MIRI0121p Resuscitační a intenzivní medicína I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jitka Zemanová (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Jan Maláska, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. až Ne 22. 12. St 13:20–15:50 B09/324
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je spolu s předmětem Resuscitační a intenzivní medicína II koncipován jako teoretický celek. Studující získají informace a teoretické znalosti potřebné k poskytování ošetřovatelské péče u pacientů s reverzibilním selháním základních životních funkcí. Budou teoreticky vybaveni pro realizaci monitoringu, speciálních diagnostických metod a adekvátní péče o pacienty s dočasnou náhradou základních vitálních funkcí respektive o pacienty tímto selháním ohroženými.
Osnova
  • Diagnostické metody v intenzivní medicíně. Neinvazivní monitorování Invazivní monitorování, komplikace.Přístupy do cévního řečiště, infuzní terapie.Účelná hemoterapie u pacientů v intenzivní péči, nejčastější poruchy hemokoagulace.Kyslíková terapie, zajištění průchodnosti dýchacích cest.Přístrojové vybavení pro umělou plicní ventilaci, základní parametry. Základní režimy konvenční umělé plicní ventilace. Nekonvenční umělá plicní ventilace. Neinvazivní umělá plicní ventilace. Plicní a mimoplicní komplikace při umělé plicní ventilaci. Ukončení umělé plicní ventilace Umělá plicní ventilace u pacientů s ALI a ARDS. Astma bronchiale, status asthmaticus a umělá plicní ventilace.
Literatura
  • PAVLÍK, Martin. Intenzivní medicína. Brno, 2008. 7 s. info
  • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
  • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Vyd. 4., dopl. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 149 s. ISBN 9788070134597. info
  • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. 292 s. ISBN 8073450593. info
  • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. 2. rozš. vyd. Praha: Galén, 2003. xxi, 422. ISBN 807262203X. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednáška
Metody hodnocení
seminární práce, zápočet
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.