SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
PhDr. Mgr. et Mgr. Dana Dlouhá (cvičící)
Mgr. Šárka Hlubocká (cvičící)
Mgr. Vendula Malaníková (cvičící)
Mgr. Monika Přikrylová (cvičící)
Mgr. Petra Ryšková (cvičící)
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tullia Sychra Reucci (cvičící)
Mgr. Petra Tužilová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 9:00–10:50 učebna 35 a každou sudou středu 9:00–10:50 učebna 35
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SZ6005/01: každé liché pondělí 18:00–19:50 učebna 57, V. Malaníková
SZ6005/02: každé sudé pondělí 18:00–19:50 učebna 57, V. Malaníková
SZ6005/03: každý lichý čtvrtek 18:00–19:50 učebna 41, Š. Hlubocká
SZ6005/05: každé sudé úterý 17:00–18:50 učebna 34, V. Malaníková
SZ6005/06: každé liché úterý 17:00–18:50 učebna 34, V. Malaníková
SZ6005/07: každé sudé pondělí 8:00–9:50 učebna 34, P. Ryšková
SZ6005/08: každé liché pondělí 8:00–9:50 učebna 34, P. Ryšková
SZ6005/09: každé sudé úterý 18:00–19:50 učebna 41, Š. Hlubocká
SZ6005/10: každé liché úterý 18:00–19:50 učebna 41, Š. Hlubocká
SZ6005/11: každý sudý čtvrtek 18:00–19:50 učebna 41, Š. Hlubocká
SZ6005/13: každé sudé pondělí 16:00–17:50 učebna 10, P. Tužilová
SZ6005/14: každé liché pondělí 16:00–17:50 učebna 10, P. Tužilová
SZ6005/15: každé sudé úterý 17:00–18:50 učebna 37, P. Tužilová
SZ6005/18: každou lichou středu 17:00–18:50 učebna 34, M. Přikrylová
SZ6005/19: každé liché pondělí 18:00–19:50 učebna 41, P. Sochor
SZ6005/20: každé sudé pondělí 18:00–19:50 učebna 41, P. Sochor
SZ6005/21: každý sudý čtvrtek 17:00–18:50 kancelář vyučujícího, D. Dlouhá, T. Sychra Reucci
SZ6005/23_ERASMUS: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Gajzlerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu student: • dokáže vysvětlit základní principy inkluzivního a speciálního vzdělávání; • dokáže reflektovat svůj postoj k diverzitě a jeho vliv na vlastní pedagogickou praxi; • dokáže vysvětlit výhody a nevýhody různých forem vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na potřebný druh a stupeň podpory, včetně odkazu na relevantní legislativu; • dokáže popsat specifika plynoucí ze speciálních vzdělávacích potřeb žáků;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu
• seznámen s problematikou inkluzivního vzdělávání;
• schopen definovat okruh osob se speciálními potřebami;
• seznámen se školskou legislativou související se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
• znát základní komunikační pravidla při pedagogické práci s žáky se SVP;
• schopen využít prvky vybraných metod a forem práce podporující inkluzivní vzdělávání (včetně podpůrných opatření);
• vybaven základními teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi jak pro práci s jednotlivcem podle jeho individuálních potřeb, tak s heterogenním kolektivem.
Osnova
 • 1. Inkluzivní vzdělávání 2. Legislativní rámec inkluzivního vzdělávání 3. Dítě, žák, student se speciálními vzdělávacími potřebami 4. Práce s heterogenní skupinou ve škole a při mimoškolních aktivitách 5. Spolupráce v multidisciplinárním týmu 6-8. Potřeba podpory ve vzdělávání vyplývající ze zdravotního postižení nebo zdravotního stavu žáka 9. Potřeba podpory ve vzdělávání vyplývající z kulturního prostředí žáka a jiných životních podmínek 10. Potřeba podpory ve vzdělávání vyplývající ze zvýšeného rizika školního neúspěchu
Literatura
  povinná literatura
 • Chvátalová, H. (2012). Jak se žije dětem s postižením: po deseti letech. Praha: Portál.
 • Lacková, E., & Hübschmannová, M. (2010). Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Praha: Triáda
 • Preissová, A., Cichá, M., & Gulová, L. (2012). Jinakost, předsudky, multikulturalismus: možnosti a limity multikulturní výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Modul „Asistent pedagoga“: Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Dostupné z .
 • Anderlik, L. (2014). Cesty k inkluzi. Praha: Triton.
  doporučená literatura
 • Heward, W. L. (2014). Exceptional children: An introduction to special education. Pearson: Harlow.
 • Valenta, M. (2014). Přehled speciální pedagogiky: rámcové kompendium oboru. Praha: Portál.
Výukové metody
přednáška, skupinové diskuse, diskuse s odborníky, setkání a diskuse s lidmi se speciálními vzdělávacími potřebami, problémové učení, zážitkové aktivity, hry v roli, samostatná četba zadaných textů (dle e-learningové opory předmětu), skupinový projekt práce s kazuistikami.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. Pro udělení zápočtu student má nejméně 80% docházku. Požadavky: - odevzdání úkolů z četby do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě - aktivní zapojení do výuky a setkání s odborníky a lidmi se speciálními vzdělávacími potřebami - vypracování týmového zápočtového projektu (zpracování konkrétní aktivity), prezentace ve výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SZ6005