ZLLT011s Základy lékařské terminologie - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Jeniš (cvičící)
Mgr. Klára Modlíková (cvičící)
Mgr. Tereza Ševčíková (cvičící)
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLLT011s/21: Po 17:00–18:40 C15/309, St 16:00–17:40 C15/309
ZLLT011s/22: Út 18:00–19:40 A21/112, Pá 16:00–17:40 C15/333
ZLLT011s/23: Po 10:45–12:25 KOM S117, Čt 14:30–16:10 KOM 410
ZLLT011s/24: Út 18:00–19:40 A21/112, Pá 16:00–17:40 C15/333
Předpoklady
Základní znalosti latinského jazyka usnadní studium předmětu a lze je považovat za užitečnou součást vzdělanostního vybavení studenta při vstupu na fakultu, i když nejsou obligatorním předpokladem osvojování vysokoškolského učiva v úvodní fázi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Řecko-latinská lékařská terminologie je jedním z relevantních prostředků získání cílových vědomostí medika. Výuka má teoreticko-praktický ráz a je koncipována jako propedeutický kurs sui generis, uvádějící posluchače do studia medicíny prostřednictvím jejího jazyka.
Obsah výuky je stejně jako soubor znalostí postulovaných u zkoušky určován výlučně potřebami oboru a lékařské praxe. Především zprostředkuje ty znalosti latiny, příp. řečtiny, které umožní studentovi rychle a účelně zvládnout významovou stránku termínů, jejich gramatickou formu a slovotvornou strukturu. Současně poskytuje systematický návod k samostatnému řešení běžných terminologických problémů spočívajících v porozumění odborným obsahům a tvorbě lékařských pojmů. Kromě toho otevírá pohled na širší historické a lingvistické základy lékařské terminologie i její všeobecné teoretické souvislosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
 • používat latinskou a řecko-latinskou lékařskou terminologii jazykově korektně a s pochopením významu jednotlivých termínů
 • vysvětlit a aplikovat gramatické prostředky a pravidla relevantní pro osvojení řecko-latinské lékařské terminologie
 • rozpoznat syntaktickou strukturu víceslovných termínů
 • popsat sémantickou stavbu jednoslovných termínů
 • vytvářet odvozená a složená slova pomocí nejčastěji užívaných slovotvorných prostředků
 • překládat vybrané výrazy z anatomie, preklinických a klinických disciplín, receptury a farmakologie
 • odvodit význam neznámých termínů na základě sémantických, gramatických a logických souvislostí
 • Osnova
  • Pozn.: Předmět je komplementární k předmětu ZLLT011c Základy lékařské terminologie - cvičení a tvoří spolu s ním jeden kurz.

