MIKDI011s Didaktika sociální interakce v intenzivní péči - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0.3/0. 4. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MIKDI011s/Sk_I: Čt 15. 10. 15:00–16:40 F01B1/528, St 27. 1. 8:00–9:40 F01B1/309
MIKDI011s/Sk_II: Čt 15. 10. 8:00–9:40 F01B1/309, Čt 29. 10. 14:00–15:40 F01B1/309
Předpoklady
nezadány
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu: - porozumět základním principům sociální interakce v intenzivní péči, z hlediska efektivního předávání informací (prevence pochybení) u nelékařských zdravotnických pracovníků, s ohledem na specifika pacientů v intenzivní péči (alternativní a augmentativní komunikace, specifické potřeby, zdravotní stav a jiné faktory) a jejich rodinné příslušníky, popřípadě pozůstalé; - poskytovat informace o jednoduchých postupech vyplývajících ze zátěžových životních situací, s nimiž se nelékařský zdravotnický pracovník setkává ve své praxi; - vyzkoušet si vybrané modelové situace interpersonálních dovedností, komunikačních strategií v intenzivní péči; - analyzovat a diskutovat vybrané situace v intenzivní péči (předávání informací, prožívání nemoci, umírání a smrt, specifické potřeby z hlediska věku, zdravotního stavu, disability, interpersonální dovednosti apod.); - sebehodnocení všeobecné sestry v intenzivní péči.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat základní principy sociální interakce v intenzivní péči;
- uvědomovat si potřebu spolupráce; aplikovat psychologické aspekty ošetřovatelské péče v intenzivní medicíně;
- aplikovat psychologický přístup a techniky komunikace v interpersonálních vztazích;
- komunikovat s pacienty v kritickém stavu a s jejich nejbližšími;
- uplatňovat efektivní komunikační strategie v interakci s jednotlivými členy multidisciplinárního týmu v péči o pacienta (nejen na intenzivních odděleních), s pacientem a jeho příbuznými; - identifikovat specifické potřeby pacientů (rodiny) v oblasti sociální interakce;
- využívat alternativní a augmentativní komunikaci s ohledem na specifické potřeby pacienta a jeho rodiny; využívat metody komunikace s pacientem na UPV/komunikovat s pacientem na UPV;
- reagovat na problémové situace vznikající v souvislosti s péčí o osoby vyžadující intenzivní péči;
- vysvětlit možnosti péče o své duševní zdraví;
- rozeznávat vlastní postoje, přístupy, způsoby komunikace při práci, při zjišťování potřeb a přání pacientů a jejich rodin.
Osnova
 • - Interpersonální dovednosti v intenzivní péči - Sociální interakce v přednemocniční péči a v rámci nemocniční intenzivní péče (efektivní předávání informací, evalvační a devalvační prvky chování zdravotnických pracovníků, ) - Komunikace a přístup k pacientům v závažném a kritickém stavu a k jejim příbuzným - Augmentativní a alternativní způsoby sociální interakce v intenzivní péči - Identifikace potřeb nemocných a specifika komunikace s osobami s poruchou vědomí, se zajištěnými dýchacími cestami - Specifika sociální interakce u osob s disabilitou (mentálním, smyslovým, tělesným handicapem) v intenzivní péči - Specifika potřeb a sociální interakce u pacientů různých věkových kategorií (dětský pacient, komunikace s rodiči, komunikace se seniorem) - Prožívání nemoci a postoje nemocného/rodiny - Umírání a smrt - Postupy prevence negativního efektu vysoké emocionální zátěže na profesionální pečovatele v intenzivní péči (Syndrom vyhoření, únikové tendence)
Literatura
  povinná literatura
 • TOMOVÁ, Šárka a Jana KŘIVKOVÁ. Komunikace s pacientem v intenzivní péči. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 134 stran. ISBN 9788027100644. info
 • ANDRŠOVÁ, Alena. Psychologie a komunikace pro záchranáře. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. 120 stran. ISBN 9788024741192. info
 • PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. 1. vydání. Praha: Grada, 2010. 247 stran. ISBN 9788024729688. info
  doporučená literatura
 • ÚLEHLOVÁ, Dagmar. Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2009. 116 s. ISBN 9788070135020. info
 • POKORNÁ, Andrea. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 2.přepracované. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2008. 100 s. ISBN 978-80-7013-466-5. info
 • BARTOŠÍKOVÁ, Ivana. O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. 86 s. ISBN 8070134399. info
  neurčeno
 • Handbook of communication in anaesthesia and critical care : a practical guide to exploring the art. Edited by Allan M. Cyna - Marion I. Andrew - Suyin G. M. Tan - Andrew F. Smith. New York: Oxford University Press, 2011. xviii, 268. ISBN 9780199577286. info
 • Handbook of communication in oncology and palliative care. Edited by David W. Kissane. New York ;: Oxford University Press, 2010. xxiv, 748. ISBN 9780199238378. info
 • MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010. 325 s. ISBN 9788024723396. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Sestra a stres : příručka pro duševní pohodu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 119 s. ISBN 9788024731490. info
 • MINIBERGEROVÁ, Lenka. Vybrané kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. Edited by Kateřina Jičínská. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2010. 78 s. ISBN 9788070135136. info
 • An integrated approach to communication theory and research. Edited by Don W. Stacks - Michael Brian Salwen. 2nd ed. New York: Routledge, 2009. xiv, 576. ISBN 9780805863826. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Konflikty mezi lidmi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 189 s. ISBN 9788073674076. info
 • Role sestry specialistky : učební text základního modulu specializačního studia pro sestry a porodní asistentky. Edited by Marie Marková. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2008. 102 s. ISBN 9788070134887. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie : nauka o umírání a smrti. 2., přepr. vyd. Praha: Galén, 2007. 244 s. ISBN 9788072624713. info
 • BEUKELMAN, David R. a Pat MIRENDA. Augmentative & alternative communication : supporting children & adults with complex communication needs. 3rd ed. Baltimore: Paul H. Brookes, 2005. xv, 634. ISBN 1557666849. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. 3. rozš. vyd. Praha: Galén, 2002. 272 s. ISBN 8072621327. info
 • Psychologie zdraví. Edited by Jaro Křivohlavý. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 279 s. ISBN 80-7178-551-2. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat depresi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 125 s. ISBN 8071693499. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Vážně nemocný mezi námi : [rady nemocným]. Praha: Avicenum, 1989. info
Výukové metody
diskuse - modelové situace - práce ve skupinách
Metody hodnocení
V průběhu semestru proběhne blok seminářů. Metody hodnocení: pohovor a průběžná diskuse ve výuce v souvislosti s problematikou sociální interakce v prostředí intenzivní medicíny.
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, uděleným na základě aktivního přístupu studenta ve výuce (nácvik a řešení modelových situací), skupinová diskuse, pohovor, 100% účast ve výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.