VSLT0121s Základy lékařské terminologie I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2001
Rozsah
0/1. seminář. Doporučované ukončení: -. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (cvičící)
PhDr. Renata Prucklová (cvičící)
PhDr. Hana Reichová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Marta Severová (cvičící), PhDr. Renata Prucklová (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE - seminář. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Úvod do studia předmětu: význam a obsah výuky, metodické pokyny, studijní literatura. Charakteristika grafické a zvukové podoby latiny. Vybrané řecké hlásky, jejich přepis do latiny.
 • 2. týden: Základní jmenné kategorie a jejich specifika v medicínské terminologii. Latinská a řecká substantiva I. deklinace (a-kmeny), adjektiva I. deklinace.
 • 3. týden: Syntaktická struktura víceslovných termínů, základní typy dominačních vztahů, shodný a neshodný přívlastek, slovosled. Latinská a řecká substantiva II. deklinace (o-kmeny), adjektiva II. deklinace.
 • 4. týden: Slovotvorná charakteristika jednoslovných termínů, přehled základních modelů. Latinská substantiva III. deklinace (souhláskové kmeny, i-kmeny).
 • 5. týden: Odborný medicínský jazyk, jeho funkce a osobitosti. Řecká substantiva III. deklinace (souhláskové kmeny, i-kmeny).
 • 6. týden: Doplňování probraného učiva.
 • 7. týden: Lékařský termín: vztah mezi etymologií a definicí. Adjektiva III. deklinace (typ trojvýchodný, dvojvýchodný, jednovýchodný).
 • 8. týden: Hlavní postavy antického lékařství, historické aspekty lékařské terminologie na pozadí dějin medicíny. Latinská substantiva IV. deklinace (u-kmeny).
 • 9. týden: Historie anatomické nomenklatury - BNA, JNA, PNA. Latinská substantiva V. deklinace (e-kmeny).
 • 10. týden: Současná podoba anatomické nomenklatury - NA, TA. Stupňování adjektiv (pravidelné, nepravidelné, neúplné, opisné).
 • 11. týden: Aktuální stav klinické terminologie. Nejběžnější adverbia: tvorba a stupňování.
 • 12. týden: Eponymní názvy. Předložky a vybrané spojky.
 • 13. týden: Mechanismus používání shodného a neshodného přívlastku v NA. Číslovky (základní, řadové, podílné, násobné, číselná násobná příslovce): tvorba a skloňování.
 • 14. týden: Závěrečné shrnutí.
 • 15. týden: Udělování zápočtů.
Literatura
 • MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. 4., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 187 s. ISBN 80-210-2415-1. info
 • KÁBRT, Jan. Lexicon medicum. [S.l.]: Galén, 1995. ISBN 8085824108. info
 • BUJALKOVÁ, Mária a Anna JUREČKOVÁ. Introduction to Latin medical terminology. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. 144 s. ISBN 80-223-0701-7. info
 • SVOBODOVÁ, Dana. Introduction into the Greco-Latin medical terminology. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 236 s. ISBN 80-7066-973-X. info
Metody hodnocení
Povinná účast na seminářích vyplývá ze studijního řádu. Tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu.
Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě řádné docházky a úspěšného vypracování zápočtového testu, zaměřeného převážně na jmennou flexi.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách apod. jsou zveřejňovány na nástěnkách oddělení cizích jazyků.
Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2) denně od 9.00 do 11.00 hod., tel. 05/42126 526.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.