SZ7BP_BiEV Environmentální vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
RNDr. Barbora Javorová (přednášející)
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vysvětlit pojem kurikulární dokumenty
uvést příklady konkrétních kurikulárních dokumentů
charakterizovat SPEVVO
zařadit environmentální výchovu do platných kurikulárních dokumentů
vysvětlit rozdíl mezi ekologií a environmentalistikou
vysvětlit základní ekologické pojmy (populace, společenstvo, ekosystém);
charakterizovat globální environmentální problémy;
vysvětlit, jak likvidovat jednotlivé typy odpadů;
charakterizovat vybrané polutanty
charakterizovat krajinu
charakterizovat nástroje ochrany přírody a krajiny v ČR
zhodnotit využitelnost jednotlivých zdrojů energie v kontextu trvale udržitelného rozvoje
Osnova
 • 1. Průřezové téma Environmentální výchova v rámci RVP ZV. 2. Ekologie a environmentalistika - základní pojmy. 3. TUR a jeho předpoklady. 4. Základní ekologické pojmy (populace, společenstva, ekosystém, faktory). 5. Toky látek a energií, ochrana přírody, druhů. 6. Regionální ekologie a chemie. 7. Polutanty, toxicita, prevence. 8. Odpadní látky. 9. Energie. 10. Životní prostředí obecně – úvod. 11. Životní prostředí České republiky. 12. Krajina.
Literatura
  povinná literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
 • LAŠTŮVKA, Zdeněk a Pavla KREJČOVÁ. Ekologie. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. 184 s. ISBN 8085615932. info
  doporučená literatura
 • HOUGHTON, John Theodore. Globální oteplování : úvod do studia změn klimatu a prostředí. Praha: Academia, 1998. 228 s. ISBN 8020006362. info
 • BEGON, Michael, John L. HARPER a Colin R. TOWNSEND. Ecology : individuals, populations and communities. 3rd ed. Cambridge: Blackwell Science, 1996. xii, 1068. ISBN 086542845X. info
  neurčeno
 • CARROLL, Alan R. Geofuels: Energy and the Earth. Cambridge University Press, 2015. 369 s. ISBN 978-1-107-40120-4. info
 • MÖLLER, Detlev. Chemistry for Environmental Scientists. Berlín: Walter de Gruyter, 2015. 379 s. ISBN 978-3-11-040999-4. info
 • GORE, Al. Nepříjemná pravda : naše planeta v ohrožení - globální oteplování a co s ním můžeme udělat. Translated by Jitka Fialová. 1. vyd. Praha: Argo, 2007. 325 s. ISBN 9788072038688. info
 • KADRNOŽKA, Jaroslav. Energie a globální oteplování : Země v proměnách při opatřování energie. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2006. 189 s. ISBN 8021429194. info
 • BERGSTEDT, Christel, Martin Erik HORN, Helmut F. MIKELSKIS, Rolf WINTER, Volkmar DIETRICH a Klaus LIEBERS. Člověk a příroda. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 2005. 64 stran. ISBN 8072383418. info
 • BOTKIN, Daniel B. a Edward A. KELLER. Environmental science : earth as a living planet. 4th ed. New York: Wiley, 2003. 1 v. ISBN 0471389145. info
 • GORE, Al. Země na misce vah : ekologie a lidský duch. Edited by Jan Jařab. Vyd. 2. Praha: Argo, 2000. 374 s. ISBN 8072033107. info
 • GRALLA, Preston. Jak pracuje životní prostředí : [klíčové problémy v souvislosti s životním prostředím]. Illustrated by Cherie Plumlee. Brno: Unis, 1995. 212 s. : i. info
Výukové metody
Forma výuky: hromadná-frontální, hromadná-samostatná práce
Metody výuky: přednáška, práce s literaturou.
Metody hodnocení
Metody pro ověření výsledků učení: základní orientace v problematice - ověření vědomostí pomocí testu případně při ústní rozpravě. Pro získání kolokvia je třeba získat z testu aspoň 70 %. Vědomosti studentů, kteří získali z testu 60-69 % budou následně prověřeny při ústní rozpravě. Pokud studenti získají z testu 59 % a méně, musí test opakovat.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2015/SZ7BP_BiEV/
Předmět poskytuje odborný základ pro realizaci průřezového tématu Environmentální výchova. Obsahová náplň vychází ze čtyř tématických okruhů průřezového tématu Evironmentální výchova: 1. Ekosystémy 2. Základní podmínky lidského života 3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí 4. Vztah člověka k prostředí Kolokvium bude uděleno na základě písemného testu a ústní rozpravy (viz výše). Na termín testu a ústní rozpravu je třeba se zapsat přes IS. Rozpravu lze vykonat pouze u vyučujícího, ke kterému student patří dle počátečního písmene svého příjmení.
Příslušnost studentů ke zkoušejícím jim bude sdělena na první přednášce a následně uvedena v ISu.
Opakující studenti řeší včas ukončení předmětu s vyučujícím, ke kterému náleželi v minulém roce.
Příslušnost studentů ke zkoušejícím pro období podzim 2016: studenti s příjmením na A-D (včetně): Doc. Sládek studenti s příjmením na F-L (včetně): Dr. Vodová studenti s příjmením na M – P (včetně): Dr. Ptáček studenti s příjmením na S-Ž (včetně): Doc. Hofmann.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SZ7BP_BiEV