ZLHE0322c Histologie a embryologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MVDr. Martin Anger, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivana Baltasová (cvičící)
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. (cvičící)
MUDr. Jana Dumková, Ph.D. (cvičící)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (cvičící)
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Mecová (cvičící)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (cvičící)
MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLHE0322c/21: Út 13:30–16:00 F01B1/223
ZLHE0322c/22: Út 13:30–16:00 F01B1/223
ZLHE0322c/23: Čt 15:00–17:30 F01B1/223
ZLHE0322c/24: Čt 15:00–17:30 F01B1/223
Předpoklady
ZLHE0221c Histologie a embryol.I -cvič. && ZLBI0222c Biologie II - cvičení && ZLLT0222c Zákl. lék. terminologie II -c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 1) porozumět stavbě buňky, pochopit základní stavební principy a funkce všech typů tkání, identifikovat jednotlivé tkáně v histologických řezech; 2)interpretovat mikroskopickou stavbu většiny orgánů lidského těla a vysvětlit vzájemné vztahy mezi tkáněmi v rámci orgánů; 3) orientovat se v histologických preparátech a identifikovat v nich jednotlivé struktury; 4) popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze; 5)správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur;6) charakterizovat jednotlivé fáze prenatálního vývoje; 7) na základě znalosti normálního průběhu vývoje jednotlivých orgánových systémů vysvětlit mechanismus vzniku některých vývojových vad.
Osnova
 • 1. Mikroskopická stavba trávicího systému I, II, and III. Preparáty: oesophagus, cardia, fundus ventriculi, pylorus, duodenum, intestinum tenue, intestinum crassum, appendix, anus, hepar 2x, vesica fellea, pankreas a Langerhansovy ostrůvky.
 • 2. Přehled mikroskopické stavby močového systému. Preparáty: ren, ureter, vesica urinalis, urethra feminina, pars cavernosa urethrae masculinae.
 • 3. Přehled mikroskopické stavby mužských pohlavních orgánů. Preparáty: testis, epididymis, prostata, gl. vesiculosa, penis. Přehled mikroskopické stavby ženských pohlavních orgánů. Placenta a pupečník: Preparáty: ovarium, corpus luteum, tuba uterina, uterus, vagina, placenta, pupečník.
 • 4. Embryologie: Vývoj placenty a pupečníku u člověka. Vývoj zevního tvaru zárodku. Porod; donošený a zralý plod. Znaky zralého plodu.
 • 5. Přehled mikroskopické stavby žláz s vnitřní sekrecí. Preparáty: hypophysis cerebri, epiphysis, gl. thyreoidea, gl. parathyreoidea, corpus suprarenale.
 • 6. Přehled mikroskopické stavby centrálního a periferního nervového systému. Preparáty: cortex cerebri, cortex cerebelli, medulla spinalis, ganglion spinale, periferní nerv.
 • 7. Přehled stavby orgánu zraku a orgánu sluchu a rovnováhy. Preparáty: přední segment oční, zadní segment oční, palpebra, gl. lacrimalis, cochlea.
 • 8. Přehled stavby kůže a kožních adnex. Preparáty: kůže z bříška prstu, kůže z axily, kůže s vlasy, nehet, mamma lactans.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 2002. 162 s. ISBN 80-210-1774-0. info
Výukové metody
praktická cvičení (mikroskopický kurz)
Metody hodnocení
Průběžná kontrola znalostí je prováděna formou testů. Každý student absolvuje během semestru 4 dílčí testy. Testy jsou hodnoceny udělením bodu za správnou odpověď a nadpoloviční počet správných odpovědí (bodů) je hodnocen "ANO" . Pokud student neuspěl, je výsledek hodnocení "NE" a v tom případě je pouze 1x možná oprava. Jednou z podmínek pro získání zápočtu je nutnost splnit všechny testy na ANO, tzn. že je třeba splnit testy na ANO 4x z 4 testů nebo s jednou opravou 4x z 5 testů. Nesplní-li student tuto podmínku, následuje ve stejném zkouškovém období opravný zápočtový test pokrývající celý semestr a v případě neúspěchu u opravného testu, nebude zápočet udělen.
Podmínky pro udělení zápočtu:
1. Absolvování všech praktických cvičení (100% účast, všechny absence musí být řádně omluvené (IS) a nahrazené).
2. Úspěšné absolvování všech testů ( dílčích, event. 1 opravného či zápočtového).
3. Předložení všech protokolů k zápočtu (řádně vyplněné formuláře protokolů, podepsané vyučujícím).
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histology/education
Veškeré informace o výuce včetně termínů zkoušek jsou pravidelně zveřejňovány na vývěsce před mikroskopickým sálem a webových stránkách Ústavu http://www.med.muni.cz/histology/education.
Information about HE teaching is available on the Department poster in front of the Microscopic Hall and on the web site http://www.med.muni.cz/histology/education.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.