PJN104 Dějiny, kultura a reálie Polska

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 B2.32
Předpoklady
! PJA111 Dějiny,kultura a reálie Polska && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz vychází z předpokladu, že ke schopnosti poznat a analyzovat zákonitosti jevů a problémů dnešního Polska je nezbytné znát také jejich genezi. Cyklus přednášek a seminářů proto poskytuje vstupní informace o dějinách polského státu a národa, o vývoji polské kultury a vzdělanosti od středověku po současnost. Kurz podává panoramatický přehled dějin Polska od počátků státnosti a panování piastovské dynastie, přes období vlády Jagellonců, éru mnohonárodnostní šlechtické republiky, až po její zánik v roce 1795. Podrobnější výklad je podán o polských dějinách 19. a 20. století – více než sto let trvajícím období záborů, obnovení polského státu po 1. světové válce, tragických událostech 2. světové války, poválečné obnově a nesvobodě pod diktátem komunistů a Sovětského svazu, až po opětovné získání plné suverenity.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- samostatně se orientovat v nejvýznamnějších okamžicích dějin Polska od počátků státnosti do současnosti,
- vysvětlit a interpretovat klíčové historické události a procesy z politické, společenské a kulturní sféry,
- porozumět historickým událostem, které jsou součástí kolektivní paměti Poláků,
- uvést základní geografickou a geopolitickou charakteristiku dnešního Polska,
- zpracovat s využitím odborné literatury vybraný problémový okruh z polských politických či kulturních dějin,
- aplikovat znalost dějin Polska na vývoj polské kultury a literatury.
Osnova
 • 1/ Úvod do areálové polonistiky: Geografická a geopolitická poloha Polska. Polsko v globálním kontextu (zapojení do mezinárodních politických a ekonomických struktur). Tradiční historické a etnografické oblasti Polska. Současné správní členění Polska.
 • 2/ Stručná geografická a demografická charakteristika Polska: přírodní podmínky, obyvatelstvo Polska (demografický vývoj, rozmístění obyvatelstva, národnostní a náboženská struktura).
 • 3/ Piastovské a jagellonské Polsko (Polsko v 11.-16. století): Formování polské státnosti a christianizace Polska. Vláda Boleslava Chrabrého a Boleslava Křivoústého. Období feudální rozdrobenosti. Příchod křižáckého řádu na polské území. Sjednocení země za posledních Piastovců (Vladislava Lokýtka a Kazimíra Velkého). Polsko-uherská a polsko-litevská personální unie. Jagellonská dynastie a Polsko „zlatého věku“: renesance a reformace.
 • 4/ Rzeczpospolita Obojga Narodów (Polsko v letech 1569–1795): Lublinská unie a vznik mnohonárodnostní polsko-litevské šlechtické republiky. Období volených panovníků na polském trůně. Vasovská dynastie. Století válek (střety se Švédskem, Osmanskou říší, Ruskem a Kozáky v 17. století). Saská dynastie na polském trůně. Vláda Stanisława Augusta Poniatowského a pokusy reformu státu. První dělení Polska. Čtyřletý Sejm. Druhé dělení Polska. Kościuszkovo povstání 1794. Třetí dělení Polska a ztráta suverenity.
 • 5/ Polsko pod zábory Ruska, Pruska a Rakouska (Polsko v letech 1795–1918): Napoleonská éra. Listopadové povstání 1830/1 a tzv. Velká emigrace. Polsko a Jaro národů 1848/9. Lednové povstání 1863/4. Rozdílná pozice Poláků po porážce lednového povstání - pruský, rakouský a ruský zábor. Zrod politických stran. Polská otázka za 1. světové války.
 • 6/ Meziválečné Polsko (II Rzeczpospolita): Obnova polské nezávislosti a otázka východních a západních hranic nového státu. Období nestabilních parlamentních vlád. Květnový převrat příznivců Józefa Piłsudského. Sanační režim. Posilování autoritativního režimu a soumrak II. republiky. Společenský a kulturní život v meziválečném Polsku.
 • 7/ Polsko za 2. světové války: Napadení Polska Německem a Sovětským svazem. Situace na polském území za nacistické a sovětské okupace. Polská exilová vláda, domácí a zahraniční odbojové hnutí. Povstání ve varšavském ghettu a holocaust. Varšavské povstání 1944. Jaltská konference a její dopady na poválečnou podobu Evropy.
 • 8/ Poválečné Polsko a vznik Polské lidové republiky (Polsko v letech 1945–1956): Nástup komunistů k moci a první komunistické vlády. Směřování k systému jedné strany. Komunistická diktatura po roce 1948 a stalinizace společnosti. Období tzv. tání a dočasné uvolňování poměrů v polovině 50. let. Poznaňský červen 1956.
 • 9/ Klíčové události v PLR v letech 1956–1981: Gomułkowská éra (1956–70). Edward Gierek v čele strany (1971–1980). Volba kardinála Karola Wojtyły papežem. Vznik Solidarity a události let 1980/81. Výjimečný stav (stan wojenny) v Polsku.
 • 10/ Polsko od konce 80. let po vstup do euroatlantických struktur: Politický vývoj v 80. letech. Jednání u kulatého stolu, červnové volby 1989 a pád komunistického režimu. Lech Wałęsa prezidentem. Polská politická scéna v 90. letech 20. století a na počátku 21. století. Vstup Polska do NATO a EU. Současný ústavní systém Polska.
