PAMK001 Andragogika I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
18/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 22. 9. 15:00–16:40 C43, Pá 20. 10. 8:00–9:40 D41, 10:00–11:40 D41, Pá 3. 11. 10:00–11:40 D41, 13:00–14:40 D41, Pá 24. 11. 8:00–9:40 D41, 10:00–11:40 D41, Pá 8. 12. 13:00–14:40 D41, 15:00–16:40 D41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz představuje vstup do problematiky reflexe celoživotního učení v andragogickém myšlení. Studenti se obeznámí s východisky andragogiky, s hlavními mysliteli v andragogice a tezemi. Budou znát hlavní evropské a české dokumenty ošetřující oblast vzdělávání dospělých a celoživotního učení. Dále zvládnou principy vzdělávání dospělých, naučí se uvažovat o dospělém jako učícím se jedinci a porozumí procesům učení se dospělých.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli být schopni:
- identifikovat a charakterizovat základní dokumenty z oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých;
- charakterizovat a vysvětlit teorie, které jsou východiskem andragogického myšlení,
- diskutovat o vzdělávacích cílech, kurikulu, metodách vzdělávání a jejich vzájemných vztazích,
- vyložit paradigmata andragogického myšlení,
- uvést hlavní představitele andragogiky a charakterizovat jejich dílo.
Osnova
 • 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Pojmová struktura andragogiky. Předmět andragogiky.
 • 2. Vzdělávání dospělých a celoživotní učení, rozvoj lidských zdrojů.
 • 3. Andragogika a další disciplíny: sociologie, psychologie, politická ekonomie atd.
 • 4. Historie andragogického uvažování.
 • 5. Vzdělávání dospělých v současnosti, kontext problematiky. Sociální a ekonomické trendy spojené s globalizací. Výzvy pro pedagogiku a andragogiku a dopady do vzdělávacích systémů. Decentralizace, evropeizace, „recentralizace“.
 • 6. Vzdělávání dospělých v národní a mezinárodní perspektivě, základní dokumenty ČR a EU.
 • 7. Současná paradigmata andragogického myšlení.
 • 8. Významní myslitelé 20. století - Knowles, Gagné, Jarvis.
 • 9. Významní myslitelé 20. století – Rogers, Freire, Mezirow.
 • 10. Srovnávací andragogika. Mezinárodní srovnávací výzkumy.
Literatura
  povinná literatura
 • Strategie celoživotního učení ČR
 • PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 294 s. ISBN 9788024739601. URL info
 • NOVOTNÝ, Petr. Pracoviště jako prostor k učení. In Pracoviště jako prostor k učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 97 s. ISBN 978-80-210-4918-5. info
 • NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 152 s. ISBN 978-80-210-5116-4. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 339 s. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • BENEŠ, Milan. Andragogika. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 216 s. ISBN 80-86432-23-8. info
  doporučená literatura
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava a Michal ŠERÁK. Andragogika a vzdělávání dospělých : vybrané kapitoly. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 169 stran. ISBN 9788073086947. info
 • NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC a Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 s. ISBN 978-80-210-6489-8. info
 • JARVIS, Peter. Lifelong learning and the learning society. first published. London: Routledge, 2006. xiii, 218. ISBN 0415355419. info
 • Adult education and lifelong learning : theory and practice. Edited by Peter Jarvis. 3rd ed. London: RoutledgeFalmer, 2004. xvii, 382. ISBN 9780415314930. info
 • BENEŠ, Milan. Andragogika. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 216 s. ISBN 80-86432-23-8. info
 • BENEŠ, Milan. Idea vzdělávání v dnešní společnosti. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 110 s. ISBN 80-86432-40-8. info
 • PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje : výkladový slovník : výchova, vzdělávání, péče, řízení. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 280 s. ISBN 8020009507. info
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. info
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
 • LEIRMAN, Walter. Čtyři kultury ve vzdělávání : expert, inženýr, prorok, komunikátor. Edited by Jiří Vymazal. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 157 s. ISBN 8071841684. info
 • JARVIS, Peter. Paradoxes of learning :on becoming an individual in society. 1st ed. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass Publishers, 1992. xviii, 272. ISBN 1-55542-448-1. info
  neurčeno
 • Pavlík, Oldřich - Chaloupka, Luboš - Kohout, Karel. Vzdělávání dospělých : výtah z dokumentů a publikací. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997.
Výukové metody
přednáška, seminář, diskuse
Metody hodnocení
závěrečný písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je vyučován i v anglickém jazyce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/PAMK001