SP4BP_SKOS Specializace: L, S Komunikace osob se sluchovým postižením

Pedagogická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/6/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP4BP_SKOS/01: Po 7:30–11:00 učebna 4, Po 7:30–11:00 centrum, L. Hricová
Předpoklady
SP4BP_SPS2 Specializace: Surdopedie 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen výhradně studentům jednooborového bakalářského studia speciální pedagogiky.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kurzu studenti získají teoretické i praktické znalosti o komunikačních formách jedinců se sluchovým postižením a o jejich využívání; studenti budou znát základní pravidla a principy pro komunikaci s osobami se sluchovým postižením; studenti by měli být schopni s porozuměním vnímat a aktivně používat prstovou abecedu jednoruční a dvouruční; studenti budou schopni komunikovat prostřednictvím znakového jazyka s neslyšícím člověkem, a to v základních situacích jako při setkání s neslyšícím, o základních tématech jako je např. rodina atd.; studenti si zvyknou na využívání výraznější mimiky a gestikulace; studenti pochopí význam a potřebu odezírání u osob se sluchovým postižení a uvědomí si jeho obtížnost; studenti budou znát specifika písemného projevu jedinců se sluchovým postižením a specifika jejich mluvené řeči.
Osnova
  • Praktická výuka vizuálně motorických forem komunikace jedinců se sluchovým postižením, osvojování základní znakové zásoby, vymezení terminologických pojmů - mimika, gestikulace, daktylotika, písemný projev sluchově postižených, mluvená řeč, charakter hlasu neslyšícího, vizuálně motorické jazyky, odezírání, tlumočnické služby, základní pokyny pro kontakt slyšícího se sluchově postiženým.
Literatura
  • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikace sluchově postižených. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2002. 303 s. ISBN 8024603292. info
  • Znakování pro každý den : základní konverzace v českém znakovém jazyce. Edited by Marie Růžičková. 1. vyd. Praha: Septima, 2001. 97 s. ISBN 8072161601. info
  • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 218 s. ISBN 8071842397. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická výuka, skupinová práce, konverzace
Metody hodnocení
Písemný test s otevřenými otázkami z oblasti komunikace osob se sluchovým postižením ((k úspěšnému splnění je potřeba zodpovědět 75% otázek))a praktická zkouška ze základní komunikace při použití znakového jazyka, prstových abeced a Lormovy abecedy.
Navazující předměty
Informace učitele
Ptáček, V., Kotvová, M.: Slovník znakové řeči. Praha: PedF UK, 1998 (www.frpsp.cz) Potměšil, M. Zpracování dřeva terminologická pomůcka. Beroun, 2002 (www.frpsp.cz) Kurz znakové řeči (1.-4. díl) interaktivní CD ROM, Unie neslyšících Brno, 2003 (www.kurzznakovereci.cz) Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii v českém znakovém jazyce. Praha: ASNEP, 2003 (www.frpsp.cz) Vysuček, P., Motejzíková, J. Specifické znaky. Praha: FF UK, Pevnost, 2003 (www.frpsp.cz, FF UK Praha) Lexikologie pro základní školy. Praha: FFUK, 2003 (FF UK Praha) Langer, J., Ptáček, V., Dvořák, K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk. Olomouc: UP PdF, 2004, ISBN 80-244-0846-5 (www.frpsp.cz, příp. prodejna skript PdF MU, Brno) Dingová, N., Dvořáková, M., Faltínová, R., Okrouhlíková, L., Servusová, J. a kol. Slovník porodnické terminologie. Praha, 2005 (www.frpsp.cz) Horáková, R. Znaková zásoba terminologických pojmů z oboru speciální pedagogika. Brno: PdF MU, 2005 (PdF MU, Brno, Katedra speciální pedagogiky)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.