  • Rozpis výuky - seminář:
  • 1. seminář: Úvod do studia předmětu: význam a obsah výuky, metodické pokyny, studijní literatura. Charakteristika grafické a zvukové podoby latiny, pravidla výslovnosti, vybrané řecké hlásky a jejich přepis do latiny. Základní jmenné kategorie a jejich specifika v medicínské terminologii. Latinská a řecká substantiva I. deklinace (a-kmeny), adjektiva I. deklinace.
  • 2. seminář: Latinská a řecká substantiva II. deklinace (o-kmeny), adjektiva I. a. II. deklinace. Syntaktická struktura víceslovných termínů, shodný a neshodný přívlastek, slovosled.
  • 3. seminář: Latinská substantiva III. deklinace (souhláskové kmeny, i-kmeny).
  • 4. seminář: Opakování substantiv I.-III. deklinace a adjektiv I. a II. deklinace. Výjimky ve skloňování.
  • 5. seminář: Substantiva III. deklinace řeckého původu (souhláskové kmeny, i-kmeny). Slovotvorba: názvy pro zánětlivá, nezánětlivá a nádorová onemocnění.
  • 6. seminář: Doplnění ke skloňování substantiv a adjektiv I. a II. deklinace a substantiv III. deklinace.
  • 7. seminář: Průběžný test I. Adjektiva III. deklinace (typ trojvýchodný, dvojvýchodný, jednovýchodný).
  • 8. seminář: Adjektiva III. deklinace – opakování a doplnění. Shody a odlišnosti ve skloňování substantiv a adjektiv III.  deklinace.
  • 9. seminář: Latinská substantiva IV. a V. deklinace (u-kmeny, e-kmeny). Shrnutí předložkových vazeb.
  • 10. seminář: Stupňování adjektiv (pravidelné). Skloňování komparativů a superlativů.
  • 11. seminář: Stupňování adjektiv (nepravidelné, neúplné, opisné). Specifika překladu komparativů a superlativů.
  • 12. seminář: Opakování latinského deklinačního systému u substantiv. Specifika některých substantiv řeckého původu.
  • 13. seminář: Opakování deklinačního systému adjektiv. Opakování stupňování adjektiv. Odlišnosti v používání stupňovaných tvarů adjektiv v latinské a české lékařské terminologii.
  • 14. seminář: Průběžný test II.
  • 15. seminář: Číslovky v klinických diagnózách. Terminologie nejčastěji používaná v souvislosti se zlomeninami.
  • 16. seminář: Chorobopis a jeho součásti. Lexikální prostředky vyjadřující barvu.
  • 17. seminář: Jazykové předpoklady odborné komunikace lékaře s lékárníkem. Terminologie související s tématem pohlaví.
  • 18. seminář: Věcná a gramatická struktura receptu. Terminologie označující věk a jednotlivé fáze lidského života.
  • 19. seminář: Základní slovní zásoba z farmakologie: subskripce, formy farmaceutických přípravků, lékové skupiny, léčiva. Terminologie popisující výraz obličeje.
  • 20. seminář: Průběžný test III. Terminologie klasifikující rány a poranění.
  • 21. seminář: Specifika klinické terminologie. Výrazy označující různé druhy horečky.
  • 22. seminář: Klinicko-anatomická pitevní diagnóza jako příklad užití latinské terminologie v praxi. Terminologie související s tématem smrti.
  • 23. seminář: Ukázky pitevních protokolů. Označování místa a polohy.
  • 24. seminář: Názvy pro různé druhy diagnóz a prognóz. Terminologie související s tepem a srdeční činností.
  • 25. seminář: Názvy pro různé druhy terapií. Výrazy označující záněty.
  • 26. seminář: Ukázky z klinické dokumentace. Výrazy označující roviny lidského těla.
  • 27. seminář: Přejatá slova latinského a řeckého původu: hlásková adaptace a pravopis. Opakování.
  • 28. seminář: Zápočtový test.
  Literatura
   doporučená literatura
  • KÁBRT, Jan. Lexicon medicum. Třetí, doplněné a přepr. Praha: Galén, 2015. 917 stran. ISBN 9788074922008. info
  Záložky
  https://is.muni.cz/ln/tag/LF:ZLLT011s!
  Výukové metody
 • Propojování s poznatky nabytými v hodinách anatomie.
 • Práce s autentickou lékařskou dokumentací.
 • Práce ve skupinách, samostatná práce, řízená diskuze.
 • Pro práci v hodině je nezbytná předchozí pečlivá domácí příprava dle pokynů vyučujícího.
 • Průběžný test v polovině semestru.
 • Metody hodnocení
 • Praktická zkouška (demonstrace dovedností)
 • Prezentace studentů při semináři
 • Závěrečná zkouška - písemná forma
 • Závěrečná zkouška - ústní forma
 • Informace učitele
  Zkouška (zk) zahrnuje písemnou a ústní část. Písemná část spočívá v překladu klinických a recepturních termínů z češtiny do latiny. Obsah ústní části: gramatický, popř. slovotvorný rozbor a překlad vybraných latinských anatomických, klinických a farmakologických termínů; dále interpretace lékařské zprávy a receptu. Předpokladem připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování klazurního testu, zaměřeného na slovotvorbu.

  Povolena je pouze jedna neomluvená absence, každá další musí být řádně omluvena (prostřednictvím Studijního oddělení LF).

  Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících najdete na jejich osobní stránce v ISu.
  Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány mimo jiné na nástěnce Centra jazykového vzdělávaní MU, oddělení na LF (UKB, budova A15, přízemí).
  Kontakt na jednotlivé vyučující předmětu naleznete na http://www.med.muni.cz/cjv/index.php?id=790 ; sekretariát pracoviště: tel. 549498170.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  Zobrazit další předměty

  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/ZLLT011s