HVK_02a Proseminář I.

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
Nejsou požadovány
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Proseminář hudební vědy I je určen začínajícím studentům hudební vědy. V rámci kurzu si studenti osvojí základní metody a techniky muzikologického výzkumu (práce s historickými prameny, výzkum v systematické muzikologii) a prakticky se seznámí s některými základními žánry muzikologických textů (recenze odborného textu, pojednání o stavu bádání k určitému problému). Součástí kurzu jsou orentační exkurze do nejdůležitějších hudební archivů v lokalitě.
Výstupy z učení
Student si osvojí základní metody a techniky muzikologického výzkumu (práce s historickými prameny, výzkum v systematické muzikologii) a prakticky zvládne základní žánry muzikologických textů (recenze odborného textu, pojednání o stavu bádání k určitému problému).
Osnova
  • Plán výuky I., II., III. Typologie muzikologických textů. Charakteristika a náležitosti základních žánrů: publicistické útvary (zpráva, recenze, kritika), popularizace, odborná studie, monografie, biografie, analýza, slovníkové heslo apod. Zásady bibliografický citací a pořizování seznamů použité literatury v odborných textech. IV. Heuristika a problematika pramenů. Typologie pramenů. Pomocné vědy historické. Ediční techniky. Muzikologická dokumentace. Pramen a literatura. V. Informační zdroje o hudbě a hudební vědě. RILM, RISM, RIPM, on-line encyklopedie a elektronické bibliografické databáze (SMT Online Bibliographic Database apod.), muzikologické diskusní e-mail lists a důležité www stránky, elektronické a on-line edice hudebních pramenů. VI. Ediční výstupy muzikologického výzkumu. Typologie edic. Hlavní edice hudebních pramenů typu DTB, DTÖ, MAB apod., kritické edice děl světových a zejména českých skladatelů a korespondence. Stav vydávání a diskuse základních edičních principů. VII. Hudební lexikografie. Dějiny a hlavní encyklopedie zvláště se zřetelem k českým zemím VIII. Hudební časopisectví. Dějiny evropského a zvl. českého hudebního časopisectví. Hlavní světová a domácí muzikologická periodika. Elektronické hudební a muzikologické časopisy (typu Music Theory Online apod.) IX. Základní odborná literatura o nejvýznamnějších evropských a českých skladatelích. Tématické katalogy, monografie a edice pramenů (zejm. Monteverdi, Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Wagner, Mahler, Schönberg, Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů). X. Vyhodnocení proseminární práce
Literatura
    povinná literatura
  • POLEDŇÁK, Ivan a Jiří FUKAČ. Úvod do studia hudební vědy. 3., (nezměn 2.) vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 260 s. ISBN 8024412578. info
  • Hudební věda. 2, Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj : disciplíny hudební vědy : (1. část). Edited by Vladimír Lébl - Ivan Poledňák. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 351-642 s. info
  • Hudební věda. 3, Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj : disciplíny hudební vědy : hudebně vědecká dokumentace. Edited by Vladimír Lébl - Ivan Poledňák. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 653-1036 s. info
Výukové metody
Čtení, domácí práce, diskuse
Metody hodnocení
Plnění průběžných proseminárních úkolů.
Informace učitele
Doporučená literatura: Základní muzikologická literatura: viz Úvod do hudební vědy
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.