BPTP0121p Základy teorie porodní asistence I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 11:00–12:40 KOM 343
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je chápán jako teoreticko praktický. Jeho pojetí vyplývá z profilu porodní asistentky - bakalářky. Obsah předmětu tvoří základní pojmy, filozofie i historický aspekt porodní asistence, které jsou východiskem formování osobnosti pro výkon profese porodní asistentky. Cílem je seznámit a naučit studenty používat jednotlivé metody pro posouzení klientky ve zdraví i nemoci prostřednictvím vybraných teorií a modelů s přihlédnutím ke specifickým potřebám ženy a její rodiny. Předmět učí adekvátně reagovat na problémové situace vznikající v souvislosti s praxí v porodní asistenci. Nacvičuje také komunikační dovednosti v práci porodní asistentky. Cíle předmětu – student: - stručně charakterizuje historická východiska porodnictví a babictví v ČR i ve světovém kontextu; - orientuje se v problematice zdraví a nemoci; - charakterizuje celosvětovou, evropskou i národní strategii managementu zdraví; - vysvětlí pojem primární, sekundární, terciární a kvartérní prevence a péče; - charakterizuje novou koncepci porodní asistence a její cíle; - vysvětlí pojem komunitní porodní asistence; - definuje obor jako vědní disciplínu v kontextu dalších vědních disciplín; - používá erudovaně odbornou terminologii; - interpretuje organizační systémy práce porodních asistentek - porozumí a vysvětlí pojem management kvality péče ve zdravotnictví;
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: - charakterizuje historická východiska porodnictví a babictví v ČR i ve světovém kontextu; - orientuje se v problematice zdraví a nemoci; - charakterizuje celosvětovou, evropskou i národní strategii managementu zdraví; - vysvětlí pojem primární, sekundární, terciární a kvartérní prevence a péče; - charakterizuje novou koncepci porodní asistence a její cíle; - vysvětlí pojem komunitní porodní asistence; - definuje obor jako vědní disciplínu v kontextu dalších vědních disciplín; - používá erudovaně odbornou terminologii; - interpretuje organizační systémy práce porodních asistentek - porozumí a vysvětlí pojem management kvality péče ve zdravotnictví;
Osnova
  • - Historie medicíny a porodní asistence, vývoj vzdělávání porodních asistentek, historie komunitní péče; - Zdraví a porodní asistečnce, ekonomické, politické a společenské podmínky a principy, význam prostředí ve zdraví a nemoci; - Evropská strategie péče o zdraví, program zdraví 21 a další mezinárodní aktivity, primární zdravotní péče a prevence (možnosti primární prevence); - Základní terminologie oboru; - Profese porodní asistence – koncepce oboru; - Metodologie - Proces poskytování péče v porodní asistenci jako metoda zdravotnické praxe (historie a charakteristika metody, fáze a jejich rozbor, NANDA, NIC, NOC, přínos pro klientku a zdravotnický personál; - Management kvality péče, hodnocení kvality, systémy organizace práce sester, standardy, audit, evaluace, akreditace, registrace, komunitní porodní asistence;
Literatura
  • IVANOVÁ, Kateřina, Lenka ŠPIRUDOVÁ a Jana KUTNOHORSKÁ. Multikulturní ošetřovatelství 1. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 248 s. ISBN 8024712121. info
  • MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Úvod do ošetřovatelství : systémový přístup. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 160 s. ISBN 8024604280. info
  • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
  • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
  • Teorie moderního ošetřovatelství. Edited by Darja Jarošová. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 133 s. ISBN 8085866552. info
Výukové metody
Interaktivní přednáška, diskuze k vybraným problémům, interpretace kasuistik, skupinové interview
Metody hodnocení
Hodnocení výsledků: zápočet - aktivita ve výuce, vědomostní test, obhajoba seminární práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BPTP0121p