Literatura
 • FRIEDL, Jiří, Tomasz JUREK, Miloš ŘEZNÍK a Martin WIHODA. Dějiny Polska. Translated by Martin Veselka. Vydání první. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2017. 690 stran. ISBN 9788074223068. info
 • KOSMAN, Marceli. Dějiny Polska. Translated by Jan Vitoň. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 451 s. ISBN 9788024618425. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Polsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 228 s. ISBN 8072771299. info
 • DAVIES, Norman. Polsko :dějiny národa ve středu Evropy. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 481 s., [8. ISBN 80-7260-083-4. info
 • PACZKOWSKI, Andrzej. Půl století dějin Polska 1939-1989. Translated by Petruška Šustrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 381 s. ISBN 8020007377. info
 • CHWALBA, Andrzej. Polsko 1989-2008 : dějiny současnosti. Translated by Jiří Ogrocký. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 254 s. ISBN 9788073251857. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Dějiny Polska v datech. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. 578 s. ISBN 9788072774081. info
 • VITOŇ, Jan. Úvod do dějin a kultury Polska. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1995. 153 s. ISBN 80-7066-988-8. info
 • LENARD, Stanisław Bogusław a Ireneusz WYWIAŁ. Historia Polski w datach. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. 584 s. ISBN 830113321X. info
 • MACŮREK, Josef. Dějiny polského národa. V Praze: Melantrich, 1948. info
 • MARKIEWICZ, Mariusz. Historia Polski : 1492-1795. Wyd. 2. popr. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005. 758 s. ISBN 8308033423. info
 • BRZOZA, Czesław a Andrzej Leon SOWA. Historia Polski 1918-1945. Kraków: Wydawnictvo Literackie, 2007. 748 s. ISBN 9788308041253. info
 • ROSZKOWSKI, Wojciech. Historia Polski : 1914-1997. Wyd. 6. rozsz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 476 s. ISBN 8301126841. info
 • MACŮREK, Josef. Češi a Poláci v minulosti. 1. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 434 s., [4. info
 • WANDYCZ, Piotr S. Střední Evropa v dějinách : od středověku do současnosti : cena svobody. Translated by Jaroslav Valenta. Vydání 1. Praha: Academia, 1998. 301 stran. ISBN 8020006575. info
 • Historia Polski XIX-XX wieku. Edited by Paweł Samuś. Wyd. 1. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999. 203 s. info
 • TYMOWSKI, Michał, Jan KIENIEWICZ a Jerzy HOLZER. Historia Polski. Wyd. 3. popr. Warszawa: Editions Spotkania, 1990. 381 s. ISBN 2869140185. info
 • CZUBIŃSKI, Antoni. Historia Polski XX wieku. Wyd. 2, poszerzone. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003. 501 s. ISBN 8371772017. info
 • SUCHODOLSKI, Bogdan. Dzieje kultury polskiej. Warszawa: Interpress, 1986. ISBN 83-223-1856-1. info
 • BOGUCKA, Maria. Dzieje kultury polskiej do 1918 roku. Wrocław: Zakład narodowy imienia Ossolińskich, 1987. 435 s. ISBN 8304023032. info
 • WANDYCZ, Piotr S. The price of freedom : a history of East Central Europe from the Middle Ages to the present. 2nd ed. New York :.: Routledge, 2001. xvii, 335. ISBN 0415254914. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Za naši a vaši svobodu : století polských povstání (1794-1864). Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 391 s. ISBN 8072036688. info
 • WANDYCZ, Piotr S. The lands of partitionedPoland : 1795-1918. 4rd print. Seattle: University of Washington Press, 1996. xvii, 431. ISBN 0295953586. info
Výukové metody
Přednášky jsou kombinovány s diskusemi v seminářích. Kurz má také e-learningovou podporu v systému ELF, která přináší doplňující výklad, studijní texty, shrnutí, domácí úkoly a kontrolní testy. Studenti jsou povinni e-learningovou podporu pravidelně sledovat a řídit se pokyny, které jsou v ní uvedeny. E-learningovou podporu předmětu najdete ve fakultním systému ELF: https://elf.phil.muni.cz/elf2, všichni zapsaní studenti do ní budou automaticky přihlášeni.
Metody hodnocení
Ukončení písemnou zkouškou. Pro přistoupení ke zkoušce je nutné splnit seminární povinnosti (prezentace na zadané téma) a mít odpovídající docházku (alespoň dvoutřetinová účast). Zkouškový test tvoří 20 uzavřených otázek (každá za 4 body) a 2 otevřené otázky (každá za 10 bodů). Zkouška je hodnocena následovně: 100–90 % výborně (A), 89–85 % velmi dobře (B), 84–75 % dobře (C), 74–70 % uspokojivě (D), 69–60 % vyhovující (E), 59–0 % nevyhovující (F).
SEMESTR PODZIM 2020: Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci dochází k drobné úpravě podoby ukončení, když se písemná zkouška mění na ústní zkoušku (prostřednictvím MS Teams) s mírně upravenou strukturou - tvořit ji bude 10 krátkých uzavřených otázek (každá za 3 body) a 2 otevřené otázky (každá za 10 bodů).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PJN104