PJA307 Kapitoly z polské literatury a kultury 1. pol. 20. století

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 16:00–17:40 B2.44
Předpoklady
PJA106 Přehled polské literatury || PJA111 Dějiny,kultura a reálie Polska || TYP_STUDIA ( N )
Vyžadováno je předchozí absolvování alespoň jednoho z výše uvedených kurzů, případně souhlas vyučujícího. Znalost polštiny není bezpodmínečně nutná, (téměř) všechny texty budou dostupné i v českých překladech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz Kapitoly z polské literatury a kultury 1. poloviny 20. století má za cíl:
– představit studentům hlavní směry, proudy a tvůrce polské literatury meziválečného období (1918–1939), průběhu druhé světové války (1939–1945) a bezprostředně poválečného období (1945–1956);
– zasadit nejvýznamnější autory uvedeného období do historického, politického, společenského a myšlenkového kontextu;
– zdůraznit shody a rozdíly ve vývoji polské a české literatury a jejich srovnání s vývojem v dalších evropských literaturách;
– nastínit polsko-české literární vztahy daného období (vzájemné vlivy, kontakty tvůrců, překlady apod.);
– analyzovat v seminářích klíčová díla polské literatury let 1918–1956 a upozornit na jejich vliv na další tvůrce;
– procvičovat odborný písemný a ústní projev (studenti ke zkoušce zpracují krátkou esej na téma související s jedním z analyzovaných textů; v diskusi o přečtených textech prezentují své názory).
Výstupy z učení
Absolvent kurzu:
- získá přehled o klíčových autorech a dílech významného období vývoje polské literatury;
- dokáže tyto poznatky zasadit do kontextu světové literatury;
- prohloubí své dovednosti analýzy a interpretace literárního textu;
- pochopí vliv tohoto období na polskou literaturu 2. pol. 20. století a počátku 21. století.
Osnova
 • 1. Meziválečná polská literatura a kultura
 • 2. Skupina Skamander
 • 3. Avantgarda 20. a 30. let
 • 4. Psychologická próza
 • 5. Společenská a reportážní próza
 • 6. Stanisław Ignacy Witkiewicz-Witkacy
 • 7. Bruno Schulz
 • 8. Witold Gombrowicz
 • 9. Polská literatura a kultura za 2. světové války
 • 10. Polská literatura a kultura v poválečném desetiletí (1945-1955)
 • 11. Tadeusz Borowski a Tadeusz Różewicz
 • 12. Gustaw Herling-Grudziński a Czesław Miłosz
Literatura
  doporučená literatura
 • NASIŁOWSKA, Anna. Trzydziestolecie : 1914-1944. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. 215 s. ISBN 83-01-11861-X. info
 • KWIATKOWSKI, Jerzy. Dwudziestolecie międzywojenne. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 596 s. ISBN 9788301138516. info
 • ŚWIĘCH, Jerzy. Literatura polska w latach II wojny światowej. Wyd. 6. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 582 s. ISBN 8301138521. info
 • JAROSIŃSKI, Zbigniew. Literatura lat, 1945-1975. Wyd. 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 202 s. ISBN 8301119985. info
 • ŠTĚPÁN, Ludvík, Roman MADECKI, Anna GAWARECKA, Krystyna KARDYNI-PELIKÁNOVÁ, Lenka VÍTOVÁ, Vanda PINDUROVÁ, Jarmil PELIKÁN, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Boguslaw BAKULA, Dobrochna DABERT, Grzegorz GAZDA, Andrzej ZAWADA a Irena HRABĚTOVÁ. Slovník polských spisovatelů. Ludvík Štěpán - autor koncepce slovníku a editor, autor předmluvy a úvodní eseje. první. Praha: Libri, 2000. 555 s. Slovníky spisovatelů 107. ISBN 80-7277-005-5. info
 • ŠTĚPÁN, Ludvík. Hledání tvaru. Vývoj forem polských literárních žánrů (poezie a próza). první. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 490 s. spisy FF č. 349. ISBN 80-210-393-6. info
 • GAZDA, Grzegorz. Dwudziestolecie międzywojenne : słownik literatury polskiej. Wyd. 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008. 259 s. ISBN 9788374201100. info
