BFNE0321 Neurologie a neurofyziologie I

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ladislava Jagošová (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (přednášející)
Jana Aberlová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
I. neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Aberlová
Dodavatelské pracoviště: I. neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
BKBC011p Biochemie && BKHI021p Histologie - před. && BKFY0222p Fyziologie II - přednáška && BKZA011p Základy anatomie -před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základními principy anatomického a funkčního uspořádání nervového systému. Základy klinického neurologického vyšetření, základy neurologické topiky a syndromologie, základní topické neurologické syndromy. použít informace o neurologickém chorobopise ke stanovení diferenciální diagnostiky ; vytvořit samostatně strukturu vyšetření, aplikaci základních vyšetřovacích metod v neurologii, jejich indikace, kontraindikace, komplikace; předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí o základních skupinách onemocnění nervového systému v dětství a v dospělosti (cévní mozkové příhody, epilepsie, vertebrogenní, nervosvalová, demyelinizační, neurodegenerativní a metabolická onemocnění, neurotraumata, neuroinfekce): teoretická východiska, přehled současné diagnostiky a terapie, typické kasuistiky; interpretovat vše v kontextu klinicko-paraklinické korelace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit základními principy anatomického a funkčního uspořádání nervového systému. Základy klinického neurologického vyšetření, základy neurologické topiky a syndromologie, základní topické neurologické syndromy.
- - použít informace o neurologickém chorobopise ke stanovení diferenciální diagnostiky ;
- vytvořit samostatně strukturu vyšetření, aplikaci základních vyšetřovacích metod v neurologii, jejich indikace, kontraindikace, komplikace;
- předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí o základních skupinách onemocnění nervového systému v dětství a v dospělosti (cévní mozkové příhody, epilepsie, vertebrogenní, nervosvalová, demyelinizační, neurodegenerativní a metabolická onemocnění, neurotraumata, neuroinfekce): teoretická východiska, přehled současné diagnostiky a terapie, typické kasuistiky;
- interpretovat vše v kontextu klinicko-paraklinické korelace.
Osnova
 • 1. Obsah studia neurologie a neurofyziologie. Definice a obsah oboru. 2. Anamnéza v neurologii. Význam anamnestického šetření, význam rodinné anamnézy, objektivní anamnézy. 3. Reflexologie. Princip a význam reflexologického vyšetření. 4. Mozkové nervy I-VI. Anatomie,fyziologie a patofyziologie hlavových nervů a jejich drah. 5. Mozkové nervy VII-XII. Anatomie, fyziologie a patofyziologie hlavových nervů a jejich drah. 6. Pyramidový syndrom, typy paréz. Pyramidové dráhy, anatomie a funkce. Pyramidové jevy zánikové a iritační. Diferenciace typů poruch hybnosti. 7. Neurovaskulární choroby, svalová onemocnění. Motorická dráha, I. a II. motoneuron,poruchy přenosu a poruchy tvorby dystrofinu. 8. Senzitivní systém. Míšní syndromy. Anatomie a funkce senzitivních drah. Patofyziologie poruch čití. Transverzální a kordonální míšní syndromy. 9. Mozeček. Anatomie, funkce a klinická patofyziologie mozečku. Mozečkové symptomy a syndromy. 10. Extrapyramidový systém. Anatomie, fyziologie a klinická patofyziologie extrapyramidových struktur. Extrapyramidové syndromy a symptomy. 11. Vyšetření páteře a manipulační léčba. Anatomie a fyziologie páteřních struktur. Principy manipulační léčby. 12. Kořenové syndromy. Míšní kořenový systém. Princip vzniku kořenových poruch. Iritační a zánikové kořenové syndromy. 13. Poruchy vědomí. Kvalitativní a kvantitativní poruchy vědomí. Stupnice poruch vědomí. Kmenové reflexy. 14. Meningeální syndrom. Syndrom nitrolební hypertenze. Anatomie a funkce mening a likvorových prostor. Meningeální symptomy. Tlakové konusy. 15. Pomocná vyšetření v neurologii- zobrazovací. Principy a možnosti vyšetření RTG, kontrastních technik, CT, DSA, MRI, PET a SPECT. 16. Pomocná vyšetření v neurologii - neurofyziologická. Principy a možnosti vyšetření EEG, EMG, EP a specializovaných technik.
Literatura
  povinná literatura
 • TYRLÍKOVÁ, Ivana a Martin BAREŠ. Neurologie pro nelékařské obory. Vyd. 2., rozš. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 305 s. ISBN 9788070135402. info
  doporučená literatura
 • ŠPINAR, Jindřich a Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 336 s. ISBN 9788024743561. info
 • Cash's Textbook of Neurology for Physiotherapists 4th Edition , by by Patricia A. Downie (Editor) , ISBN 978-0397582983
 • John Morris, Joseph Jankovic: Neurological Clinical Examination, Hodler Arnold Co, 2012
Výukové metody
semináře, stáž
Metody hodnocení
zápočet po absolvování povinné výuky.
Závěrečná rigorózní ústní zkouška
Informace učitele
Informace jsou vyvěšeny na nástěnkách I. neurologické kliniky.
Kontaktní osoby:
I.neurologická klinika (FN Pekařská): Prof. MUDr.Irena Rektorová, irena.rektorova@fnusa.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BFNE0321