ARTS016 Literary Life at Medieval Universities

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (lecturer)
Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
Zápis do předmětu není omezen předchozími znalostmi.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 150 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/150, only registered: 0/150, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/150
Course objectives (in Czech)
Zajímá vás, jak to bylo s literaturou v období „temných století“ středověku? Jakou povinnou literaturu museli číst studenti na středověkých univerzitách? A kdo a co si vůbec ve středověku mohl číst? Cílem kurzu je povšechný akademický úvod do problematiky středověké latinské literatury v nejširším kontextu univerzitního prostředí. Latinská literatura byla ve středověku hlavním komunikačním prostředkem středověkých vzdělanců, a její studium proto vyžaduje přesahy do celé řady oborů. Jednotlivé přednášky seznámí studenty s vybranými aspekty literární produkce, která na středověkých univerzitách vznikala. Poskytnou poučení o tom, jak se formovaly základy evropské vědy, jak si studenti ulehčovali studium pomocí zábavných veršíků a jak je při tom ovlivňovala (ne)znalost antiky. Posluchači se tak seznámí s nejnovějšími trendy výzkumu středověké univerzitní literatury a porozumí různým postojům středověkých autorů k antickému dědictví v různých obdobích.
Learning outcomes (in Czech)
Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti: • mít povšechný přehled o základních rysech středověké latinské literatury a jejích zvláštnostech; • schopni zevrubně charakterizovat středověkou odbornou literaturu vzniklou v univerzitním prostředí; • mít přehled o současných trendech ve zkoumání specifických literárních produktů středověkých univerzit; • umět vyhledávat a orientovat se v sekundární literatuře k vybraným aspektům středověké odborné literatury.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Středověká literatura a specifika rukopisné kultury 2. Benediktinští mniši a transport antického vědění 3. Sedm svobodných umění na cestě do středověku: systémy vědění v teorii a praxi 4. Základy evropské vědy a středověké encyklopedie jako úschovny vědění 5. Středověké univerzity, latina a komunikační problémy univerzitánů 6. Středověké lékařství: most mezi Galénem a renesancí 7. Návody na životosprávu pro středověké intelektuály 8. Vesele i vážně o středověké poezii a rétorice 9. Dva v jednom: poučení a zábava ve středověkých exemplech 10. Systém filozofického a teologického vzdělání a hlavní univerzitní spory 11. Antikristové a kacíři podle středověkých vzdělanců 12. Eschatologie aneb poslední věci v univerzitní literatuře 13. Hrdina zůstane hrdinou: slavné antické náměty a jejich úspěch u středověkých čtenářů
Literature
  • NECHUTOVÁ, Jana and Dana STEHLÍKOVÁ. Stručné dějiny latinské literatury středověku. Edited by Jan Kalivoda. 1. vyd. Praha: Arista, 2013. 309 s. ISBN 9788073401450. info
  • KEPARTOVÁ, Jana. Římané a Evropa : [antické dědictví v evropské kultuře]. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 298 s. ISBN 8024608626. info
  • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Translated by Jiří Pelán - Jiří Stromšík - Irena Zachová. Vydání první. Praha: Triáda, 1998. 738 stran. ISBN 8086138070. info
  • VIDMANOVÁ, Anežka. Laborintus : latinská literatura středověkých Čech. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994. 222 s. ISBN 8090150861. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, diskuse nad rozebíranými literárními díly.
Assessment methods (in Czech)
Písemný test zaměřený na prověření znalostí látky probraných lekcí; vypracování zadaných úkolů v e-learningové podpoře kurzu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.

  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/ARTS016