PGDS004 Andragogika

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
blokově. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (cvičící)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz představuje Andragogikujako odbornou a vědeckou disciplínu. Studenti se obeznámí s východisky andragogiky, s hlavními mysliteli a tezemi oboru. V jeho rámci je komplexně studován historický vývoj andragogiky, srovnávány teorie a jejich důsledky, jsou diskutována a srovnávána paradigmata v andragogice přítomná. Studenti se zaučí uvažovat o dospělém jako o učícím se jedinci a porozumí andragogické interpretaci procesů učení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - aplikovat andragogické teorie a koncepty na témata z oblasti vyučování a učení dospělých; - interpretovat současné problémy vzdělávání dospělých a rozvoje lidských zdrojů s pomocí adekvátních teorií.
Osnova
 • 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Pojmová struktura andragogiky. Předmět andragogiky.
 • 2. Vzdělávání dospělých a celoživotní učení, rozvoj lidských zdrojů.
 • 3. Andragogika a další disciplíny: sociologie, psychologie, politická ekonomie atd.
 • 4. Historie andragogického uvažování.
 • 5. Významní myslitelé 20. století – Rogers, Freire, Mezirow, Knowles, Gagné, Jarvis. a další podle vlastního výběru.
 • 6. Současná paradigmata andragogického myšlení.
 • 7. Vzdělávání dospělých v současnosti, kontext problematiky. Sociální a ekonomické trendy spojené s globalizací. Výzvy pro pedagogiku a andragogiku a dopady do vzdělávacích systémů. Decentralizace, evropeizace, „recentralizace“.
 • 8. Vzdělávání dospělých v národní a mezinárodní perspektivě, základní dokumenty ČR a EU.
 • 9. Srovnávací andragogika. Mezinárodní srovnávací výzkumy.
Literatura
  povinná literatura
 • NOVOTNÝ, Petr. Pracoviště jako prostor k učení. In Pracoviště jako prostor k učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 97 s. ISBN 978-80-210-4918-5. info
 • NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 152 s. ISBN 978-80-210-5116-4. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 339 s. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • BENEŠ, Milan. Andragogika. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, 216 s. ISBN 80-86432-23-8. info
 • PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje : výkladový slovník : výchova, vzdělávání, péče, řízení. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002, 280 s. ISBN 8020009507. info
  doporučená literatura
 • JARVIS, Peter. Lifelong learning and the learning society. first published. London: Routledge, 2006, xiii, 218. ISBN 0415355419. info
 • Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U. Řada pedagogická. 11. Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 211 s. Studia paedagogica. ISBN 80-210-4143-9. info
 • Adult education and lifelong learning : theory and practice. Edited by Peter Jarvis. 3rd ed. London: RoutledgeFalmer, 2004, xvii, 382. ISBN 9780415314930. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002, 856 s. ISBN 8024704692. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001, 367 s. ISBN 80-7261-033-3. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Profesní vzdělávání dospělých. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999, 200 s. ISBN 80-85963-93-0. info
 • BENEŠ, Milan. Úvod do andragogiky. Praha: Karolinum, 1999, 129 s. ISBN 8071843814. info
 • BELCOURT, Monica a Phillip Charles WRIGHT. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, 243 s. ISBN 8071694592. info
 • SILBERMAN, Mel a Karen LAWSONOVÁ. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997, 311 s. ISBN 80-7178-124-X. info
 • LEIRMAN, Walter. Čtyři kultury ve vzdělávání : expert, inženýr, prorok, komunikátor. Edited by Jiří Vymazal. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996, 157 s. ISBN 8071841684. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996, 166 s. ISBN 8021013338. info
 • Vzdělávání a rozvoj manažerů. Edited by Joseph Prokopenko - Milan Kubr, Translated by Stanislav Jurnečka - St. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996, 631 s. ISBN 8071692506. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, samostatná práce.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PGDS004