ZLPP3X1 Základy ošetřovatelství

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0.3/0.7/0. 12. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Dana Soldánová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Soldánová
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLPP3X1/22: St 16. 2. 7:10–10:00 F37/443a, 7:10–10:00 F37/447, 7:10–10:00 F37/445, St 2. 3. 6:00–10:00 N02256, St 9. 3. 6:00–10:00 N02256
ZLPP3X1/24: St 23. 2. 7:10–10:00 F37/445, 7:10–10:00 F37/443a, 7:10–10:00 F37/447, St 9. 3. 6:00–10:00 N02256, St 16. 3. 6:00–10:00 N02256
Předpoklady
ZLAN0222c Anatomie II - pitvy && ZLAN0222s Anatomie II - seminář && ZLPO011p První pomoc -předn.
Znalosti z anatomie, aby byli studenti schopni pochopit teoretické podklady a propojit je s ošetřovatelskými činnostmi (intervencemi) a postupy. Znalost první pomoci tak, aby byli studenti schopni reagovat pod vedením vyučujících na náhlé změny zdravotního stavu pacientů při poskytování základní ošetřovatelské péče (v rámci jejich kompetencí).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do vědního oboru ošetřovatelství pro studenty programu Zubní lékařství. Výuka je zaměřena na informace z ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Zároveň je výuka zaměřena na nácvik praktických dovedností, a to základních ošetřovatelských činností a postupů dle nejnovějších vědeckých poznatků v simulovaných podmínkách a v reálných podmínkách klinické praxe.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
V oblasti kognitivních cílů:
definovat obor ošetřovatelství, jeho základní principy a cíle, vyjmenovat potřeby pacientů, definovat fáze ošetřovatelského procesu
znát obsah zdravotnické dokumentace
vysvětlit pojem Evidence-Based Practice
znát hygienická a protiepidemická opatření a zásady bariérové péče
znát ošetřovatelské činnosti a postupy u vybraných oblastí péče (viz osnova předmětu).
V oblasti psychomotorických cílů:
dodržovat hygienická a protiepidemická opatření a zásady bariérové péče
poskytovat základní ošetřovatelskou péči hospitalizovaným pacientům při uspokojování jejich biologických potřeb (dýchání, příjem potravy a tekutin, vylučování a vyprazdňování, zajištění hygieny aj.)
změřit a zhodnotit vitální funkce pacientů.
V oblasti afektivních cílů:
chápat význam dodržování ošetřovatelských postupů dle stanovených standardizovaných postupů, akceptovat význam ošetřovatelské péče a roli sestry v multidisciplinárním týmu.
Osnova
 • Prostřednictvím předmětu získají studenti vědomosti a dovednosti pro realizaci a vyhodnocení základní ošetřovatelské péče a pro realizaci diagnosticko-terapeutických činností, které jsou  v kompetenci sestry, nebo při kterých sestra asistuje lékaři.
 • Předmět se člení na dvě části:
 • I. část teoreticko-praktický seminář - 4 hodiny
 • Výuka probíhá v prostorách SIMU, studenti procvičují základní ošetřovatelské intervence v podmínkách simulujících klinickou praxi (low fidelity manequins).
 • II. část - klinická praxe - 8 hodin
 • Demonstrace a nácvik činností základní ošetřovatelské péče na klinických pracovištích podle aktuální situace (skladby pacientů a možnosti intervencí) pod vedením odborných vyučujících.
 • Přehled témat:
 • Teorie ošetřovatelství, ošetřovatelský proces, zdravotnická dokumentace, praxe založená na důkazech.
 • Epidemiologické aspekty práce ve zdravotnických zařízeních, nákazy spojené s poskytováním zdravotní péče, bariérová ošetřovatelská péče.
 • Hygienická péče včetně sledování změn na kůži, péče o kůži, proleženiny a jejich prevence, imobilizační syndrom.
 • Měření vitálních funkcí (TT, TK, P, vědomí, dýchání, EKG).
 • Podávání stravy, dietní systém – podávání potravin pro zvláštní lékařské účely, bilance tekutin.
