PBSNJA1 Kvalitativní výzkum pro sociální pedagogy

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Sedláčková, DiS. (přednášející)
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Vlčková (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je teoretické i praktické seznámení s metodologií kvalitativního výzkumu a možnostmi jejího využití v pedagogických vědách. Studenti jsou nejprve seznámeni s teoretickými východisky kvalitativního paradigmatu. Následně je podrobně a v dílčích krocích probrán postup při realizaci kvalitativního výzkumného šetření. Studenti pracují ve skupinách. Každá skupina si volí vlastní výzkumnou otázku a studenti v každém kroku pracují na vlastním cvičném výzkumném projektu. V průběhu kurzu plní studenti postupně šest seminárních úkolů, které jsou průběžně hodnoceny. Výsledným výstupem z kurzu je zpracování výzkumné zprávy a její obhajoba na závěrečném semináři.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni: Porozumět filozofickým základům kvalitativního výzkumu. Identifikovat výzkumný problém vhodný pro kvalitativní výzkumné šetření. Korektně formulovat výzkumnou otázku vhodnou pro kvalitativní šetření. Adekvátně naplánovat design výzkumu. Vytvořit schéma polostrukturovaného hloubkového rozhovoru a pořídit podle něj rozhovor. Aplikovat základní analytické techniky: otevřené kódování, kategorizace, tvorba analytického příběhu. Interpretovat data z rozhovorů. Napsat výzkumnou zprávu shrnující jejich vlastní výzkumné šetření a jeho výsledky.
Osnova
 • 1. Teoretická a metodologická východiska kvalitativního výzkumu 2. Možnosti a limity kvalitativního výzkumu 3. Design kvalitativního výzkumu 4. Fáze kvalitativního výzkumu a jejich plánování 5. Techniky sběru dat 6. Vedení a záznam rozhovoru 7. Kvalitativní analýza dat: otevřené kódování 8. Kvalitativní analýza dat: tvorba kostry analytického příběhu 9. Kvalitativní analýza dat: interpretace 10. Psaní výzkumné zprávy 11. Kritéria kvality v kvalitativním výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 4, s. 478-510. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-478. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. URL info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
  doporučená literatura
 • GAVORA, Peter. Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. 2. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2007. 229 s. ISBN 9788022323178. info
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 9788024713625. info
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
 • HOLLIDAY, Adrian. Doing and writing qualitative research. London: SAGE, 2002. xi, 211. ISBN 0761963928. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, skupinová práce
Metody hodnocení
6 průběžných úkolů, závěrečná obhajoba skupinového výzkumného projektu
Informace učitele
Ke kurzu existuje e-learningová podpora: https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4860
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PBSNJA1