NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 12 hodin v kombinované formě. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_G400/Kombi01: Pá 29. 9. 14:00–15:50 učebna 55, Pá 13. 10. 14:00–15:50 učebna 55, Pá 27. 10. 14:00–15:50 učebna 55, Pá 10. 11. 14:00–15:50 učebna 55, Pá 1. 12. 14:00–15:50 učebna 55, Pá 15. 12. 14:00–15:50 učebna 55, T. Káňa
NJ_G400/Prez01: St 14:00–15:50 učebna 58, T. Káňa
Předpoklady
Deutsch
Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 (Prüfungsnachweis nicht erforderlich). Diese Lehrveranstaltung ist nicht geeignet für Studenten und Studentinnen im 1. Studienjahr des Bachelor-Studiums.
Česky
Znalosti němčiny minimálně na úrovni B1 (doklad není nutný). Není určeno pro posluchače a posluchačky 1. ročníku bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Deutsch
Die Vorlesung stellt unterschiedliche Betrachtungsweisen des deutschen Wortschatzes und die wichtigsten Forschungsgebiete der Lexikologie vor. Im Zentrum steht der Aufbau lexikalischer Einheiten, ihre Beziehungen und stilistischer Wert. Konsequent wird dabei der Kontrast zum Tschechischen und die Bedeutung der erlangten Wissens für den Fremdsprachenunterricht betont.
Česky
Přednáška představuje různé pohledy na slovní zásobu němčiny a seznamuje s jednotlivými disciplinami lexikologie. Soustřeďuje se na výstavbu lexikálních jednotek, jejich vztahy a stilistickou hodnotu. Důsledně se klade důraz na rozdíly s češtinou a význam nabytých vědomostí pro výuku jazyka.
Výstupy z učení
Deutsch
Nach dem erfolgreichen Abschluss können die Studierenden den Gegenstand der Lexikologie beschreiben, sie können die grundsätzlichen Fragen der Wortschatzerneuerung und der Bewegungen im Wortschatz beantworten. Sie können Wortschatzeinheiten in einzelne Morpheme zerlegen und ihre Funktion und Kombinierbarkeit charakterisieren. Weiterhin kennen sie die Prinzipien der deutschen Wortbildung, die sie mit den Wortbildungsarten des Tschechischen (und anderen europäischen Sprachen) vergleichen können. Darüberhinaus verfügen sie über theoretische Kenntnisse der stilistischen Stratifikation des deutschen Wortschatzes, die sie mit der in tschechischen Wörterbüchern üblichen Stratifikation des Tschechischen vergleichen können. Sie können auch den stilistischen Wert einiger kontextgebundener lexikalischer Einheiten richtig erkennen.
Česky
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni popsat slovní zásobu z několika aspektů, budou znát náplň jednotlivých subdisciplin a příbuzných vědeckých disciplin lexikologie. Budou umět zodpovědět základní otázky obnovy slovní zásoby, pohybu v ní a vztahů mezi lexikálními jednotkami. Umí analyzovat slova na morfémy a dovedou vysvětlit funkci a význam nejběžnějších lexikálních afixů. Dále umí popsat a vysvětlit nejdůležitější systematické rozdíly mezi německou a českou slovní zásobou a slovotvorbou. Kromě toho mají teoretické znalosti o stylistické stratifikaci němčiny, umí také určit stylistickou hodnotu některých kontextově zapojenhých lexikálních jednotek. Jsou schopni vysvětlit význam těchto znalostí pro výuku němčiny jako cizího jazyka.
Osnova
 • Deutsch
 • Stellung in der Linguistik, Bedeutung für den Unterricht
 • Subdisziplinen, angrenzende Fächer
 • Lexikalische Einheiten (Lexem x Lex x Wort)
 • „lexikologische“ Einheiten (Phrasem als eine besondere Form des Lexems, „Onyme“)
 • Nomination (Neuprägung, semantische Übertragung, Entlehnung)
 • Wortbildung als Nomination
 • Komposition, Derivation, Kürzung
 • Movierung durch Wortbildung im Deutschen und Tschechischen
 • Diminutivierung durch Wortbildung im Deutschen und Tschechischen
 • Eigennamen, problematische Punkte beim Lernen
 • Stilistische Aufteilung deutscher Lexik: horizontale (regionale) und vertikale Aspekte
 • Lexikalischer Stil in Wörterbüchern
  Česky:
 • Místo v lingvistice, význam ve výuce jazyka
 • Poddisciplíny, příbuzené vědy
 • Lexikální jednotky (lexém x lex x slovo)
 • „Lexikologické“ jednotky (frazém jako zvláštní druh lexému, „onyma“)
 • Nominace (nová ražba, přenesení významu, výpůjčky)
 • Slovotvorba jako jedna z nominačních možností
 • Kompozice, derivace, zkracování
 • Přechylování v němčině a v češtině
 • Zdrobňování v němčině, v češtině a v angličtině
 • Vlastní jména, problémy ve výuce
 • Stylistické rozvrstvení slovní zásoby
 • Odraz stylu ve slovnících
Literatura
  povinná literatura
 • KÁŇA, Tomáš. Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISBN 978-80-210-5989-4. html url epub info
 • KÁŇA, Tomáš. LEXIKOLOGIE Struktur des Faches mit Aufgaben und Übungen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 2. verze. URL URL info
  doporučená literatura
 • MALÁ, Jiřina. Stilistische Textanalyse: Grundlagen und Methoden. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 146 s. Spisy MU v Brně, Filozofická fakulta, č. 385. ISBN 978-80-210-5040-2. info
 • UHROVÁ, Eva. Grundlagen der deutschen Lexikologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 136 s. ISBN 8021027940. info
 • FLEISCHER, Wolfgang, Irmhild BARZ a Marianne SCHRÖDER. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1995, 382 s. info
 • SCHIPPAN, Thea. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer, 1992. x, 306 s. ISBN 3-484-73002-1. info
 • SANDIG, Barbara. Stilistik der deutschen Sprache. Berlin: Walter de Gruyter, 1986. 368 s. ISBN 3110041855. info
Výukové metody
Deutsch
Vorlesungen mit Powerpoint-Präsentationen, E-Learning (Syllabus im IS) mit Überblick der jeweiligen Stunde
Česky
Přednášky s powerpointovými prezentacemi, osnova předmětu (e-learning) s přehledem látky
Metody hodnocení
Deutsch
1) Schriftlicher Test: min. 5 Punkte sind Voraussetzung für die Teilnahme am mündlichen Teil.
2) Mündliche Prüfung
Česky
1) Písemný test: min. 5 bodů k postupu k ústnímu testu.
2) Ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Ke zvládnutí látky a úspěchu u zkoušky naléhavě doporučujeme zápis předmětu NJ_G411 Cvičení z lexikologie a slovotvorby, v němž se prakticky probírá prezentovaná látka a je prostor k diskusi.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/NJ_G400