ZLBF011c Lékařská fyzika a informatika - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/4/0. 60. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (cvičící)
MUDr. Tomáš Jůza (cvičící)
MUDr. Věra Maryšková (cvičící)
Ing. Jana Pokorná (cvičící)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (cvičící)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (cvičící)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Vlk, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
základní znalost středoškolské fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu by studenti měli být schopni: porozumět a vysvětlit biofyzikální zásady a zákony; obsluhovat základní biofyzikální přístroje; vyhodnotit získaná data pomocí základních biofyzikálních metod ve světle vědeckého, efektivního, bezpečného a účinného přístupu k jejich použití; porozumět zásadám složitějších terapeutických a diagnostických zdravotnických prostředků; rozlišovat možné použití biofyzikálních technik a zdravotnických prostředků v praxi;
Na konci tohoto kurzu bude student také muset prokázat základní dovednosti a zvyky při zpracování dat a zpracovávání údajů, informací a konceptů souvisejících se zdravotním stavem a schopnost učinit odůvodněné rozhodnutí podle následujících odstavců: 1. Hledání, vyhledávání , ukládání, využití dat, informací a znalostí při rozhodování v lékařství v oblasti diagnostiky, léčby. 2. Zlepšení dovedností v kritickém myšlení, zejména v oblasti medicíny založené na důkazech. 3. Pochopení logiky zdravotního a zdravotního prostředí, komunikace s odborníky a laickou komunitou. Získání počátečního pohledu v klíčových oblastech kompetencí v oblasti informatiky v oblasti zdravotní péče (možnosti, omezení a rizika) při využívání informačních a komunikačních technologií v lékařském prostředí. Nejedná se o kurz počítačové gramotnosti (práce se softwarovými programy).
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student (s důrazem na zubní lékařství) schopen:
- porozumět nejdůležitějším biofyzikálním zásadám a zákonům;
- zvládnout měření pomocí základních biofyzikálních přístrojů, jakož i statické vyhodnocení tohoto měření;
- vyhodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami; porozumět zásadám některých složitějších lékařských diagnostických zařízení, které je používají způsobem, který je bezpečný pro zdravotnický personál a pacienty;
- rozlišovat možnosti aplikace biofyzikálních metod a zdravotnických prostředků v praxi.
- samostatně a aktivně vyhledávat a používat nástroje, postupy a procesy, které napomáhají správnému využívání prostředí informační společnosti pro efektivnější studium medicíny a efektivnější poskytování lékařských služeb v jednotlivých lékařských specialitách;
- rozumět možnostem a riziku digitalizace a používání digitálních informačních a komunikačních nástrojů v procesu poskytování zdravotnických služeb;
- mít přehled o výhodách informační společnosti v oblasti medicíny a získá základní zvyky v této oblasti.
Osnova
 • Praktická cvičení.
 • (Praktická výuka je členěna na výuku v laboratořích, semináře a demonstrace)
 • 1. Úvod. Organizace a bezpečnost práce v praktických cvičeních. Základy fyzikálních měření. Úvod do praktického bloku. Principy elektrických přístrojů a jejich používání.
 • 2. Informace (Přehled a vývoj).Lékařská informatika (náplň, pojmy). Informační technologie (hardware, software, OS, LAN, WAN)
 • 3. Informační zdroje (data mining - data warehousing) Informační systémy (NIS, expertní systémy, AI, CME)
 • 4. Měření viskozity kapalin. Měření povrchového napětí kapalin.
 • 5. Absorpční křivka eosinu. Stanovení koncentrace hemoglobinu. Refraktometrické stanovení koncentrace NaCl. Polarimetrie. Měření optické mohutnosti čoček.
 • 6. Audiometrie. Měření krevního tlaku. Ergometr. Stanovení vizu.
 • 7. Měření povrchové kožní teploty termistorem. Měření teploty termočlánkem. Měření parametrů prostředí (hluk).
 • 8. Hemolýza suspenze erytrocytů terapeutickým ultrazvukem. Měření absorbce ionizujícího záření.
 • 9. Měření napětí a frekvence el. signálů osciloskopem. Měření kožního odporu. Analýza akustických prvků lidského hlasu. Měření impedance tkáně.
 • 10. Elektromagnetické vlnění a jeho vnímání. Refrigerace. Katatermometr. Měření osvětlení, Luxmetr.
 • 11. Kontaktní a bezkontaktní termografie. Termokamera, termovize. Současné fyzikální metody v rehabilitační praxi.
 • 12. Vyšetřovací metody. Elektrodiagnostické metody. Individuální měření EKG. Elektrické dráždění. Účinky stejnosměrných a střídavých proudů. Vyšetření oka.
 • 13. Zobrazovací metody. Ultrazvuk a „Dopplerovské“ metody měření rychlosti. RTG, Tomografie. NMR.
 • 14. Zápočtový test.
Literatura
  doporučená literatura
 • MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Aleš BOUREK. Lékařská fyzika a informatika : (se zaměřením na zubní lékařství). [1. vydání]. Brno: Neptun, 2007. 352 stran. ISBN 9788086850023. info
 • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Dotisk 1. vyd. Brno: NEPTUN, 2004. 381 s. ISBN 8090289614. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
Základní podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech praktických cvičení. Průběžně jsou ústním zkoušením ověřovány znalostí principů používaných metod, v případě základních neznalostí může být student vyloučen ze cvičení. Studenti povinně zpracovávají ke každé úloze komplexní a unikátní protokol, který je známkován. Pokud jsou dva a více protokoly hodnoceny nedostatečně, student není připuštěn k závěrečnému testu. Cvičení jsou ukončena závěrečným testem jež obsahuje obvykle 20 otázek, hodnocených 20 body. K úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 10 bodů.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/vlzl.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/ZLBF011c