 • Podávání léků (per os, per rektum, na kůži, sliznice a do tělesných dutin).
 • Aplikace injekcí (intradermálně/očkování, subkutánně, intramuskulárně).
 • Periferní žilní katetr, péče o periferní žilní vstup, péče o centrální žilní katetr, monitoring centrálního žilního tlaku, příprava infuze.
 • Katetrizace močového měchýře (péče o močový katetr, sledování diurézy), vyprazdňování moči a stolice, klyzma.
 • Obvazová technika, převaz rány (akutní, chronické), převaz drénu, ošetřování stomií, punkce.
 • Rehabilitační ošetřovatelství (soběstačnost, sebepéče, poruchy hybnosti, rehabilitace v ošetřovatelství).
Literatura
  povinná literatura
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ, Andrea MENŠÍKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2., doplněné a přepracova. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 128 stran. ISBN 9788021092976. info
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6. info
 • BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9313-3. URL URL URL URL info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata, Petra SEDLÁŘOVÁ, Vlasta WIRTHOVÁ, Iva OTRADOVCOVÁ a Lucie KUBÁTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III : speciální část. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 303 stran. ISBN 9788024734217. info
  doporučená literatura
 • DEBNATH, Rita. PROFESSIONAL SKILLS IN NURSING. 1st. ed. 218 pp. isbn 978-1-84787-396-5
 • POTTER, Patricia Ann, Anne Griffin PERRY, Patricia A. STOCKERT a Amy HALL. Essentials for nursing practice. 8th edition. St. Louis, Missouri: Elsevier-Mosby, 2015. xxii, 1225. ISBN 9780323112024. info
 • NANDA International, Inc. nursing diagnoses : definitions & classification 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru. Tenth edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2014. xxviii, 48. ISBN 9781118914939. info
 • Nursing Interventions Classification (NIC). Edited by Gloria M. Bulechek. 6th ed. St. Louis: Elsevier, 2013. xxviii, 60. ISBN 9780323100113. info
 • Nursing Outcomes Classification (NOC) : measurement of health outcomes. Edited by Sue Moorhead. 5th ed. St. Louis: Elsevier, 2013. xix, 751. ISBN 9780323100106. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II : speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s. ISBN 9788024734200. info
 • Nursing older adults. Edited by Jan Reed - Charlotte L. Clarke - Ann Macfarlane. Maidenhead, Berkshire: Open University Press/McGraw-Hill, 2012. xvii, 297. ISBN 9780335240845. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I : obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 228 s. ISBN 9788024734194. info
 • MCEWEN, Melanie a Evelyn M. WILLS. Theoretical basis for nursing. 3rd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2011. xix, 508. ISBN 9781605473239. info
 • SCHUMACHER, Lori a Cynthia C. CHERNECKY. Saunders nursing survival guide : critical care & emergency nursing. 2nd ed. St. Louis, Mo.: Elsevier Saunders, 2010. xviii, 377. ISBN 141606169X. info
Výukové metody
přednáška
laboratorní cvičení v podmínkách simulujících klinickou praxi
klinická praxe
Metody hodnocení
zápočet
100% účast na všech částech předmětu
Informace učitele
Úprava studenta k výuce:
teoreticko-praktický seminář: přezůvky (návleky) a pohodlný oděv (bílé tričko), vhodný k praktickým nácvikům (vsedě, vleže)


klinická praxe: bílé tričko/halena/košile, bílé lékařské kalhoty, bílá obuv s pevnou patou vhodná do nemocničního prostředí, jmenovka (vydá studijní oddělení)


Podrobnější informace ke klinické praxi získají studenti na teoreticko-praktickém semináři.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/ZLPP3X1