NJ_C101 Jazyková cvičení C1

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 12 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Johanna Dalsant, M.A. (přednášející)
Mgr. Helena Hradílková (přednášející)
Garance
Mgr. Helena Hradílková
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_C101/Kombi01: Pá 22. 9. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 6. 10. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 20. 10. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 3. 11. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 24. 11. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 8. 12. 10:00–11:50 učebna 63, J. Dalsant, H. Hradílková
NJ_C101/Prez01: Út 10:00–11:50 učebna 64, J. Dalsant, H. Hradílková
Předpoklady
Rezeptive und produktive Sprachkenntnisse zumindest auf der Niveaustufe B2+ nach dem Europäischen Referenzrahmen.
Receptivní a produktivní jazykové znalosti a dovednosti na úrovni B2+ dle Společného referenčního rámce pro jazyky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ziel des Kurses ist es, kommunikative und (inter)kulturelle Kompetenzen zu entwickeln, die zum Erreichen des rezeptiven Sprachniveaus C1 und des produktiven Sprachniveaus B2+ gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen führen. Bei der kommunikativen Kompetenz handelt es sich um den Erwerb der Fähigkeit, längere, komplexere Texte und Reden zu verstehen. Darüber hinaus wird die Fähigkeit entwickelt, die Sprache für soziale und berufliche Zwecke in der mündlichen Interaktion und im selbständigen mündlichen Ausdruck fließend und korrekt zu verwenden und klare und gut strukturierte Texte zu verfassen, wobei der Stil des Textes je nach Adressatenkreis gewählt wird. Gleichzeitig wird die interkulturelle Kompetenz im Sinne der Fähigkeit entwickelt, einen gesprochenen oder geschriebenen Diskurs in einem bestimmten soziokulturellen Kontext (deutschsprachige Länder und Regionen) zu interpretieren und zu produzieren.
Studierende entwickeln solche Lernstrategien, die zu selbständigem Sprachenlernen führen.
Studierende werden mit dem Format internationaler Sprachprüfungen vertraut gemacht.


Cílem předmětu je rozvoj komunikační a (inter)kulturní kompetence vedoucí k dosažení receptivní jazykové rovně C1 a produktivní jazykové úrovně B2+ dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Z hlediska komunikační kompetence se jedná o osvojení schopnosti rozumět delším složitějším textům a promluvám. Dále bude rozvíjena schopnost plynulého a správného užívání jazyka pro společenské i profesní účely v ústní interakci i samostatném ústním projevu a psaní jasných a dobře strukturovaných textů s volbou stylu textu dle toho, jakému čtenáři je určen. Zároveň je rozvíjena interkulturní kompetence ve smyslu schopnosti interpretace a produkce mluveného či psaného diskursu v rámci konkrétního sociokulturního kontextu (německy hovořící země a regiony).
Studenti si vytvoří učební strategie vedoucí ke schopnosti autonomního učení jazyka.
Studenti se seznámí s formátem mezinárodních jazykových zkoušek.
Výstupy z učení
Studierende sind fähig:
- Lesetexte sowie Hörtexte auf dem Sprachniveau C1 zu verstehen.
- Wortschatz und Grammatik im schriftlichen sowie mündlichen Ausdruck dem sprachlichen Niveu C1 entsprechend zu verwenden.
- Studierende haben solche Lernstrategien entwickelt, die zu selbständigem Sprachenlernen führen.

Student na konci kurzu:
- bude mít osvojené strategie spojené se sluchovou a zrakovou recepcí (poslech a čtení s porozuměním),
- rozvine svou lexikální a gramatickou kompetenci
odpovídající jazykové úrovni C1.
- má vytvořeny učební strategie vedoucí ke schopnosti autonomního učení jazyka.
Osnova
 • - aktive Auseinandersetzung mit eigenen Lernstrategien,
 • - Vorstellen von Prüfungsformaten,
 • - ausgewählte Themen des Kursbuchs SICHER! C1.1 (Kurs- und Arbeitsbuch, Hueber 2014)
 • - Einüben vom Diskutieren, Argumentieren, Feedback geben.
 • - aktivní reflexe vlastních učebních strategií,
 • - představení formátů jazykových zkoušek,
 • - vybraná témata z učebnice SICHER! C1.1 (Kurs- und Arbeitsbuch, Hueber 2014),
 • - trénink diskuse, argumentace a dávání zpětné vazby.
Literatura
  povinná literatura
 • Kurs- + Übunsbuch SICHER! C1.1 (Hueber 2015)
 • PERLMANN-BALME, Michaela, Susanne SCHWALB a Magdalena MATUSSEK. Sicher! : Deutsch als Fremdsprache. 1. Auflage. München: Hueber. viii, 206. ISBN 9783190112081. 2016. info
 • PERLMANN-BALME, Michaela, Susanne SCHWALB a Magdalena MATUSSEK. Sicher! : Deutsch als Fremdsprache. 1. Auflage. München: Hueber. xii, 168. ISBN 9783190012084. 2016. info
Výukové metody
Problembasierter Unterricht - Gruppenprojekt
Diskussionsrunden
Kleine Hausübungen
Problémově orientovaná výuka
Diskuse
kratší domácí úkoly
Metody hodnocení
Das Leseverstehen und Hörverstehen auf dem Niveau C1 werden überprüft.

Test z poslechu a čtení s porozuměním na úrovni C1.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Anmerkungen zur Literatur:
Die Anschaffung vom Kurs- und Arbeitsbuch SICHER! C1.1 oder SICHER! C1 wird erwartet.Für eine eventuelle Anerkennung dieses Kurses ist ein internationales Sprachdiplom auf der Niveaustufe C1 erforderlich. Nicht älter als 5 Jahre.

Poznámka:
Očekává se zakoupení učebnice a cvičebnice SICHER! C1.1 nebo SICHER! C1.Po předložení mezinárodního jazykového diplomu, ne staršího než 5 let, potvrzujícího znalosti němčiny minimálně na úrovni C1 může být předmět uznán bez nutnosti jej navštěvovat.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. .
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/NJ_C101