ZLHE0322c Histologie a embryologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MVDr. Martin Anger, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivana Baltasová (cvičící)
MUDr. Jana Dumková, Ph.D. (cvičící)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (cvičící)
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Lenka Lišková (cvičící)
MVDr. Anna Mac Gillavry Danylevska, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Mecová (cvičící)
MUDr. Volodymyr Porokh (cvičící)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (cvičící)
MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (cvičící)
András Végh (cvičící)
Ing. Nicole Ludikovská (pomocník)
Garance
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLHE0322c/21: Út 13:00–15:30 F01B1/122
ZLHE0322c/22: Út 13:00–15:30 F01B1/122
ZLHE0322c/23: Út 13:00–15:30 F01B1/122
ZLHE0322c/24: Út 13:00–15:30 F01B1/122
Předpoklady
ZLHE0221c Histologie a embryol.I -cvič. && ZLBI0222c Biologie II - cvičení && ( ZLLT011s Zákl. lék. terminologie -s || ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 1) porozumět stavbě buňky, pochopit základní stavební principy a funkce všech typů tkání, identifikovat jednotlivé tkáně v histologických řezech; 2)interpretovat mikroskopickou stavbu většiny orgánů lidského těla a vysvětlit vzájemné vztahy mezi tkáněmi v rámci orgánů; 3) orientovat se v histologických preparátech a identifikovat v nich jednotlivé struktury; 4) popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze; 5)správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur;6) charakterizovat jednotlivé fáze prenatálního vývoje; 7) na základě znalosti normálního průběhu vývoje jednotlivých orgánových systémů vysvětlit mechanismus vzniku některých vývojových vad.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1) porozumět stavbě buňky, pochopit základní stavební principy a funkce všech typů tkání, identifikovat jednotlivé tkáně v histologických řezech;
2)interpretovat mikroskopickou stavbu většiny orgánů lidského těla a vysvětlit vzájemné vztahy mezi tkáněmi v rámci orgánů;
3) orientovat se v histologických preparátech a identifikovat v nich jednotlivé struktury;
4) popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze;
5)správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur;
6) charakterizovat jednotlivé fáze prenatálního vývoje;
7) na základě znalosti normálního průběhu vývoje jednotlivých orgánových systémů vysvětlit mechanismus vzniku některých vývojových vad.
Osnova
 • Mikroskopická stavba kardiovaskulárního systému. Preparáty: arterie s vénou, aorta, vena cava, myokard.
 • Mikroskopická stavba lymfatických orgánů. Preparáty: thymus, lymphonodus, lien, tonsillae (palatina et lingualis)
 • Mikroskopická stavba dýchacího systému. Preparáty: concha nasi, epiglottis, larynx, trachea, pulmo.
 • Mikroskopická stavba kůže a kožních adnex. Preparáty: kůže z bříška prstu, kůže z axily, kůže s vlasy, nehet, mamma lactans.
 • Mikroskopická stavba trávicího systému II. Preparáty: oesophagus, cardia, fundus ventriculi, pylorus, duodenum, intestinum tenue.
 • Mikroskopická stavba trávicího systému III. Preparáty: intestinum crassum, appendix, hepar, vesica fellea, pankreas a Langerhansovy ostrůvky.
 • Mikroskopická stavba močového systému. Preparáty: ren, ureter, vesica urinalis, urethra feminina, pars cavernosa urethrae masculinae.
 • Mikroskopická stavba mužských pohlavních orgánů. Preparáty: testis, epididymis, prostata, gl. vesiculosa, penis.
 • Mikroskopická stavba ženských pohlavních orgánů I. Preparáty: ovarium, corpus luteum, tuba uterina, uterus.
 • Mikroskopická stavba ženských pohlavních orgánů II. Placenta a pupečník. Preparáty: vagina, labium minus, placenta, pupečník.
 • Mikroskopická stavba žláz s vnitřní sekrecí. Preparáty: hypophysis cerebri, epiphysis, gl. thyreoidea, gl. parathyreoidea, corpus suprarenale, Langerhansovy ostrůvky.
 • Mikroskopická stavba centrálního a periferního nervového systému. Preparáty: cortex cerebri, cortex cerebelli, medulla spinalis, ganglion spinale, periferní nerv.
 • Mikroskopická stavba orgánu sluchu a rovnováhy. Preparáty: cochlea, auricula.
 • Mikroskopická stavba orgánu zraku. Preparáty: přední segment oční, zadní segment oční, palpebra, gl. lacrimalis.
Literatura
  doporučená literatura
 • VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH a Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8453-7. info
 • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 2002. 162 s. ISBN 80-210-1774-0. info
Výukové metody
praktická cvičení (mikroskopický kurz)
Metody hodnocení
Podrobný popis průběhu a hodnocení praktických cvičení najdete na stránkách ústavu (http://www.med.muni.cz/histology/education) pod označením Provision of the Head of the department on the rules and conditions applicable for practical training and for examining in histology and embryology/cz.
Průběžná kontrola znalostí je prováděna formou testů. Každý student absolvuje během semestru 4 dílčí testy. Testy jsou hodnoceny udělením bodu za správnou odpověď a nadpoloviční počet správných odpovědí (bodů) je hodnocen prospěl "P" . Pokud student neuspěl, je výsledek hodnocení neprospěl "N" a v tom případě je pouze 1x možná oprava. Jednou z podmínek pro získání zápočtu je nutnost splnit všechny testy na P, tzn. že je třeba splnit testy na P 4x ze 4 testů nebo s jednou opravou 4x z 5 testů. Nesplní-li student tuto podmínku, následuje ve stejném zkouškovém období opravný zápočtový test pokrývající celý semestr a v případě neúspěchu u opravného testu, nebude zápočet udělen.
Podmínky pro udělení zápočtu:
1. Absolvování všech praktických cvičení (100% účast, všechny absence musí být řádně omluvené (IS) a nahrazené).
2. Úspěšné absolvování všech testů ( dílčích, event. 1 opravného či zápočtového).
3. Předložení všech protokolů k zápočtu (řádně vyplněné formuláře protokolů, podepsané vyučujícím).
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histology/education
Veškeré informace o výuce včetně termínů zkoušek jsou pravidelně zveřejňovány na vývěsce před mikroskopickým sálem a webových stránkách Ústavu http://www.med.muni.cz/histology/education.
Information about HE teaching is available on the Department poster in front of the Microscopic Hall and on the web site http://www.med.muni.cz/histology/education.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/ZLHE0322c