BSPP011 První pomoc

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Dana Soldánová
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Rozvrh
Út 13:00–14:40 N03012, Čt 8:50–10:30 N03012, Čt 15:10–16:50 N03012
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
První pomoc je teoreticko - praktický předmět předávající vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci. Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o zásadách první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví. Dále zvládnout organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo a naučit se základní dovednosti transportu raněných, obvazové techniky a kardiopulmocerebrální resuscitace.
Osnova
  • Význam, rozdělení PP, zásady při poskytování PP, právní zodpovědnost, záchranný řetězec, orientační vyšetření postiženého, FF, hodnocení vědomí. Vyproštění, transport raněných, základní léčebné polohy, druhy ran - kritéria dělení, ošetření. Druhy obvazů, kritéria rozdělení, zásady při obvazování, obsah autolékárničky, základy obvazové techniky . Bezvědomí, základy resuscitace, pomůcky k zajištění průchodnosti volných cest dýchacích, kritéria ukončení resuscitace, známky smrti. Krvácení - druhy, technika ošetření, šok - známky, dělení, pravidlo 5 T. Poškození teplem - celkové, místní, popáleniny, inhalační trauma. Poškození chladem - celkové, místní. Poleptání - kyselinou, louhem. Poranění kloubů, kostí, šlach - diagnostika, ošetření. Poranění hrudníku, břicha, páteře - vyšetření postiženého, poranění hlavy, obličeje, oka, nosu, ucha, hltanu. Překotný porod. Polytrauma, tonutí, intoxikace PP u náhle vzniklých stavů - AIM, CMP, NPB, konvulzivní stavy, DM, astma. Případové studie k probraným tématům.
Literatura
  • BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. 1.vyd. Praha: Grada, 2001. 74 s. ISBN 80-247-0099-9. info
  • ZEMAN, M. První pomoc. 1.vyd. Praha: Galén, 1998. 148 s. ISBN 80-85824-46-9. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení (praktický nácvik modelových situací při poskytování první pomoci). Předmět je ukončet zkouškou, která má část teoretickou (ústní i písemnou) a praktickou.
Informace učitele
BERÁNKOVÁ, Monika, FLEKOVÁ, Anna, a HOLZHAUSEROVÁ, Blanka. První pomoc. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2002. 199 s. ISBN 80-86073-99-8. BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. 2. přepracované vydání. Praha: Grada, 2004. 76 s. ISBN 80-247-0680-0. ČESKÁ RADA PRO RESUSCITACI. Nové doporučené postupy pro resuscitaci (KPR), publikované Evropskou radou pro resuscitaci [online]. 2005 [cit. 2006-7-25]. Dostupné na www: . ČESKÁ RADA PRO RESUSCITACI. Stanovisko Evropské rady pro resuscitaci ke změně ERC Guidelines a resusucitační praxi ze dne 4. 1. 2006 [online]. 2006 [cit. 2006-7-25]. Dostupné na www: . ERTLOVÁ, Františka, MUCHA, Josef, aj. Přednemocniční neodkladná péče. 1.vyd. Brno: IDV PZ, 2000. 340 s. ISBN 80-7013-300-7. EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL. New guidelines for resuscitation (CPR) published by the European resuscitation council [online]. 2005 [cit. 2006-7-25]. Dostupné na www: . POKORNÝ, Jiří, aj. Doporučení ERC pro resuscitaci 2005. Zdravotnické noviny. Praha: Mladá fronta a.s. ISSN 0044-1996. 2005, roč.54, č.50, s.10-13. POKORNÝ, Jiří. Lékařská první pomoc. 1. vyd. Praha: Galén, 2003, 2005. 351 s. ISBN 80-7262-241-5.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.