SPp202 Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. et Mgr. Kateřina Heislerová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marína Štibrányiová (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. et Mgr. Kateřina Heislerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Absolvování předmětu Didaktiky předmětů 1.st. ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si základní znalosti, intervenční přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí inkluzivní školy a prostředí škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výstupy z učení
Po absolvování disciplíny je student schopen zvládat intervence a přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivní didaktiky
Osnova
 • 1)Individualizace a diferenciace ve vzdělávání. Specifikace práce s heterogenní třídou. Komunikativní dovednosti. 2)Inkluzivní didaktika v procesu edukace 3)Edukační proces u žáků s mentálním postižením. Systém vzdělávání. Osobnost jedince s mentálním postižením. Postavení hlavních předmětů ve vzdělávacích programech (český jazyk, matematika). Vzdělávací programy na ZŠ a ZŠ speciální.
 • 4) Edukační proces u žáků se sluchovým postižením. Systém péče. Osobnost jedince se sluchovým postižením, stupně postižení. Specifičnost vyučovacího procesu, globální čtení.
 • 5) Edukační proces u žáků se zrakovým postižením. Systém péče. Osobnost jedince se zrakovým postižením. Specifičnost vyučovacího procesu. Využití speciálních pomůcek.
 • 6) Edukační proces u žáků s tělesným postižením. Systém péče. Osobnost jedince s tělesným postižením. Specifičnost vyučovacího procesu. Předmět dorozumívací dovednosti.
 • 7) Edukační proces u žáků se specifickými poruchami učení. Systém péče. Osobnost jedince s ADD/ADHD. Reedukace dyslexie, dyskalkulie. Programy prevence a modifikace jedinců s poruchami chování.
 • 8) Edukační proces u žáků se souběžným postižením více vadami. Problematika MO. Problematika hluchoslepoty. Definice kombinovaného postižení. Systém péče. Specifičnost vyučovacího procesu.
 • 9) Edukační proces jedinců s narušenou komunikační schopností. Systém péče. Osobnost jedince. Specifičnost vyučovacího procesu. Řečová výchova v edukaci žáků s mentálním postižením.
 • 10) Edukační proces u žáků se sociálním znevýhodněním. Specifika sociálního znevýhodnění. Přípravná třída. Asistent pedagoga. Opatření pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním.
 • 11) Edukační proces u žáků s poruchami autistického spektra. Systém péče. Osobnost jedince s PAS. Specifika vyučovacího procesu, metody a formy práce. Strukturované vyučování. Komunikační systém VOKS. 12) Podpůrná opatření v edukačním procesu
Literatura
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 257 s. ISBN 978-80-210-6646-5. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 223 s. ISBN 978-80-210-5103-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 223 s. ISBN 978-80-210-5103-4. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 180 s. 4648/Pd-3/08-17/99. ISBN 978-80-210-4575-0. info
 • ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŽAMPACHOVÁ. Strukturované učení : vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 405 s. ISBN 9788073674755. info
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER a Marie VÍTKOVÁ. Psychopedie. 3 aktual. a rozšířené vyd. Praha: Parta Praha, 2007. 386 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7320-099-2. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. 103 s. ISBN 9788073920111. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie : narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 224 s. ISBN 9788024711102. URL info
 • THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra : dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 453 s. ISBN 8073670917. info
 • ŠEDIVÁ, Zoja. Psychologie sluchově postižených ve školní praxi. 1. vyd. Praha: Septima, 2006. 64 s. ISBN 8072162322. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. druhé. Brno: Paido Brno, 2006. 302 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-134-0. info
 • LUDÍKOVÁ, Libuše. Kombinované vady. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 140 s. ISBN 8024411547. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 146 s. 55-984A-2005 02/58 11/Pd. ISBN 80-210-3819-5. info
 • HOLMANOVÁ, Jitka. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima, 2005. 93 s. ISBN 8072162136. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR. Brno: MSD, 2005. 416 s. MSD. ISBN 80-86633-37-3. info
