MIKDI011s Didaktika sociální interakce v intenzivní péči - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
4 celkem. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (pomocník)
Garance
PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
nezadány
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s využíváním efektivních komunikačních technik v sociální interakci s přihlédnutím ke specifickým potřebám osob v intenzivní péči a jejich rodinných příslušníků. Absolventi předmětu by měli být schopni adekvátně reagovat na problémové situace vznikající v souvislosti s péčí o osoby vyžadující intenzivní péči.
Osnova
 • Předmět má studenty seznámit se základními principy interpersonální sociální interakce v intenzivní péči, se zvláštním zřetelem na podporu efektivního předávání informací a prevenci pochybení, u nelékařských zdravotnických pracovníků a pomáhajících profesí. Předmět zahrnuje informace o obecných základech komunikace komunikačních technikách, alternativních komunikačních dovednostech a způsobech komunikace s nemocnými v intenzivní péči a jejich rodinnými příslušníky popřípadě pozůstalými se zohledněním specifik intenzivní medicíny Poskytuje informace o jednoduchých postupech vyplývajících ze zátěžových životních situací, s nimiž se nelékařský zdravotnický pracovník setkává ve své praxi v intenzivní medicíně -Obecné základy sociální interakce a její specifika v intenzivní péči -Zásady sociální interakce v přednemocniční péči a v rámci nemocniční intenzivní péče s ohledem na efektivní předávání informací -Augmentativní a alternativní způsoby sociální interakce v intenzivní péči -Specifika komunikace s osobami s poruchou vědomí, s umělou plicní ventilací (dále jen UPV) -Identifikace potřeb nemocných s poruchou vědomí a osob na UPV jako předpoklad efektivní sociální interakce v intenzivní péči -Specifika sociální interakce u osob s disabilitou (mentálním smyslovým, tělesným handicapem) v intenzivní péči -Budování efektivního vztahu a sociální interakce s blízkými osob vyžadujících intenzivní péči -Etické aspekty v intenzivní péči (psychologie infaustních stavů, problematika DNR, sdělování pravdy na nemocničním lůžku, psychosociální dopad intenzivní péče na rodinnou situaci zainteresovaných osob -Postupy prevence negativního efektu vysoké emocionální zátěže na profesionální pečovatele v intenzivní péči (burn out syndrom, únikové tendence)
Literatura
  povinná literatura
 • ANDRŠOVÁ, A. Psychologie a komunikace pro záchranáře. Praha: Grada, 2012. 128 s. ISBN: 978-80-247-4119-2. ANDRŠOVÁ, A. Psychologie a komunikace pro záchranář
 • POKORNÁ, Andrea. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 2.přepracované. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2008. 100 s. ISBN 978-80-7013-466-5. info
  doporučená literatura
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Sestra a stres : příručka pro duševní pohodu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 119 s. ISBN 9788024731490. info
 • MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2003. 361 s. ISBN 8024706504. info
 • MIKULÁŠTÍK, Milan. Interpersonální komunikace. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2001. 187 s. ISBN 8073180472. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Rozhovor lékaře s pacientem : [učební text]. Vyd. 2. přeprac. V Brně: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 155 s. ISBN 80-7013-187-X. info
  neurčeno
 • ANDRŠOVÁ, A. Psychologie a komunikace pro záchranáře. Praha: Grada, 2012. 128 s. ISBN: 978-80-247-4119-2. ANDRŠOVÁ, A. Psychologie a komunikace pro záchranář
 • RUBENFELD. M. G.; SCHEFFER, B. K. Critical thinking in Nursing. J. B. Lippincott company. Philadeplphia: 2002.
 • An integrated approach to communication theory and research. Edited by Don W. Stacks - Michael Brian Salwen. 2nd ed. New York: Routledge, 2009. xiv, 576. ISBN 9780805863826. info
 • GRUBER, David. Zlatá kniha komunikace. Vyd. 3., upr. a dopl. Ostrava: Gruber - TDP, 2009. 278 s. ISBN 9788085624281. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Konflikty mezi lidmi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 189 s. ISBN 9788073674076. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie : nauka o umírání a smrti. 2., přepr. vyd. Praha: Galén, 2007. 244 s. ISBN 9788072624713. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie smysluplnosti existence: otázky na vrcholu života. 1. vydání. Praha: Grada, 2006. 204 s. ISBN 80-247-1370-5. info
 • BEUKELMAN, David R. a Pat MIRENDA. Augmentative & alternative communication : supporting children & adults with complex communication needs. 3rd ed. Baltimore: Paul H. Brookes, 2005. xv, 634. ISBN 1557666849. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. 3. rozš. vyd. Praha: Galén, 2002. 272 s. ISBN 8072621327. info
 • Psychologie zdraví. Edited by Jaro Křivohlavý. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 279 s. ISBN 80-7178-551-2. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat depresi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 125 s. ISBN 8071693499. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada, Avicenum, 1994. 190 s. ISBN 8071691216. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Povídej-naslouchám. 1. vyd. Praha: Návrat, 1993. 105 s. ISBN 80-85495-18-X. info
 • GRIFFIN, Emory A. A first look at communication theory. New York: McGraw-Hill, 1991. xiii, 412. ISBN 0070227780. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Vážně nemocný mezi námi : [rady nemocným]. Praha: Avicenum, 1989. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme : kapitoly z psychologie sociální komunikace. Praha: Svoboda, 1988. info
Výukové metody
Výuka je uskutečňována formou přednášek a cvičení. V průběhu seminářů řeší posluchači jednotlivé kasuistiky a nalézají komunikační klíče odpovídající dané situaci.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, uděleným na základě 100% účasti ve výuce, aktivita na cvičení, skupinová diskuse s ověřením získaných znalostí.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.