PBM007 Kvalitativní výzkum v sociální pedagogice

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Nekardová (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 B2.24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je teoretické i praktické seznámení s metodologií kvalitativního výzkumu a možnostmi jejího využití v pedagogických vědách. Studenti jsou nejprve seznámeni s teoretickými východisky kvalitativního paradigmatu. Následně je podrobně a v dílčích krocích probrán postup při realizaci kvalitativního výzkumného šetření. Studenti pracují ve skupinách. Každá skupina si volí vlastní výzkumnou otázku a studenti v každém kroku pracují na vlastním cvičném výzkumném projektu. V průběhu kurzu plní studenti postupně šest seminárních úkolů, které jsou průběžně hodnoceny. Výsledným výstupem z kurzu je zpracování výzkumné zprávy a její obhajoba na závěrečném semináři.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni: Porozumět filozofickým základům kvalitativního výzkumu. Identifikovat výzkumný problém vhodný pro kvalitativní výzkumné šetření. Korektně formulovat výzkumnou otázku vhodnou pro kvalitativní šetření. Adekvátně naplánovat design výzkumu. Vytvořit schéma polostrukturovaného hloubkového rozhovoru a pořídit podle něj rozhovor. Aplikovat základní analytické techniky: otevřené kódování, kategorizace, tvorba analytického příběhu. Interpretovat data z rozhovorů. Napsat výzkumnou zprávu shrnující jejich vlastní výzkumné šetření a jeho výsledky.
Osnova
 • 1. Teoretická a metodologická východiska kvalitativního výzkumu 2. Možnosti a limity kvalitativního výzkumu 3. Design kvalitativního výzkumu 4. Fáze kvalitativního výzkumu a jejich plánování 5. Techniky sběru dat 6. Vedení a záznam rozhovoru 7. Kvalitativní analýza dat: otevřené kódování 8. Kvalitativní analýza dat: tvorba kostry analytického příběhu 9. Kvalitativní analýza dat: interpretace 10. Psaní výzkumné zprávy 11. Kritéria kvality v kvalitativním výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 4, s. 478-510. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-478. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. URL info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
  doporučená literatura
 • GAVORA, Peter. Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. 2. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2007. 229 s. ISBN 9788022323178. info
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 9788024713625. info
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
 • HOLLIDAY, Adrian. Doing and writing qualitative research. London: SAGE, 2002. xi, 211. ISBN 0761963928. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, skupinová práce
Metody hodnocení
6 průběžných úkolů, závěrečná obhajoba skupinového výzkumného projektu
Informace učitele
Ke kurzu existuje e-learningová podpora: https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4860
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.