 • Dětský autismus : přehled současných poznatků. Edited by Michal Hrdlička - Vladimír Komárek. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 206 s. ISBN 8071788139. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 203 s. ISBN 8072544764. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 187 s. ISBN 807178821X. info
 • SINDELAR, Brigitte. Předcházíme poruchám učení :soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Vyd. 3. Praha: Portál, 2003. 63 s. +. ISBN 80-7178-736-1. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Čtení neslyšících. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 74 s. ISBN 8024404338. info
 • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikace sluchově postižených. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2002. 303 s. ISBN 8024603292. info
 • LECHTA, Viktor. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Edited by Eva Škodová, Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 191 s. ISBN 8071785725. info
 • Autismus. Edited by Miroslava Jelínková - Hana Šmejkalová. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2001. 22 s. info
 • LUDÍKOVÁ, Libuše. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 94 s. ISBN 8024402505. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva a Marie VÍTKOVÁ. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2001. 43, 15. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva a Marie VÍTKOVÁ. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2001. 43, 15. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2001. 34 l. info
 • GÜNTHER, Klaus B. Bilingvální vyučování neslyšících žáků základní školy : etapová zpráva o hamburském bilingválním školním experimentu : (český překlad vybraných částí publikace). Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2000. 57 s. info
 • KVĚTOŇOVÁ, Lea. Oftalmopedie. 2. dopl. vyd. Brno: Paido, 2000. 70 s. ISBN 8085931842. info
 • LUDÍKOVÁ, Libuše. Vzdělávání hluchoslepých. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 74 s. ISBN 80-7183-225-1. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Vzdělávání hluchoslepých. II. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 78 s. ISBN 80-7183-226-X. info
 • KVĚTOŇOVÁ, Lea, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Ingrid MADLENER. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Edited by Marie Vítková. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1999. 94 s. ISBN 8085931753. info
 • JANOTOVÁ, Naděžda. Odezírání u sluchově postižených. 1. vyd. Praha: Septima, 1999. 51 s. ISBN 80-7216-826-6. info
 • JABŮREK, Josef. Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima, 1998. 43 s. ISBN 8072160524. info
 • POKORNÁ, Věra. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení :rozvoj vnímání a poznávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 153 s. ISBN 80-7178-228-9. info
 • SCHOPLER, Eric, Robert J. REICHLER a Margaret LANSING. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami :příručka pro učitele i rodiče. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 271 s. ISBN 80-7178-199-1. info
 • NIELSENOVÁ, Lilli. Učení zrakově postižených dětí v raném věku. České vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 1998. 119 s. ISBN 80-85866-26-9. info
 • POŽÁR, Ladislav. Školská integrácia detí a mládeže s poruchami zraku. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. 223 s. ISBN 80-223-1101-4. info
 • PULDA, Miloš. Včasná sluchově-řečová výchova malých sluchově postižených dětí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 57 s. ISBN 80-210-1296-X. info
 • KEBLOVÁ, Alena. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky základní školy. 1. vyd. Praha: Septima, 1995. 19 s. ISBN 80-85801-62-0. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Oftalmopsychologie dětského věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 182 s., 4. ISBN 80-7184-053-X. info
 • POKORNÁ, Věra. Porovnej, dokresli, spojuj, rozlišuj, skládej :jak poznáme sklony dítěte k dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii : [soubor volných pracovních listů k rozvoji zrakového vnímání]. Illustrated by Šárka Boháčová. Praha: Blug, 1994. 20 volnýc. ISBN 80-85635-36-4. info
 • PULDA, Miloš. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992. 143 s. ISBN 8021004762. info
 • ČÁLEK, Oldřich, Josef CERHA a Zdeněk HOLUBÁŘ. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: Achát, 1992. 244 s. info
Výukové metody
interaktivní přednáška, diskuse v kontextu vlastní pedagogické praxe
Metody hodnocení
Typ výuky: konzultace, ukončení zkouškou; písemný test - k úspěšnému absolvování předmětu je nutné 65% správných odpovědí účast na výuce 50%
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SPp202