 • JARZĘBSKI, Jerzy. Proza dwudziestolecia. Wyd, 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005. 262 s. ISBN 8308037798. info
 • BALCERZAN, Edward. Poezja polska w latach 1918-1939. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. 223 s. ISBN 83-02-05977-3. info
 • BALCERZAN, Edward. Poezja polska w latach 1939-1965. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. ISBN 830201172X. info
 • BOLECKI, Włodzimierz. Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym :Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni : studium z poetyki historycznej. Wyd. 2. popr. i uzup. Kraków: Universitas, 1996. 393 s. ISBN 83-7052-321-8. info
 • GAZDA, Grzegorz. Awangarda - nowoczesność i tradycja. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1987. ISBN 83-218-0582-5. info
 • HUTNIKIEWICZ, Artur. Od czystej formy do literatury faktu : główne teorie i programy literackie 20 stulecia. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1965. info
 • Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki. Edited by Zbigniew Jarosiński - Helena Zaworska. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1978. info
 • Futuryzm i jego warianty w literaturze europejskiej. Edited by Józef Heistein. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1977. info
 • Myśl teatralna polskiej awangardy, 1919-1939 : antologia. Edited by Stanisław Marczak-Oborski. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1973. info
 • WAŚKIEWICZ, Andrzej Krzysztof. W kręgu " Zwrotnicy " : studia i szkice z dziejów krakowskiej Awangardy. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983. ISBN 8308008879. info
 • ZAWORSKA, Helena. O nową sztukę : polskie programy artystyczne lat 1917-1922. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. info
 • SZYMAŃSKI, Wiesław Paweł. Od metafory do heroizmu : z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1967. 257 s. info
 • ŚWIĘCH, Jerzy. Józef Czechowicz: od awangardy do nowoczesności. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, 355 s. ISBN 83-227-2281-8.
 • JARZĘBSKI, Jerzy. Powieść jako autokreacja. info
 • KWIATKOWSKI, Jerzy. Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa: Czytelnik, 1975. info
 • WYKA, Marta. Gałczyński a wzory literackie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. info
 • Żagary : środowisko kulturowe grupy literackiej. Edited by Tadeusz Bujnicki - Krzysztof Biedrzycki - Jarosłav Fazan. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2009. 412 s. ISBN 9788324209156. info
 • ZALESKI, Marek. Przygoda drugiej awangardy. Wyd. 2. popr. i uzup. Wrocław: Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, 2000. 271 s. ISBN 8304045699. info
 • Poetyckie awangardy : awangarda przedwojenna. Edited by Piotr Śliwiński. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004. 108 s. ISBN 8308036090. info
Výukové metody
Přednášky kombinované se semináři (analýza vybraných literárních textů, diskuse), domácí četba zadaných ukázek.
Metody hodnocení
Forma ukončení: písemná zkouška = max. 80 bodů, příspěvek na předem určeném semináři formou referátu/prezentace v rozsahu cca 15 minut (resp. 3 normostrany) = max. 20 bodů.
Podmínky ukončení: přistoupení ke zkoušce je podmíněno získáním zápočtu za plnění seminárních povinností, tj. za pravidelnou docházku (max. dvě neúčasti), domácí přípravu na semináře (četba ukázek, poslech audionahrávek apod.) a vystoupení s příspěvkem.
Hodnocení: výborně (A) 100–85 bodů, velmi dobře (B) 84–80 bodů, dobře (C) 79–75 bodů, uspokojivě (D) 74–70 bodů, vyhovující (E) 69–60 bodů, nevyhovující (F) 59–0 bodů .
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PJA307