VSLT0121s Základy lékařské terminologie I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/0/1. seminář. Ukončení: -.
Vyučující
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Okáčová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (cvičící)
Bc. Pavla Adamčíková (cvičící), Mgr. Marie Okáčová, Ph.D. (zástupce)
Mgr. et Mgr. Bc. Eva Dávidová (cvičící), Mgr. Marie Okáčová, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Marta Severová (cvičící), Mgr. Marie Okáčová, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Eva Steinová (cvičící), Mgr. Marie Okáčová, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSLT0121s/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLT0121s/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
Základní znalosti latinského jazyka usnadní studium předmětu a lze je považovat za užitečnou součást vzdělanostního vybavení studenta při vstupu na fakultu, i když nejsou obligatorním předpokladem osvojování vysokoškolského učiva v úvodní fázi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecná charakteristika předmětu: Řecko-latinská lékařská terminologie je jedním z relevantních prostředků získání cílových vědomostí medika. Výuka má teoreticko-praktický ráz a je koncipována jako propedeutický kurs sui generis, uvádějící posluchače do studia medicíny prostřednictvím jejího jazyka.
Obsah výuky je stejně jako soubor znalostí postulovaných u zkoušky určován výlučně potřebami oboru a lékařské praxe. Především zprostředkuje ty znalosti latiny, příp. řečtiny, které umožní studentovi rychle a účelně zvládnout významovou stránku termínů, jejich gramatickou formu a slovotvornou strukturu. Současně poskytuje systematický návod k samostatnému řešení běžných terminologických problémů spočívajících v porozumění odborným obsahům a tvorbě lékařských pojmů. Kromě toho otevírá pohled na širší historické a lingvistické základy lékařské terminologie i její všeobecné teoretické souvislosti.
Cíl výuky: 1. Získání terminologické kompetence, tj. schopnosti přesného a jazykově korektního užívání latinského, příp. řeckého terminologického materiálu v ústní i písemné podobě. 2. Získání základní orientace ve všeobecné teoretické problematice lékařské terminologie.
Osnova
 • ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE - seminář. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Úvod do studia předmětu: význam a obsah výuky, metodické pokyny, studijní literatura. Charakteristika grafické a zvukové podoby latiny. Vybrané řecké hlásky, jejich přepis do latiny.
 • 2. týden: Základní jmenné kategorie a jejich specifika v medicínské terminologii. Latinská a řecká substantiva I. deklinace (a-kmeny), adjektiva I. deklinace.
 • 3. týden: Latinská a řecká substantiva II. deklinace (o-kmeny), adjektiva II. deklinace. Syntaktická struktura víceslovných termínů, základní typy dominačních vztahů, shodný a neshodný přívlastek, slovosled.
 • 4. týden: Latinská substantiva III. deklinace (souhláskové kmeny, i-kmeny). Mechanizmus fungování shodného a neshodného přívlastku.
 • 5. týden: Řecká substantiva III. deklinace (souhláskové kmeny, i-kmeny). Slovotvorná charakteristika jednoslovných termínů, přehled základních modelů.
 • 6. týden: Doplňování probraného učiva.
 • 7. týden: Adjektiva III. deklinace (typ trojvýchodný, dvojvýchodný, jednovýchodný). Odborný medicínský jazyk, jeho funkce a osobitosti.
 • 8. týden: Latinská substantiva IV. deklinace (u-kmeny). Lékařský termín: vztah mezi etymologií a definicí.
 • 9. týden: Latinská substantiva V. deklinace (e-kmeny). Hlavní postavy antického lékařství, historické aspekty lékařské terminologie na pozadí dějin medicíny.
 • 10. týden: Stupňování adjektiv (pravidelné, nepravidelné, neúplné, opisné). Historie anatomické nomenklatury - BNA, JNA, PNA.
 • 11. týden: Nejběžnější adverbia: tvorba a stupňování. Současná podoba anatomické nomenklatury - NA, TA.
 • 12. týden: Předložky a vybrané spojky. Aktuální stav klinické terminologie.
 • 13. týden: Číslovky (základní, řadové, podílné, násobné, číselná násobná příslovce): tvorba a skloňování. Eponymní názvy.
 • 14. týden: Závěrečné shrnutí.
 • 15. týden: Udělování zápočtů.
Literatura
 • MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 5., nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 187 s. ISBN 978-80-210-4072-4. info
 • PRUCKLOVÁ, Renata a Marta SEVEROVÁ. Introduction to Latin and Greek Terminology in Medicine. 2., přeprac. a rev. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 153 s. ISBN 80-210-4051-3. info
 • KÁBRT, Jan a Jan KÁBRT JR. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8. info
 • PÁČ, Libor. Anatomická eponyma. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. 103 s. ISBN 80-7262-035-5. info
 • První dva tituly jsou základní (český/anglický program), ostatní doplňkové. - The first two titles are basic (Czech/English programme), the others supplementary.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář a cvičení v rozsahu dvou semestrů; seminář je ukončen zkouškou (zk) po druhém semestru studia, cvičení končí zápočtem (z) po prvním i druhém semestru.
Povinná přítomnost v seminářích i cvičeních.
Požadavky pro ukončení předmětu v prvním semestru: pravidelná účast ve výuce.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na nástěnkách Centra jazykového vzdělávaní MU, oddělení na LF.
Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2), tel. 549498170; možná je také komunikace prostřednictvím internetu.
For up-to-date information on the course, office hours, etc., see the notice boards of the Language Centre, Faculty of Medicine, Masaryk University.
Contact person: secretary of the Language Centre (Komenského Square) – phone: 549498170. All lecturers can also be contacted via e-mail.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.