SPp200 Strategie podpory matematické gramotnosti

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
RNDr. Růžena Blažková, CSc. (přednášející)
PhDr. Eva Nováková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Veseláková (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp200/02: Út 8:00–9:50 učebna 39, L. Pavlíčková
SPp200/03: Čt 12:00–13:50 učebna 38, L. Pavlíčková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si základní znalosti, intervenční přístupy a strategie v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace.
Výstupy z učení
Po absolvování disciplíny je student schopen ovládat specifické problémy výuky matematiky na 1. st. ZŠ a speciálních školách.
Osnova
 • Poruchy vyplývající z obsahu učiva matematiky, z chápání abstraktních matematických pojmů, z metod práce, z nerespektování individuálních zvláštností žáků, projevy dyskalkulie, Obsah učiva aritmetiky a geometrie na 1. st. ZŠ a speciálních škol, Propedeutika některých témat napomáhajících chápání matematických pojmů (rozvoj funkčního myšlení, kombinačního myšlení, Prvky statistiky, využití kalkulátorů) Specifické poruchy učení na jejich vliv na úspěšnost žáků při studiu matematiky. Klasifikace dyskalkulie. Analýza dalších příčin problémů žáků v matematice. Komunikace v matematice. Budování číselných oborů a problémy žáků při chápání pojmu číslo, jeho zápis, čtení, uspořádání množiny přirozených čísel. Vyvození jednotlivých operací s čísly přirozenými a některými čísly racionálními. Problémy v oblasti chápání jednotlivých operací, pamětných spojů, písemných algoritmů. Slovní a aplikační úlohy, metodické řady úloh ke specifickým možnostem žáků při jejich řešení. Jednotky měr, jejich převody, specifické pomůcky k pochopení učiva. Užití Montessori matematických pomůcek jako podpůrných prostředků k reedukaci nebo kompenzaci obtíží v matematice.
Literatura
 • Kaul, C.-D.; & Wagnerová, Ch., M. (2014). Montessori konkrétně. 2. Matematika. Praha: MAITREA a.s.
 • Kaul, C.-D. (2013). Manuál pro celostní přístup k matematice. Praha: StarChild s.r.o.
 • PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 189 s. Matematika a didaktika matematiky, svazek 3. ISBN 978-80-210-9090-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9091-2018. URL info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Didaktika matematiky : se zaměřením na specifické poruchy učení. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 194 stran. ISBN 9788021086746. info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Vydání dvanácté. Praha: Portál, 2015. 263 stran. ISBN 9788026208754. URL info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie III.Vliv dyskalkulie na profesní zařazení jedinců v dospělosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 116 s. Spisy Pedagogické fakulty, svazek č. 160. ISBN 978-80-210-6142-2. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Kapitoly z didaktiky matematiky : (slovní úlohy, projekty). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 84 s. ISBN 9788021054196. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie II. Poruchy učení v matematice na 2. stupni základní školy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 110 s. Spisy MU svazek 149. ISBN 978-80-210-5395-3. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 110 s. spisy Pedagogické fakulty MU č. 132. ISBN 978-80-210-5047-1. info
 • SIMON, Hendrik. Dyskalkulie : jak pomáhat dětem, které mají potíže s početními úlohami. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 166 s. ISBN 8073671042. info
 • NOVÁK, Josef. Dyskalkulie : metodika rozvíjení základních početních dovedností. Vyd. 3., zcela přeprac. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. 125 s. ISBN 8073110296. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido, 2000. 94 s. ISBN 8085931893. info
Výukové metody
Přednáška, konzultace
Metody hodnocení
Typ výuky: cvičení, ukončení zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SPp200