HVK_01a Úvod do hudební vědy

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 22. 9. 11:00–11:50 N41, Pá 20. 10. 11:00–11:50 N41, Pá 10. 11. 11:00–11:50 N41, Pá 8. 12. 11:00–11:50 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Propedeutická přednáška seznamuje posluchače, kteří začínají studovat hudební vědu, se základy obecného vědosloví (definice a klasifikace věd, Kuhnova teorie vědních paradigmat) i se specifickými vědoslovnými a metodologickými otázkami muzikologie (klasifikace muzikologických disciplín, historická a systematická hudební věda, interdisciplinární vazby muzikologie, hudba a univerzum hudby jako předmět muzikologie, metody oborově specifické i převzaté z jiných oborů). Vyložena je též historie oboru včetně jednotlivých disciplín a fyziognomie hlavních badatelských škol (české země, mimočeský terén). Zvláštní pozornost je věnována produkci českých muzikologů.
Výstupy z učení
Student získá základní znalosti o muzikologii jako vědním oboru (základy obecného vědosloví, definice a klasifikace věd, Kuhnova teorie vědních paradigmat, klasifikace muzikologických disciplín, historická a systematická hudební věda, interdisciplinární vazby muzikologie, hudba a univerzum hudby jako předmět muzikologie, metody oborově specifické i převzaté z jiných oborů, historie oboru včetně jednotlivých disciplín a fyziognomie hlavních badatelských škol, odborná produkce českých muzikologů.
Osnova
 • Plán přednášek I. Úvod Muzikologické propedeutiky Organizace výuky muzikologie Literatura ke studiu: Jan Racek: Methoda, smysl a poslání vědeckého studia. In: Úvod do studia hudební vědy. Praha 1949, str. 9 - 23. II. Obecně k vědě, její metodologii a terminologii Hudební věda jako disciplína z hlediska vědosloví a tzv. klasifikace věd Interdisciplinární vztahy hudební vědy k jiným vědním oborům Předmět, metody a cíle hudební vědy Kuhnova teorie paradigmat Literatura ke studiu: Jiří Fukač, Jiří Vysloužil: Muzikologie. In: SČHK. Praha 1997, str. 584-591. III. Vymezení termínu hudba a musica, definice, terminologické otázky Literatura ke studiu: Jiří Fukač, Ivan Poledňák: Termín a pojem hudba jako problém. In: Hudba a její pojmoslovný systém. Studie ČSAV č. 14, 1981. Praha, Academia 1981, str. 9 až 26. IV. K dějinám světové muzikologie Literatura ke studiu: Vznik a vývoj muzikologie jako moderní vědy. In: kolektiv autorů: Hudební věda I. Praha 1988, str 70-135. V. K dějinám české muzikologie Literatura ke studiu: Česká hudební věda po roce 1945. In: kolektiv autorů: Hudební věda I. Praha 1988, str.217-259. VI. Pokusy o systematiku muzikologických disciplín Literatura ke studiu: Systematiky hudobnej vedy. In: Elschek, Oskar: Hudobná veda súčasnosti. Bratislava 1984, str. 17-60. VII. Aspektové disciplíny muzikologie Literatura ke studiu: Otakar Hostinský: Umění a společnost. (výběr). In: Hostinský, Otakar: Studie a kritiky. Praha 1974, str. 199-226. VIII. Syntetizující disciplíny muzikologie Literatura ke studiu: Vladimír Helfert: Periodizace dějin hudby. Příspěvek k otázce logiky hudebního vývoje. In: Musikologie I, 1938, str. 7-26. Nově přetištěno: Helfert, Vladimír: Vybrané studie I. O hudební tvořivosti. František Hrabal (ed.). Praha 1970, str. 355-384. IX. Nově se krystalizující disciplíny muzikologie Prakticko-aplikační vyústění muzikologie Literatura ke studiu: Theodor W. Adorno: O fetišovém charakteru v hudbě a regresi sluchu. In: Divadlo 1964, č. 1, 2 X. Nejdůležitější osobnosti světové a české muzikologie Muzikologické instituce univerzitního a mimouniverzitního typu Literatura ke studiu: Jiří Vysloužil: Die musikwissenschaftliche Kolloquien in Brünn in den Jahren 1966-1989. In: Prof. Jiří Fukač Festschrift. Hradec Králové/Náchod 1998, str. 168-174.
Literatura
  povinná literatura
 • POLEDŇÁK, Ivan a Jiří FUKAČ. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1995. 146 s. ISBN 8070674962. info
 • Hudební věda : historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. Edited by Vladimír Lébl - Ivan Poledňák. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. s. 653-103. URL info
 • Hudební věda : historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. Edited by Vladimír Lébl - Ivan Poledňák. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. s. 351-642. URL info
 • Hudební věda : historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. Edited by Vladimír Lébl - Ivan Poledňák. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 338 s. URL info
  doporučená literatura
 • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Hudba a její pojmoslovný systém : otázky stratifikace a taxonomie hudby. Vyd. 1. Praha: Academia, 1981. 114 s. info
 • FUKAČ, Jiří. O studiu hudební vědy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 202 s. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, domácí práce
Metody hodnocení
Ústní zkouška (on line prostřednictvím aplikace MS Teams).
Informace učitele
Další literatura: Hugo Riemann: Einführung in die Musikwissenschaft (Leipzig 1908) Guido Adler: Methode der Musikgeschichte (Leipzig 1919) Jan Racek: Úvod do studia hudební vědy (Praha 1949) Jozef Kresánek: Úvod do systematiky hudebnej vedy (Bratislava 1980) Oskár Elschek: Hudebná veda súčasnosti (Bratislava 1984) Joseph Kerman: Musicology (London 1985) Nicole Schwindt-Gross: Musikwissenschafliches Arbeiten (Kassel 1992) Fukač, Jiří, Vysloužil, Jiří, Macek, Petr (ed.): Slovník české hudební kultury. Praha 1997. Kol. autorů: Hudební věda I., II, III. Praha 1988. DAHLHAUS, CARL (ed.): Einführung in die systematische Musikwissenschaft. Laaber 1988. KERMAN, JOSEPH: Musicology. London 1985. ELSCHEK, OSKÁR: Hudobná veda súčasnosti. Bratislava 1984. KRESÁNEK, JOZEF: Úvod do systematiky hudobnej vedy. Bratislava 1980. RACEK, JAN: Úvod do studia hudební vědy. Praha 1949. Příslušná hesla v hlavních muzikologických encyklopediích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/HVK_01a