VSLT0121s Základy lékařské terminologie I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/0/1. seminář. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. Jozefa Artimová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Eva Dávidová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející), Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Natália Gachallová, Ph.D. (přednášející), Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Ševčíková (přednášející), Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Žáková (přednášející), Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Základní znalosti latinského jazyka usnadní studium předmětu a lze je považovat za užitečnou součást vzdělanostního vybavení studenta při vstupu na fakultu, i když nejsou obligatorním předpokladem osvojování vysokoškolského učiva v úvodní fázi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecná charakteristika předmětu: Řecko-latinská lékařská terminologie je jedním z relevantních prostředků získání cílových vědomostí medika. Výuka má teoreticko-praktický ráz a je koncipována jako propedeutický kurs sui generis, uvádějící posluchače do studia medicíny prostřednictvím jejího jazyka.
Obsah výuky je stejně jako soubor znalostí postulovaných u zkoušky určován výlučně potřebami oboru a lékařské praxe. Především zprostředkuje ty znalosti latiny, příp. řečtiny, které umožní studentovi rychle a účelně zvládnout významovou stránku termínů, jejich gramatickou formu a slovotvornou strukturu. Současně poskytuje systematický návod k samostatnému řešení běžných terminologických problémů spočívajících v porozumění odborným obsahům a tvorbě lékařských pojmů. Kromě toho otevírá pohled na širší historické a lingvistické základy lékařské terminologie i její všeobecné teoretické souvislosti.

Výstupy z učení:
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
používat latinskou a řecko-latinskou lékařskou terminologii jazykově korektně a s pochopením významu jednotlivých termínů;
poznat a vysvětlit gramatické prostředky a pravidla relevantní pro osvojení řecko-latinské lékařské terminologie;
určit syntaktickou strukturu víceslovných termínů;
rozeznat sémantickou stavbu anatomických a klinických jednoslovných termínů;
vytvářet odvozená a složená slova pomocí nejčastěji užívaných slovotvorných prostředků;
překládat vybrané výrazy z anatomie a preklinických a klinických disciplín.
Osnova
 • ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE - seminář. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Úvod do studia předmětu: význam a obsah výuky, metodické pokyny, studijní literatura. Charakteristika grafické a zvukové podoby latiny. Vybrané řecké hlásky, jejich přepis do latiny.
 • 2. týden: Základní jmenné kategorie a jejich specifika v medicínské terminologii. Latinská a řecká substantiva I. deklinace (a-kmeny), adjektiva I. deklinace.
 • 3. týden: Latinská a řecká substantiva II. deklinace (o-kmeny), adjektiva II. deklinace. Syntaktická struktura víceslovných termínů, základní typy dominačních vztahů, shodný a neshodný přívlastek, slovosled.
 • 4. týden: Latinská substantiva III. deklinace (souhláskové kmeny, i-kmeny). Mechanizmus fungování shodného a neshodného přívlastku.
 • 5. týden: Řecká substantiva III. deklinace (souhláskové kmeny, i-kmeny). Slovotvorná charakteristika jednoslovných termínů, přehled základních modelů.
 • 6. týden: Doplňování probraného učiva.
 • 7. týden: Adjektiva III. deklinace (typ trojvýchodný, dvojvýchodný, jednovýchodný). Odborný medicínský jazyk, jeho funkce a osobitosti.
 • 8. týden: Latinská substantiva IV. deklinace (u-kmeny). Lékařský termín: vztah mezi etymologií a definicí.
 • 9. týden: Latinská substantiva V. deklinace (e-kmeny). Hlavní postavy antického lékařství, historické aspekty lékařské terminologie na pozadí dějin medicíny.
 • 10. týden: Stupňování adjektiv (pravidelné, nepravidelné, neúplné, opisné). Historie anatomické nomenklatury - BNA, JNA, PNA.
 • 11. týden: Nejběžnější adverbia: tvorba a stupňování. Současná podoba anatomické nomenklatury - NA, TA.
 • 12. týden: Předložky a vybrané spojky. Aktuální stav klinické terminologie.
 • 13. týden: Číslovky (základní, řadové, podílné, násobné, číselná násobná příslovce): tvorba a skloňování. Eponymní názvy.
 • 14. týden: Závěrečné shrnutí.
 • 15. týden: Udělování zápočtů.
Literatura
  povinná literatura
 • MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 187 s. ISBN 978-80-210-5576-6.
 • PRUCKLOVÁ, Renata - SEVEROVÁ, Marta. Introduction to Latin and Greek Terminology in Medicine. Prague: Koniasch Latin Press, 2012. ISBN 978-80-86791-24-1. Only for the English programme!
  doporučená literatura
 • VEJRAŽKA, Martin a Dana SVOBODOVÁ. Terminologiae medicae IANUA. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. 440 s. ISBN 80-200-1459-4. info
 • KÁBRT, Jan a Jan KÁBRT JR. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8. info
 • MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Marta SEVEROVÁ, Dana SVOBODOVÁ a František ŠIMON. Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 909 s. ISBN 978-80-210-4758-7. info
Výukové metody
přednášky, překlad a gramatická cvičení, drilovací cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
Předmět nemá ukončení, na seminář (VSLT0121s) bezprostředně navazuje cvičení (VSLT0121c). Požadavky: povinná účast v hodinách, aktivita ve výuce, průběžná příprava.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány prostřednictvím IS MU.
Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště: UKB, Kamenice 5, pavilon A15, tel. 549498170; úřední hodiny: pondělí 10.00-12.00, středa 10.00-12.00, pátek 9.00-11.00. Možná je také e-mailová komunikace.
Updated information on the course, office hours, etc. is available in IS MU.
Contact person: secretary of the Language Centre (UKB, Kamenice 5, Pavilion A15), phone: 549498170; office hours: Monday 10.00-12.00, Wednesday 10.00-12.00, Friday 9.00-11.00. Individual lecturers can also be contacted via e-mail.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015.