SP4BP_SKOS Specializace: Komunikace osob se sluchovým postižením

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/4/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP4BP_SKOS/01: Po 9:20–12:50 učebna 51, L. Doležalová
Předpoklady
SP4BP_SPS2 Specializace: Surdopedie 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen výhradně studentům jednooborového bakalářského studia speciální pedagogiky.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kurzu studenti získají teoretické znalosti o komunikačních formách jedinců se sluchovým postižením a o jejich využívání; studenti budou znát základní pravidla a principy pro komunikaci s osobami se sluchovým postižením; studenti by měli být schopni s porozuměním vnímat a aktivně používat prstovou abecedu jednoruční a dvouruční; studenti budou znát zásady, jak komunikovat s neslyšícím člověkem, a to v základních situacích jako při setkání s neslyšícím; studenti si zvyknou na využívání výraznější mimiky a gestikulace; studenti pochopí význam a potřebu odezírání u osob se sluchovým postižení a uvědomí si jeho obtížnost; studenti budou znát specifika písemného projevu jedinců se sluchovým postižením a specifika jejich mluvené řeči.
Osnova
 • Teoretická výuka komunikačních forem jedinců se sluchovým postižením, vymezení terminologických pojmů - mimika, gestikulace, daktylotika, písemný projev jedinců se sluchovým postižením, mluvená řeč, charakter hlasu neslyšícího, vizuálně motorické formy komunikace, odezírání, tlumočnické služby, základní pokyny pro kontakt slyšícího s osobou se sluchovým postižením.
Literatura
  povinná literatura
 • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikační systémy sluchově postižených. 1. vyd. Praha: Beakra, 2014. 375 s. ISBN 9788090386327. info
  doporučená literatura
 • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikace sluchově postižených. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2002. 303 s. ISBN 8024603292. info
  neurčeno
 • HUDÁKOVÁ, Andrea. Prstová abeceda pro tlumočníky. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 133 s. ISBN 9788087153963. info
 • HUDÁKOVÁ, Andrea. Prstová abeceda pro tlumočníky. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 125 s. ISBN 9788087153383. info
 • VYSUČEK, Petr. Prstová abeceda v českém znakovém jazyce. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 1 DVD-vide. ISBN 9788087153376. info
 • Znakování pro každý den : základní konverzace v českém znakovém jazyce. Edited by Marie Růžičková. 1. vyd. Praha: Septima, 2001. 97 s. ISBN 8072161601. info
 • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 218 s. ISBN 8071842397. info
 • POTMĚŠIL, Miloň. Prstová abeceda. 1. vyd. Praha: FRSP, 1992. 18 s. : il. info
 • POTMĚŠIL, Miloň. Prstová abeceda [FRPSP, 1992]. 1. vyd. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1992. 18 s. : il. info
Výukové metody
teoretická příprava, skupinová práce, konverzace, samostudium
Metody hodnocení
Písemný test z oblasti komunikace osob se sluchovým postižením (k úspěšnému splnění je potřeba zodpovědět 75% otázek), ústní zkouška a praktická zkouška.
Navazující předměty
Informace učitele
HRICOVÁ, L. Obtíže při osvojování českého znakového jazyka jako součásti přípravy na profesi v oblasti surdopedie v České republice. Olomouc: 2012. Závěrečná práce. Palackého univerzita, Pedagogická fakulta. JUNGWIRTHOVÁ, Iva (2015) Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál. PICHLOVÁ, H. Analýza nabídky kurzů českého znakového jazyka pro studenty oboru surdopedie v Brně. Brno: 2013. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Ptáček, V., Kotvová, M.: Slovník znakové řeči. Praha: PedF UK, 1998 (www.frpsp.cz) Potměšil, M. Zpracování dřeva terminologická pomůcka. Beroun, 2002 (www.frpsp.cz) Kurz znakové řeči (1.-4. díl) interaktivní CD ROM, Unie neslyšících Brno, 2003 (www.kurzznakovereci.cz) Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii v českém znakovém jazyce. Praha: ASNEP, 2003 (www.frpsp.cz) Vysuček, P., Motejzíková, J. Specifické znaky. Praha: FF UK, Pevnost, 2003 (www.frpsp.cz, FF UK Praha) Lexikologie pro základní školy. Praha: FFUK, 2003 (FF UK Praha) Langer, J., Ptáček, V., Dvořák, K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk. Olomouc: UP PdF, 2004, ISBN 80-244-0846-5 (www.frpsp.cz, příp. prodejna skript PdF MU, Brno) Dingová, N., Dvořáková, M., Faltínová, R., Okrouhlíková, L., Servusová, J. a kol. Slovník porodnické terminologie. Praha, 2005 (www.frpsp.cz) Horáková, R. Znaková zásoba terminologických pojmů z oboru speciální pedagogika. Brno: PdF MU, 2005 (PdF MU, Brno, Katedra speciální pedagogiky)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti logopedie a surdopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.