MODP1033 Diplomová práce III - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/3. 45. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Záděrová (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MODP0932 Diplomová práce II && MPOP0932p Aplikovaná optika II-předn. && MPOO0943p Klinická optometrie I-předn. && MPNE081 Neurologie && MPON091 Onkologie && MPPY091 Psychiatrie && MPVZ091 Veřejné zdravotnictví && MPOE091 Est. chir. a oft.prot. - př. && MPOP0932c Aplikovaná optika II-cvičení && MPOO0943c Klinická optometrie I -cvičení
MODP0932 && MPOP0932p && MPOO0943p && MPNE081 && MPON091 && MPPY091 && MPRE091 && MPVZ091 && MPOE091 && MPOP0932c && MPOO0943c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V průběhu tohoto cvičení student probírá a konzultuje problematiku související s přípravou diplomové práce. Cílem diplomové práce je prokázat schopnosti studentů aplikovat teoretické vědomosti získané studiem na řešení konkrétních problémů zdravotnické praxe, využívat poznatky z různých studijních předmětů, hodnotit vzájemné souvislosti, orientovat se v odborné literatuře a tvořivě s ní pracovat v rámci řešení zadaného tématu. Student si po konzultaci s vedoucím práce stanoví strukturu, časový harmonogram, metody měření a zpracování výsledků vylosovaného tématu diplomové práce. Práce je posuzována vedoucím a oponentem. Oponenta, kterého určí po vzájemné dohodě koordinátor příslušného oboru, hodnotí diplomovou práci z hlediska věcného, metodického a formálního.
Výstupy z učení
Student po ukončení předmětu:
- odevzdá diplomovou práci ve dvojím vyhotovení v předem stanoveném termínu v rozsahu 80 - 100 stran.
- jako součást státní závěrečné zkoušky diplomovou práci obhájí
Osnova
  • Losování témat diplomové práce. Stanovení vedoucího práce a školitele. Struktura práce: úvod, teoretická část – jednotlivé kapitoly a podkapitoly, výzkumná část: úvod do výzkumné části, cíl výzkumu, pracovní hypotéza, metodika výzkumu, vyšetřované osoby, použité přístroje a pomůcky, výsledky, souhrn, diskuze výsledků, rozbor, porovnání s jinými studiemi, případně kasuistiky, závěr práce, přílohy, seznam použité literatury. Základní výzkumné metody a jejich použití. Zpracování na PC, základy statistických metod. Seznámení s možnostmi vyhledávání literatury. Exkurze v lékařské knihovně. Využití Internetu a specializovaných databází při zpracování diplomové práce. Formální úprava a zpracování diplomové práce na PC, vyhodnocení výzkumu.
Literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Pavla. Diplomová práce v souladu se zákonem s důrazem na plagiátorství. 2013. info
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.