeními 2015. Illustrated by Radek Benda, Photo by Martin Koula. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2016. 182 stran. ISBN 9788074296932. info
  • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc II : pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 180 s. ISBN 9788024742007. info
  • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc : pro studenty zdravotnických oborů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 183 s. ISBN 9788024721835. info
  • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc I : pro studenty zdravotnických oborů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 109 s. ISBN 9788024721828. info
  • ERTLOVÁ, Františka, Josef MUCHA a Jan MIKLICA. Přednemocniční neodkladná péče. IDV PZ,Vinařská 6,Brno. Brno: IDV PZ, 2000. s. 304-313. Náhlé příhody gynekologické a porodnické. ISBN 80-7013-300-7. info
  • First aid manual. Edited by Andrew K. Marsden - Sir Cameron Moffat - Roy Scott. 6th ed. London: Dorling Kindersley, 1992. 256 s. ISBN 0-86318-978-4. info
Výukové metody
diskuse, skupinový projekt, cvičení
Metody hodnocení
cvičení, zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BOPP011c