MODP0932 Diplomová práce II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/2. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Záděrová (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 12. 10. 11:00–12:40 viz studijní materiály/see study materials, Čt 26. 10. 11:00–12:40 viz studijní materiály/see study materials, Čt 9. 11. 11:00–12:40 viz studijní materiály/see study materials, Čt 23. 11. 11:00–12:40 viz studijní materiály/see study materials, Čt 7. 12. 11:00–12:40 viz studijní materiály/see study materials
Předpoklady
MODP0831 Diplomová práce I && MPPT081 Základy přístrojové techniky && MPKD071 Komunikační dovednosti && MPOP0831c Aplikovaná optika I-cvičení && MPOP0831p Aplikovaná optika I - před. && MPOO0842c Optika-optometrie II-cvič. && MPOO0842p Optika-optometrie II - před.
MODP0831&&MPPT081&&MPKD071&&MPOP0831c&&MPOP0831p&&MPOO0842c&&MPOO0842p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V průběhu tohoto cvičení student probírá a konzultuje problematiku související s přípravou diplomové práce. Cílem diplomové práce je prokázat schopnosti studentů aplikovat teoretické vědomosti získané studiem na řešení konkrétních problémů zdravotnické praxe, využívat poznatky z různých studijních předmětů, hodnotit vzájemné souvislosti, orientovat se v odborné literatuře a tvořivě s ní pracovat v rámci řešení zadaného tématu. Student si po konzultaci s vedoucím práce stanoví strukturu, časový harmonogram, metody měření a zpracování výsledků vylosovaného tématu diplomové práce. Práce je posuzována vedoucím a oponentem. Oponenta, kterého určí po vzájemné dohodě koordinátor příslušného oboru, hodnotí diplomovou práci z hlediska věcného, metodického a formálního. Student odevzdá diplomovou práci ve dvojím vyhotovení v předem stanoveném termínu v rozsahu 80 - 100 stran. Obhajoba diplomové práce je součástí státní závěrečné zkoušky.
Výstupy z učení
Student je schopen:
- provádět praktický výzkum
- zpracovat teoretickou část vybraného tématu
- provádět rešerši
Osnova
  • Struktura práce: úvod, teoretická část – jednotlivé kapitoly a podkapitoly, výzkumná část: úvod do výzkumné části, cíl výzkumu, pracovní hypotéza, metodika výzkumu, vyšetřované osoby, použité přístroje a pomůcky, výsledky, souhrn, diskuze výsledků, rozbor, porovnání s jinými studiemi, případně kasuistiky, závěr práce, přílohy, seznam použité literatury. Základní výzkumné metody a jejich použití. Zpracování na PC, základy statistických metod. Seznámení s možnostmi vyhledávání literatury. Exkurze v lékařské knihovně. Využití Internetu a specializovaných databází při zpracování diplomové práce. Formální úprava a zpracování diplomové práce na PC, vyhodnocení výzkumu. Na konci semestru předkládá student zpracovanou teoretickou část včetně vyhodnocení předvýzkumu, sběr dat výzkumu.
Literatura
    doporučená literatura
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
    neurčeno
  • Výběr literárních zdrojů závisí na specifikaci tématu závěrečné práce.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Náhradní obsah: Výběr literárních zdrojů závisí na specifikaci tématu závěrečné práce. Further literature search may be dependent on the specific theme of thesis.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/MODP0932