VLVL9X66c Vnitřní lékařství blok 6 - pracovní lékařství

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. (přednášející)
MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Sochor (přednášející)
MUDr. Jiří Lešovský (přednášející)
Mgr. Petr Juhas (přednášející)
MUDr. Petr Malenka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Malenka, Ph.D. (cvičící)
Bohdana Furiková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Klinika pracovního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Klinika pracovního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLVL9X66c/01: Po 2. 4. až Pá 6. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N02029
VLVL9X66c/02: Po 19. 3. až Pá 23. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N02029
VLVL9X66c/03: Po 5. 3. až Pá 9. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N02029
VLVL9X66c/04: Po 23. 4. až Pá 27. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N02029
VLVL9X66c/05: Po 28. 5. až Pá 1. 6. každý pracovní den 7:30–12:20 N02029
VLVL9X66c/06: Po 14. 5. až Pá 18. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N02029
VLVL9X66c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLVL9X66c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && ( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka je zaměřena na oblast pracovního lékařství, nemocí z povolání a okrajově hygieny práce. Studenti se seznámí s expozicí faktorům pracovního prostředí při výkonu povolání v různých odvětvích ekonomické činnosti, se způsoby jejich sledování a hodnocení a s následnými zdravotními riziky. Získají informace o nejčastějších a nejzávažnějších typech poškození zdraví z práce – nemocech z povolání, pracovních úrazech, ohrožení nemocí z povolání, nemocech souvisejících s prací. Seznámí se s principy vzniku a rozvoje vybraných profesionálních onemocnění, jejich diagnostikou, léčbou, prevencí. Zorientují se v právní problematice oboru (seznam nemocí z povolání, povinnost lékaře při podezření na nemoc z povolání, hlášení nemoci z povolání, sociálně právní důsledky uznání nemoci z povolání). Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen: - Posoudit a vysvětlit vztahy a souvislosti mezi pracovní činností, faktory v pracovním prostředí a následnými zdravotními riziky. - Aplikovat získané znalosti a dovednosti z klinického pracovního lékařství, posudkové činnosti a legislativy do praxe - při ochraně zdraví při práci, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, organizaci závodní preventivní péče, provádění preventivních prohlídek u pracovníků v riziku, v prevenci a rehabilitaci nemocí z povolání. - Provádět a hodnotit základní diagnostické metody v oboru pracovní lékařství - spirometrie, rhinomanometrie, audiometrie, zátěžové testy, EKG, prstová pletysmografie, chladový test. - Interpretovat výsledky dalších objektivizačních vyšetřovacích metod (EMG, RTG srdce, plic, třífázová scintigrafie, kožní a alergologické testy) ve vztahu ke kriteriím profesionality onemocnění.
Osnova
  • Faktory pracovního prostředí a jejich vliv na zdraví pracovníků. Nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, pracovní úraz, legislativa, povinnosti lékaře, NZP, seznam NZP, hlášení, odškodňování. Pracovně lékařská péče, role lékaře, preventivní prohlídky pracovníků, monitoring pracovního prostředí. Účinky chemických látek na organismus - přehled. Nejdůležitější profesionální hepato a hematotoxické látky. Rozdělení, přehled hlavních škodlivin,typy prof.expozice,diagnostika. Intoxikace (kyanovodík, kyanidy, oxid uhelnatý, organofosfáty, aromatické amino,nitro sloučeniny, těžké kovy -olovo), diagnostika, první pomoc, terapie, antidota. Kožní nemoci z povolání, kontaktní ekzém, iritační dermatitida. Přenosné a parazitární nemoci z povolání, cestovní medicína. Účinky ionizujícího záření, stochastické a deterministické, akutní nemoc z ozáření, léčba, péče o pacienta. Karcinogeny v pracovním prostředí, zhoubná onemocnění jako NZP. Pneumokoniózy. Definice, rozdělení, podrobněji silikóza,uhlokopská pneumokonióza, azbestóza. Profesionální alergická respirační a kožní onemocnění.Profesionální průduškové astma.Definice,noxy,diagnostika,léčba. Profesionální alergická rinitida. Exogenní alergická alveolitida. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory. Přehled nemocí způsobených vibracemi, přetěžováním končetin, hlukem, atmosferickým přetlakem a podtlakem.
Literatura
    doporučená literatura
  • Souček M. a kol.: Vnitřní lékařství. Grada 2011, Praha, 1788 s.
  • Davidson´s Principle and Practice of Medicine 22nd Ed, Churchill Livingstone Elsevier 2014, p. 392.
  • Češka R. a kol. Interna. Praha: Triton 2015, 870 s. ISBN 978-80-7387-423-0.
  • Špinar J. a kol. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha: Grada 2008, ISBN 978-80-247-1749-4.
  • MacLeod´s Clinical Examination 13th Edition Churchill Livingstone 2013, 472 p.
  • Kolektiv (Editoři Brhel P. a Petrovová M.). Kapitoly z pracovního lékařství - soubor seminárních prací. Brno: KPL LF MU, 2013. Dostupné ve výukových materiálech předmětu VLVL9X66c na ISu.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení.
Metody hodnocení
Požadována je 100% účast ve výuce. K jednotlivým tématům probíhá skupinová diskuse. Praktický nácvik – provádění a hodnocení základních diagnostických metod v oboru pracovní lékařství. Závěrečné hodnocení, tj. ukončení předmětu, probíhá formou kolokvia, ústním pohovorem o jedné z 20 otázek, kterou si student sám vylosuje. Otázky najdete ve studijních materiálech předmětu. Termín kolokvia je pro dobré studenty /cca 5 osob/ možný hned po skončení blokové stáže v pátek odpoledne. Pro zbytek stud. skupiny ve čtvrtek odpoledne v týdnu následujícím po skončení blokové stáže. Kolokvium je třeba absolvovat ve stejném semestru, kdy bylo odstážováno.
Informace učitele
Výuka probíhá ve výukové místnosti Kliniky pracovního lékařství, Výstavní 17, Brno, v 1. patře od 7:30 do 12:20 hodin. Z kapacitních důvodů výukové místnosti nelze v průběhu semestru navyšovat počet studentů ve skupině (22 řádných míst + 3 přístavky). Absence musí být řádně omluvena a po domluvě nahrazena. Podrobné organizační informace obdrží studenti první den výuky v 7:30 hod. V pondělí studenti s sebou nepotřebují bílé pláště,přezůvky a fonendoskopy. Studenty, kteří absolvují v zemích EU studijní pobyt v rámci Erasmu, žádáme, aby využili možnost absolvovat stáž z pracovního lékařství v rámci studijního pobytu v zahraničí. Také ukončení předmětu v zahraničí v zemích EU povolujeme. V případě zcela nezbytné potřeby komunikace s garantem oboru prosím používejte pouze emailovou adresu petr.brhel(at)fnusa.cz.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019.