PJN210 Kulturní cestovní ruch Polska

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 B2.42
Předpoklady
PJN104 Dějiny a reálie Polska || PJA111 Dějiny,kultura a reálie Polska
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Různé podoby kulturního cestovního ruchu patří k nejdůležitějším segmentům turismu v Evropě a pro jejich rozvoj má slibný potenciál i řada polských regionů. Kurz podává přehled o nejdůležitějších dílčích formách kulturního cestovního ruchu a jejich zastoupení v polských vojvodstvích. Cílem předmětu je mj. systematická rozvíjení schopnosti studentů samostatně navrhovat či připomínkovat náplň poznávacích či pobytově-poznávacích zájezdů a exkurzí do Polska.
Výstupy z učení
Absolventi kurzu:
- budou disponovat přehledem o předpokladech kulturního cestovního ruchu Polska,
- získají vědomosti interdisciplinárního charakteru (z oblasti geografie, historie, filologie, dějin umění, etnologie, religionistiky a ekonomie),
- posílí svou schopnost vnímat vzájemné souvislosti mezi kulturou a cestovním ruchem,
- se budou dobře orientovat v hlavních atraktivitách kulturního cestovního ruchu Polska,
- budou mít přehled o vybraných turistických marketingových produktech zaměřených na poznávání polského kulturního dědictví.
Osnova
 • 1. Základní pojmy z oblasti cestovního ruchu a specifika kulturního cestovního ruchu: cestovní ruch, druhy a formy CR, systém CR, politika CR (cíle, nástroje, aktéři), předpoklady CR (selektivní, lokalizační, realizační), atraktivity CR, regiony a destinace CR, dějiny cestovního ruchu v Polsku; kulturní cestovní ruch a jeho rozmanité podoby.
 • 2. Městský cestovní ruch v Polsku: městský CR a jeho vazby na další formy CR, funkční typologie měst, prostorové uspořádání, morfologie a morfogeneze měst na příkladech z Polska, hierarchie center městského CR v Polsku, turistifikace vybraných center městského CR, polská města a významné kulturní a společenské akce (event tourism/akční CR).
 • 3. Religiózní cestovní ruch v Polsku: náboženská struktura obyvatelstva Polska, charakteristika nejčastěji zastoupených konfesí v Polsku a využití poznatků v praxi, sakrální stavby a umění, typologie katolických poutních míst, atraktivity CR spjaté s islámem a judaismem v Polsku.
 • 4. Industriální cestovní ruch v Polsku: ochrana průmyslového dědictví v Polsku, typologie industriálních a technických památek, dějiny industriálního CR, báňský CR, nejvýznamnější lokality a atraktivity industriálního CR v Polsku.
 • 5. Cestovní ruch kulturního dědictví (cultural heritage tourism) a historizující cestovní ruch v Polsku: využití různých aspektů minulosti v cestovním ruchu, historické dědictví Polska a jeho ochrana, nejznámější polské hrady a zámky, místa spjatá s historickými událostmi, případně jejich rekonstrukcemi.
 • 6. Lázeňský cestovní ruch v Polsku a jeho přesahy ke kulturnímu cestovnímu ruchu: dějiny polského lázeňství, lázeňský statut, typologie lázeňských lokalit v Polsku, specifika lázeňské architektury, nejvýznamnější destinace lázeňského CR v Polsku a s nimi spjaté osobnosti polské kultury.
 • 7.-12. Kulturní cestovní ruch polských vojvodství: Dolnoslezské, Opolské, Slezské, Malopolské, Podkarpatské, Lublinské a Svatokřížské vojvodství.
Literatura
 • LIJEWSKI, Teofil, Jerzy WYRZYKOWSKI a Bogdan MIKUŁOWSKI. Geografia turystyki Polski. Wyd. 4. zmienione. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. 378 s. ISBN 8320813808. info
 • JĘDRYSIAK, Tadeusz. Turystyka kulturowa. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. 149 s.
 • JĘDRYSIAK, Tadeusz. Wiejska turystyka kulturowa. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. 162 s.
 • ZELENKA, Josef a Martina PÁSKOVÁ. Výkladový slovník cestovního ruchu. Kompletně přeprac. a dopl. Praha: Linde, 2012. 768 s. ISBN 9788072018802. info
 • Geografia turystyczna świata. Edited by Jadwiga Warszyńska. Wyd. 4. zmienione i zaktuali. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. 401 s. ISBN 8301130679. info
 • GARDZIŃSKA, Anna. Ekonomika turystyki i rekreacji. Edited by Aleksander Panasiuk. Wyd. 2., zmienione i rozszer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. 413 s. ISBN 9788301166809. info
 • PALATKOVÁ, Monika. Mezinárodní turismus : analýza pozice turismu ve světové ekonomice, změny mezinárodního turismu v důsledku globálních změn, evropská integrace a mezinárodní turismus. 2. aktualizované a rozší. Praha: Grada Publishing, 2014. 251 stran. ISBN 9788024748627. info
 • KOTÍKOVÁ, Halina. Nové trendy v nabídce cestovního ruchu : nové produkty z hlediska motivace účastníků cestovního ruchu, nové trendy v nabídce turismu pro specifické skupiny, názorné příklady ze zahraničí i z České republiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 207 s. ISBN 9788024746036. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Eva. Polsko : průvodce do zahraničí. 1. vyd. Praha: Olympia, 2000. 193 s. ISBN 8070336455. info
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu :jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. akt. vydání. Praha: Praha : Grada Publishing, 2012. 313 s. ISBN 978-80-247-4209-0. info
 • GARDZIŃSKA, Anna. Marketing w turystyce i rekreacji. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 381 s. ISBN 9788301173074. info
 • Turystyka w naukach humanistycznych. Edited by Ryszard Winiarski. Warszawa: Wydawnictwo Naukove PWN, 2008. 177 s. ISBN 9788301156084. info
Výukové metody
Přednášky, kolektivní práce s připravenými studijními materiály, prezentace studentských projektů a diskuse v semináři.
Metody hodnocení
Hodnocení při ukončení zkouškou: závěrečný písemný test (max. 80 bodů), seminární projekt a jeho prezentace (max. 20 bodů). Ukončení zápočtem: pravidelná docházka (max. 3 absence) a seminární projekt. Klasifikace zkoušky: maximálně 100 bodů celkem, 100–85 b. = výborně (A), 84–80 b. = velmi dobře (B), 79–75 b. = dobře (C), 74–70 b. = uspokojivě (D), 69–60 b. = vyhovující (E), 59–0 b. = nevyhovující (F). Předpokladem pro přistoupení ke zkoušce je pravidelná docházka (vyžadována je min. dvoutřetinová účast na výuce) a vystoupení s prezentací na zadané téma (délka prezentace cca 20 minut). Prezentaci je nutné uložit do odevzdávárny (k tomu speciálně zřízené) nejpozději v den samotného vystoupení.
SEMESTR PODZIM 2020: Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci dochází k drobné úpravě podoby ukončení zkoušky, u níž se písemná podoba testu mění na pohovor v MS Teams.
Navazující předměty
Informace učitele
Na předmět volně navazuje kurz PJN214 Kulturní cestovní ruch Polska II, který se věnuje dalším segmentům kulturního cestovního ruchu v Polsku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PJN210