CJURS03S Reflektivní seminář praxe češtiny III - sdružené studium

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
blokově. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (pomocník)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (pomocník)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 D33
Předpoklady
CJURS02S Reflektivní sem. II
Student si současně zapisuje předmět CJUPP03S Pedagogická praxe češtiny III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zásadním cílem předmětu je rozvíjet studentovu schopnost reflexe a sebereflexe v kontextu zkušeností z Pedagogické praxe češtiny I, Pedagogické praxe češtiny II a Pedagogické praxe češtiny III. Součástí kurzu bude společná reflexe (formou řízené diskuse) s ostatními frekventanty, která umožní sdílení zkušeností, a také rozhovor s oborovým didaktikem, jenž poskytne studentovi zpětnou vazbu. Student aktivně využívá své profesní portfolio a reflektivní deník ke zpětnému sebehodnocení vlastní praxe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- reflektovat vyučovací hodinu jiného pedagoga;
- postihnout klady a zápory vlastní výuky;
- aplikovat obecné didaktické, pedagogické i psychologické aspekty v praxi;
- kriticky hodnotit a uplatňovat základní principy oborové didaktiky;
Osnova
 • Reflexe praxe zahrnuje následující skupiny témat:
 • 1) Český jazyk a literatura jako vyučovací předmět – budeme se zabývat například těmito problémy: Je moje výuka v souladu s RVP a ŠVP? Vedu své žáky ke kultivovanému vyjadřování? Jak? Podporuji jejich čtenářství? Jak? Daří se mi prezentovat ČJL jako praktický/potřebný/nutný předmět středoškolského kurikula? Inovuji své metody nebo stále používám jen ty, které se mi osvědčily? Co považuji za podstatné v jednotlivých složkách předmětu? Jak redukuji obsah učiva? Umím jednotlivé složky propojovat? Využívám interdisciplinárního potenciálu předmětu? Předávám jednotlivá témata odděleně nebo ve vzájemných souvislostech? Kladu důraz na názornost nebo si vystačím s teoretickou definicí?
 • 2) Identita učitele – diskutovány budou zejména následující otázky: Jsem už hotový učitel? Jaké jsou moje profesní cíle? Jak se mohu dále zlepšovat? Jsem si vědom/a potřeby dalšího vzdělávání? O jakém dalším vzdělávání přemýšlím? Potřebuji získat certifikáty? Jak to udělám?
 • 3) Kvalita výuky – zaměříme se na tyto problémy: Učím kvalitně? Jak to poznám? Přemýšlím o tom? Co podle mě zajišťuje kvalitu mých hodin? Umím si spolehlivě stanovit racionální cíl? Co dělám, abych jej dosáhl/a i okamžiku jakékoli krize (nespolupracující třída, nečekané vyrušení, technický problém apod.)?
 • 4) Učitel a jeho žáci – akcentujeme mj. následující body: Daří se mi zprostředkovat obsah výuky všem žákům? Dělám to způsobem, který je pro ně jako pro třídu, ale i pro ně jako individuality nejvhodnější? Dokážu redukovat obsah na podstatu, kterou zdůrazňuji? Podporuji spolupráci mezi žáky? Jak? Jsou žáci v mých hodinách aktivní? Jak je aktivizuji? Pracoval/a jsem se žáky se specifickými potřebami učení? Jak se mi dařilo jim obsah zprostředkovat? Spolupracoval jsem s odborníky při hledání optimálního řešení pro žáky se SPU? Témata budou modifikována dle potřeb a zájmů studentů.
Literatura
 • ŠTĚPÁNÍK, Stanislav. Výuka češtiny mezi tradicí a inovací. Vydání první. Praha: Academia, 2020. 326 stran. ISBN 9788020031198. info
 • STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 174 stran. ISBN 9788026210016. info
 • MICHALOVÁ, Zdeňka. Specifické poruchy učení. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2016. 298 stran. ISBN 9788073111663. info
 • JUKLOVÁ, Kateřina. Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Vydání: první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. 177 stran. ISBN 9788074352669. info
 • Pedagogika pro učitele : podoby vyučování a třídní management, osobnost učitele a jeho autorita, inovace ve výuce, klíčové kompetence ve vzdělávání, práce s informačními prameny, pedagogická diagnostika. Edited by Alena Vališová - Hana Kasíková. 2., rozšířené a aktualiz. Praha: Grada, 2011. 456 stran. ISBN 9788024733579. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Josef MAŇÁK a Petr KNECHT. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 173 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-194-2. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 145 s. ISBN 8024404443. info
 • NEZVALOVÁ, Danuše. Reflexe v pregraduální přípravě učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. 72 s. ISBN 8024402084. info
Výukové metody
Workshopy s aktivní účastí, reflexe a sebereflexe, diskuse.
Metody hodnocení
Student absolvuje minimálně 1 workshop z nabídky workshopů, jejichž témata a termíny konání budou upřesněny v průběhu semestru. Předpokládá se aktivní účast. V závěru semestru či ve zkouškovém období se uskuteční společné setkání zaměřené na reflexi uskutečněných praxí. Před konáním reflektivního setkání je třeba do odevzdávárny předmětu praxe vložit veškerou potřebnou dokumentaci.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023.