MNCH0721 Chirurgie I

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Tomáš Svoboda
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat základní vědomosti z oboru chirurgie. V rámci přednášek a seminářů je kladen důraz na správnou identifikaci problémů chirurgického pacienta, znalost příčin, projevů, diagnostických a terapeutických postupů při vybraných, nejčastěji se vyskytujících onemocněních, náhlých a šokových stavech a poraněních, které jsou základním pilířem předmětu a důležitým aspektem pro pochopení potřeb pacientů s chirurgickým onemocněním. Obsah studia bude zaměřen na základní a specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů s chirurgickým onemocněním (vyšetřovací metody, léčebné postupy, předoperační a pooperační péči, edukace, speciální péče o drény, péče o akutní a chronické rány a stomie). Součástí výuky je poznat náplň práce chirurgického pracoviště, ambulantní a lůžkové péče, jejich návaznost, spolupráce s praktickými lékaři a pracovišti ostatních oborů. Po absolvování předmětu bude student schopen rozpoznat příznaky jednotlivých chorob a v rámci své specializace také event. terapeuticky zasáhnout. Bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Studijní předmět je koncipován jako prohlubující a rozšiřující vzhledem k náplni magisterského studia.
Osnova
  • 1.Koncepce oboru chirurgie. Hlavní úkoly chirurga. 2.Předoperační příprava, předoperační péče, komplikace. Obecná a zvláštní /specializovaná/ příprava nemocných k operaci. 3.Základní prevence pooperačních komplikací z hlediska jejich nejčastějších příčin. 4.Pojmy antisepse, asepse, dezinfekce, sterilizace. Operační sál, oddělení, příprava operačního pole, operatéra a jeho asistencí. 5.Anestézie. Podstata znecitlivění, fyziologie bolesti, tlumení bolesti. Chirurgie bolesti. Komplikace v průběhu narkózy a po ní. Intubace, demonstrace. 6.Základní informace o vnitřním prostředí a jeho kompenzaci po operačních výkonech v celkové anestézii. 7.Chirurgie hlavy. Úrazy hlavy a mozku. 8.Chirurgie štítné žlázy. 9.Onemocnění příštítných tělísek. 10.Chirurgie plic, mediastina. 11.Nádory mezihrudí, poranění hrudníku a nitrohrudních orgánů. 12.Chirurgie srdce. Mimotělní oběh, hypotermie, vady velkých cév a srdce, možnosti chirurgické léčby. Současné možnosti léčby ischemické choroby srdce, transplantace srdce, srdce a plic. 13. Chirurgie jícnu. 14. Chirurgie gastroduodena. Poranění žaludku, cizí tělesa žaludku, vředová choroba žaludku a dvanáctníku. 15. Chirurgie žlučníku a žlučových cest. Možnosti laparoskopických operací na žlučníku a žlučových cestách. 16. Chirurgie prsní žlázy. 17. Chirurgie jater.
Literatura
    doporučená literatura
  • SATINSKÝ, Igor, Eduard HAVEL, Roman BEZDĚK, Ivo HANKE, Marcela KÁŇOVÁ, Pavel KOHOUT, Jan MAŇÁK, Viktor MAŇÁSEK, Jan MATEK, František NOVÁK, Ivo NOVÁK, Martin OLIVERIUS, J POLEDNÍK, Michal ŠENKYŘÍK, Zuzana ŠERCLOVÁ, Pavel TĚŠINSKÝ, Libor URBÁNEK a Zdeněk ZADÁK. Klinická výživa v chirurgii – doporučení ESPEN s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny SKV. Rozhledy v chirurgii, Praha, 2018, roč. 97, S1, 10, s. 1-9. ISSN 1805-4579. info
  • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 542 s. ISBN 9788024728445. info
    neurčeno
  • ZLATOHLÁVEK, Lukáš. Klinická dietologie a výživa. 1. vydání. Praha: Current Media, 2016. 422 stran. ISBN 9788088129035. info
  • URBÁNEK, Libor, Pavla URBÁNKOVÁ a Jaroslava MARKOVÁ. Klinická výživa v současné praxi. druhé. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 97 s. ISBN 978-80-7013-525-9. info
  • KOHOUT, Pavel, Zdeněk RUŠAVÝ a Zuzana ŠERCLOVÁ. Vybrané kapitoly z klinické výživy I. 1. vyd. Praha: Forsapi, 2010. 184. ISBN 9788087250082. info
Výukové metody
Výuka probíhá v kombinované formě prezentací, výuky u lůžka pacientů, seminářů s diskusí nad jednotlivými tématy.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je plná účast na všech seminářích.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.